Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika- otázky ke zkoušce 2/2

Pedagogika- otázky ke zkoušce 2/2

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Druhá část otázek ke zkoušce z pedagogiky poskytuje 8 vypracovaných zkušebních okruhů. Nejprve se zabývá organizačními formami vyučování a problematikou motivace. Poté se zaměřuje na postavení učitele a žáka a jejich vzájemnému vztahu. Věnuje se možným metodám klasifikace a také seznamuje s pojmem globální výchova. Následně se autor soustředí na spolupráci školy s rodinou, popisuje alternativní školské programy působící v ČR a uvádí legislativní normy související se školskou tématikou. Obsahem závěrečné otázky je sexuální výchova, její metody a možné přístupy školy. První část souboru otázek naleznete zde Pedagogika - otázky ke zkoušce 1/2.

Obsah

1.
Organizační formy vyučování a možnosti jejich využití
1.1
Kooperace ve vyučování (Podle Čábalové)
1.1.1
Uspořádání výuky
1.2
Komponenty kooperativní výuky (autoři - D.W. Johnson, R.T. Johnson)
1.3
Činnost učitele v kooperativním typu výuky
1.4
Náměty na kooperativní vyučování
1.5
Hromadné vyučování
1.5.1
Sdělování
1.5.2
Rozhovor se třídou
1.5.3
Rozhovor s žákem před třídou
1.5.4
Rozhovor se žákem mezi ostatními žáky
1.5.5
Rozprava ve třídě
1.5.6
Skupinové vyučování
1.6
Formy vyučování
1.6.1
Organizační formy
1.6.2
Třídění forem
1.6.3
Systém týmového vyučování
1.6.4
Systém programovaného vyučování
2.
Problematika motivace ve vyučování
2.1
Motivace
2.2
Motivace učební činnosti žáků
2.3
Motivování aktualizací potřeb žáků
2.4
Sociální potřeby a motivace
2.5
Průběh aspiračního chování
2.6
Odměny a tresty jako motivační činitelé
2.7
Vliv emocí na výkon
2.8
Nudící se žák vykazuje tři základní typy aktivity
2.9
Hodnoty
2.10
Potřeby
2.10.1
Model potřeb dle Maslowa
2.11
Postoje
2.12
Sebemotivace
2.13
Problematika motivace ve vyučování
2.14
Motivování aktualizací potřeb žáků
2.15
Tři nutné potřeby žáka
2.15.1
Sociální
2.15.2
Výkonové
2.15.3
Kognitivní
2.16
Odměny a tresty jako motivační činitelé
2.17
Příčiny neúspěchu žáka
3.
Postavení žáka a učitele ve vyučovacím procesu
3.1
Vztah učitel - žák - učivo
3.1.1
Podmínky učení související s žákem
3.1.2
Podmínky učení související s učitelem
3.1.3
Podmínky učení související s učivem
3.2
Transmisivní versus konstruktivistický model vyučování
3.2.1
Transmise
3.2.2
Konstruktivní model vyučování
3.3
Humanistické vyučování
3.4
Princip
3.5
Technické vyučování
3.6
Pedagogická interakce a komunikace
3.7
Jednosměrné působení subjektů
3.8
Obousměrné působení dvou subjektů
3.9
Co vše Pedagogickou komunikaci limituje?
3.10
Co pedagogickou komunikací sdělujeme?
4.
Hodnocení výchovného a vyučovacího procesu
4.1
Hodnocení
4.2
Podle zaměření vyučování se liší i zaměření hodnocení:
4.3
Prostředky (formy) hodnocení
4.3.1
Klasifikovat
4.3.2
Didaktické testy
4.3.3
Slovní hodnocení
4.3.4
Sebehodnocení
4.3.5
Pedagogicko – psychologická diagnostika
4.3.6
Etapizace diagnostického postupu
4.3.6.1
Předmětem diagnostikování se stávají postupně
4.3.6.2
Přehled metod použitelných učitelem
4.3.6.3
Základní okruhy diagnostické práce učitele
4.4
Pedagogicko-psychologická diagnostika a základní metodologie užívaná v práci učitele
4.4.1
Metody psychologické diagnostiky
4.4.1.1
Pozorování
4.4.1.2
Rozhovor
4.4.1.3
Experiment
4.4.1.4
Sociometrie
4.4.1.5
Didaktický test
4.5
Psychologie a hygiena zkoušky
4.6
Shrnutí
5.
Škola jako místo osobnostního a sociálního rozvoje žáků
5.1
Globální výchova
5.1.1
Východiska
5.1.2
Pojem
5.1.3
Pedagogické principy koncepce globální výchovy
5.1.4
Základní principy globální výchovy:
5.1.5
Obsah globální výchovy
5.1.6
Výchovné postupy globální výchovy
5.1.7
Závěrem
5.2
Dramatická výchova a rozvoj osobnosti žáka
5.3
Vnitřní diferenciace
5.4
Zkušenosti
6.
Spolupráce školy a rodiny
6.1
Alternativní školské programy v ČR - Transformace školství u nás
6.1.1
Začít spolu
6.1.2
Sonda maturant
6.1.3
Komunitní program
6.1.4
Protidrogové
6.1.5
Pro postižené děti
6.1.6
Pro děti s mentální poruchou
6.1.7
PAU – sdružení přátel angažovaného učení
6.1.8
Unie rodičů
6.1.9
Rady školy
6.2
Rodina
6.2.1
Rysy správné rodiny
7.
Legislativní rámec učitelské profese
7.1
Základní školské zákony
7.2
Dokumentace základních škol
7.3
Dokumentace středních škol
7.4
Administrativní činnost
7.5
Místa školních úrazů
8.
Sexuální výchova ve škole
8.1
Cíle sexuální výchovy
8.2
Metody
8.3
Úkoly školy
8.4
Roviny sexuální výchovy
8.5
Přístupy
8.6
Sexuální výchova na školách a její návaznost na výchovu v rodině
8.6.1
Jakou sexuální výchovu by měli rodiče očekávat od školy?
8.6.2
Zkušenosti lektorky výchovy k rodičovství
8.6.3
Jaký by měl být vztah výchovy v rodině a ve škole?

Úryvek

"MOTIVACE
Žádná smysluplná lidská činnost se neobejde bez motivace. Chceme-li poznat příčiny jakéhokoliv jednání člověka, musíme nutně pátrat po tom, co ho motivovalo. V psychologii rozumíme tímto pojmem „hybné síly“ ovlivňující chování (moveo znamená latinsky hýbám).
Koná-li tedy jedinec nějakou činnost, je k ní za normálních okolností nějak motivován, čili má k ní důvod, pohnutku. Jednotlivé pohnutky mohou vycházet z okolního prostředí – nazýváme je incentivami, nebo se může jednat o vnitřní, vrozené či získané činitele, jakými jsou zejména potřeby, zájmy, pudy a aspirace.
Incentivy mají schopnost vnitřní dispozice (např. potřeby) nejen aktualizovat, ale zpravidla i uspokojit.
Je nutné rozlišovat motivy a motivaci. Oba tyto pojmy tvoří funkční jednotu, přičemž motiv lze chápat jako vnitřní dispozice (potřeby, pudy, zájmy) a motivaci jako proces realizovaný vztahem mezi motivem a podnětovou situací.
Obecně platí, že motivace zajišťuje aktivizaci lidské činnosti, dává jí konkrétní zaměření a cíl. Bez motivace by neexistovala cílevědomá aktivita jedince v žádné oblasti.
Mezi motivy, které vedou člověka k aktivitě, řadíme především pudy, instinkty a potřeby. Zvláště potřeby, jak biologické, tak sociální, jsou silnými motivačními činiteli.

Motivace učební činnosti žáků
Obecně lze říci, že učitel motivuje vědomě, že se snaží navodit během hodiny vhodné podmínky (např. názorné pomůcky, problémové vyučování, pokus), ale i více méně nevědomě tím, jak se žáky komunikuje. Hovoříme o úrovni interakce mezi učitelem a žákem. Chování učitele totiž není zdaleka zanedbatelný faktor při utváření vztahu dětí k učení. Osobnost učitele můžeme směle zařadit mezi motivační činitele, a to jak kladné, tak i záporné.

Motivování aktualizací potřeb žáků
Učitel má v této oblasti následující možnosti:
1. Aktualizovat zájmy a poznávací potřeby žáků vhodnými formami a metodami (problémové vyučování, názorné vyučování ...)
2. Ovlivnit sociální klima třídy tím, jak žáky vede, jak se k nim chová, jak řeší přestupky, využitím skupinového vyučování apod.
3. Vybrat způsob, jak žáky hodnotit (využití odměn, trestů a tzv. vztahových norem)

Při obvyklém, tradičním způsobu výuky se preferuje tzv. sociální vztahová norma, tzn. že srovnáváme výkon žáka s ostatními ve třídě. V případě individuální vztahové normy srovnáváme žáka se sebou samým, s jeho předchozími výkony. V tomto individuálním výkonovém žebříčku má žák možnost poznat své schopnosti a zejména slabší mají příležitost zažít svůj vlastní úspěch, kterým v jejich případě může být zlepšení ze čtyřky na trojku.
Každý jistě ví, jak silně frustrující je neustálé srovnávání se s ostatními. Každý z nás je v něčem lepší, v něčem horší, v některých oblastech vůbec neobstojí a k některých činnostem má předpoklady vynikající. Dalo by se s jistou dávkou nadsázky říci, že zjišťovat, který žák je lepší a který horší, postrádá smysl. Snad se jeví smysluplnější sledovat, jak se který žák vyvíjí, zda jsou využity všechny jeho potence maximálně, jaká je jeho motivace. Využívání individuální vztahové normy učitelem toto umožňuje v daleko větší míře.
Aktualizovat, využívat poznávací potřeby žáků je zdrojem kladné motivace. Jsou-li však tyto potřeby frustrovány, nedochází-li k jejich uspokojování, vzniká negativní motivace. Za hlavní zdroje negativní motivace lze považovat žáky často prožívané záporné emoce jako strach, pocity ohrožení a zejména nudu jako projev frustrace potřeby poznání a aktivity. "

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni.
Rozsah jednotlivých otázek je 4 až 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20446
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse