Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogická, sociální, obecná a vývojová psychologie - otázky ke zkouškám na VŠ pedagogickou

Pedagogická, sociální, obecná a vývojová psychologie - otázky ke zkouškám na VŠ pedagogickou

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pedagogickou, sociální, obecnou a vývojovou psychologií. V rámci pedagogické shrnuje poznatky o vědě samotné, motivaci, emocích, učení, řešení problémů, vztahu žáka a učitele, hodnocení, tvořivosti. Všímá si temperamentu a výchovných problémů žáka, možností ovlivnění žáka učitelem, poruch adaptace žáka ve školním prostředí. Nastiňuje problematiku agrese, atribuce, vedení, spolupráce a diskuze, uvádí množství kooperativních her. Sociální psychologie se věnuje všem typům komunikace, otázkám personální percepce, socializace, vůdcovství, technik ovlivňování chování žáků a odměňování. Řeší témata modelování, vyhasínání, trestání a desenzibilizace. Obecná psychologie se zaměřuje na shromáždění informací o psychologii jako takové, o psychologických disciplínách a metodách, charakteristice, rozboru a typologie osobnosti, poznávacích procesech a oblasti citů. Vývojová psychologie rozebírá skutečnosti týkající se determinace psychologického vývoje, vývojové periodizace a zvláštností dětské psychiky. Podrobněji rozpracovává vývoj od raných etap po období dospívání.
1. Pedagogická psychologie
1.1. Místo pedagogické psychologie v systému psychologických věd a předmět jejího studia
1.2. Metody pedagogické psychologie
1.3. Motivace - základní pojmy
1.4. Motivace - úspěch a neúspěch
1.5. Emoce – základní pojmy, vývoj emocí, emocionální atmosféra školní třídy, učivo, prostor třídy, humor, empatie
1.6. Emoce – úzkost a strach, zásady práce s úzkostnými žáky
1.7. Učení - základní pojmy
1.8. Učení podmiňováním
1.9. Senzomotorické učení
1.10. Verbální učení
1.11. Pojmové učení
1.12. Řešení problému
1.13. Opakování, transfer
1.14. Žák a učitel ve vztahu vzájemného očekávání
1.15. Hodnocení, zkoušení, známkování - vymezení, psychologické zkoušky, funkce známkování
1.16. Hodnocení - námitky proti známkování
1.17. Hodnocení – tréma, alternativní systémy hodnocení, pravidla zkoušení a známkování
1.18. Tvořivost - vymezení a struktura
1.19. Tvořivost – vztah k IQ, osobnostním vlastnostem, identifikace tvořivých jedinců
1.20. Tvořivost – tvořivý žák ve škole, tradiční a tvořivý způsob vyučování
1.21. Tvořivost – postupy rozvíjející tvořivost, tvořivost učitele
1.22. Temperament žáka
1.23. Přehled výchovných problémů žáka
1.24. Možnosti ovlivnění žákova chování učitelem
1.25. Poruchy adaptace žáka na školní prostředí
1.26. Agrese - definice, druhy, příčiny, prevence
1.27. Agrese - postupy odstraňující agresi
1.28. Atribuce – vymezení, základní atribuční omyl, egodefenzivní atribuce, kontradefenzivní atribuce
1.29. Atribuce – atribuční model výkonové motivace, programy změn motivace, emocionální důsledky úspěchu a neúspěchu
1.30. Atribuce - naučená bezmocnost
1.31. Atribuce - atribuční procesy u dětí, atribuce rodičů
1.32. Vedení žáků a třídy - vymezení, efektivita učitele
1.33. Vedení - významy termínu disciplína, zdroje disciplíny
1.34. Vedení – funkce učitele při vytváření nebo tlumení úzkosti ve škole, začínající učitelé
1.35. Vedení – komunikace ve třídě, empatické naslouchání, prostorové uspořádání třídy
1.36. Vedení – postupy vztahující se ke zvládnutí nežádoucího chování žáků
1.37. Spolupráce – srovnání spolupráce a soupeření, dělení zisku ve skupině, úloha spolupráce při překonávání meziskupinových konfliktů
1.38. Spolupráce - kooperativní metody učení
1.39. Kooperativní hry, které rozvíjejí dovednost hovořit příjemně se spolužáky
1.40. Kooperativní hry, které rozvíjejí dovednost podělit se o danou činnost
1.41. Kooperativní hry, které rozvíjejí ochotu pomoci ostatním
1.42. Kooperativní hry, které rozvíjejí příjemný fyzický kontakt
1.43. Diskuse jako forma, která rozvíjí kooperativní dovednosti, využití dětské literatury k rozvoji spolupráce
2. Sociální psychologie
2.1. Definice a předmět sociální psychologie, vztah k ostatním disciplínám, možnosti použití, sociální situace
2.2. Sociální komunikace a interakce – struktura, průběh, složky
2.3. Neverbální a verbální komunikace, rozdíly mezi muži a ženami
2.4. Pedagogická komunikace
2.5. Personální percepce - definice, tendence
2.6. Socializace – definice, etapy, sociální učení, příčiny neadekvátní socializace
2.7. Sociální skupiny – definice, faktory ovlivňující vznik skupiny, klasifikace skupin, vlastnosti skupin
2.8. Vůdcovství - typy vůdcovství a jejich využitelnost ve školství
2.9. Techniky ovlivňování chování žáků - výběr a využití, přehled všech technik
2.10. Odměňování – definice, poč učitelé neodměňují žádoucí chování žáků, zásady použití, druhy odměn
2.11. Modelování – definice, model, regresní imitace, faktory ovlivňující modelování
2.12. Vyhasínání - definice, zásady použití ve škole
2.13. Trestání – definice, zásady použití, druhy trestů, působení bolesti - frekvence a intenzita trestů, negativní praxe
2.14. Trestání – odejmutí odměny - izolace, vyloučení, výchovné smlouvy, liboovolné, logické a přirozené důsledky, náprava chování nad rámec původního stavu
2.15. Desenzibilizace - práce s úzkostnými žáky
3. Obecná psychologie
3.1. Psychologie jako věda, její předmět, zdroje, hlavní směry
3.2. Systém psychologických disciplín
3.3. Přehled metod
3.4. Psychologická charakteristika osobnosti a její determinace
3.5. Obsahový rozbor osobnosti (temperament, motivace, poznání, integrace)
3.6. Poznávací procesy, jejich stručná charakteristika, pojem inteligence
3.7. Přehled typologií osobnosti a možnost praktického využití
3.8. Oblast citů a jejich význam v životě jedince, pojem emoční inteligence
4. Vývojová psychologie
4.1. Vývojová psychologie, její předmět, determinace psychologického vývoje a zákony vývojové
4.2. Vývojová periodizace a zvláštnosti dětské psychiky
4.3. Rané etapy vývoje (období nitroděložní, novorozenec, kojenec, batole)
4.4. Předškolní věk, vývoj hry, kresby a řeči, připravenost pro vstup do školy
4.5. Školní dětství, mladší školák a počátek dospívání (prepuberta)
4.6. Období dospívání a jeho úskalí (puberta, adolescence)

Úryvek

"Obecná psychologie (otázka č. 3)
PŘEHLED METOD

Každá věda sbírá, studuje a vysvětluje fakta, zobecňuje získané dílčí poznatky, aby vytvořila soustavu poznatků a z nich odvozených zákonitostí, které by umožnily přispívat k řešení nejrůznějších společenských problémů.
Používá se různých výzkumných metod, jejichž volba závisí na cíli výzkumu a povaze zkoumaných psychických jevů.
Ve vědě se uplatňují metody dvojího druhu:
a) zjišťování (sbírání faktů)
b) zpracování faktů – logickým myšlením a statistickými procedurami

1. METODY EXPERIMENTÁLNÍ
- rychle hromadí poznatky o něčem novém
- experiment se pokládá za vědecky nejhodnotnější metodu
- duševní jevy se zkoumají v záměrně vytvořených podmínkách
- psychologické jevy můžeme vyvolat záměrně, opakovat ho, měnit podmínky jeho průběhu a velmi přesně pomocí přístrojů zaznamenat získané výsledky
- provádí se několik druhů experimentu:
a) přirozený (psychické jevy se zkoumají v přirozených podmínkách, ve škole, doma)
b) laboratorní (provádí se ve zvláštních psychologických laboratořích se speciálními přístroji, kde jsou stálé podmínky)
c) ex post facto (využívá se jevu, který už v životě nastal; zkoumáme něco, co už je, např. leváctví)

2. METODY POZOROVÁNÍ
- základní psychologická metoda

a) EXTROSPEKCE
= pozorování vnějších projevů chování člověka (pozorování jiných lidí)
- může probíhat v přirozené nebo uměle vytvořené situaci
- může být skryté nebo se pozorovatel účastní pozorování
- může být zaznamenáno různými přístroji (kamerou, magnetofonovým záznamem…)
- z časového hlediska může být krátkodobé nebo dlouhodobé
- musí být objektivní, cílevědomé (pozorovatel musí mít cíl pozorování, což mu umožňuje pozorovat to, co je podstatné), plánovité, systematické
- musí být důkladné a podrobné, výsledky je třeba přesně zaznamenávat (zaznamenává se pouze to, co je důležité) - oddělit vypozorovaná fakta od našeho vysvětlení
- vlastnímu pozorování musí předcházet důkladné studium problému (čím více pozorovatel o objektu ví, tím dokonaleji pozoruje)
- má být zakončeno slovním formulováním dosažených výsledků (protokol)
- výhody:
• pozorujeme věci v přirozeném stavu
- nevýhody:
• časová náročnost
• nelze sledovat to, co se děje „pod kůží“ pozorovaných osob
• není 100% objektivní:
• tzv. haló efekt (jedna jediná výrazná vlastnost překrývá ostatní vlastnosti)
• tzv. princip projekce (podle sebe soudím tebe, nebo podle někoho blízkého)
• tzv. figura a pozadí (předsudky: z jaké sociální skupiny člověk pochází, z jaké rodiny…)
• tzv. implicitní teorie osobnosti (např. že všechny blondýny jsou hloupé)
• citový vztah k pozorovanému (kladný nebo záporný) rovněž nepřispívá k objektivnosti
- dobré je při této metodě použít více pozorovatelů, aby pozorování bylo objektivní

b) INTROSPEKCE
= sebepozorování, pozorování sama sebe, pozorování vlastního prožívání
- slouží k sebepoznání, sebevýchově
- tyto schopnosti je možné cvičit, naučit se je popisovat (od období dospívání)
- touto metodou můžeme zkoumat emoce, postoje člověka, lidské hodnoty"

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulku. Jedná se o kompletní otázky ke zkoušce na VŠ pedagogickou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10411
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse