Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Pedagogika - tematické okruhy pro SZZk

Pedagogika - tematické okruhy pro SZZk

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy na státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední Univerzity v Hradci Králové. Témata jsou zpracována velmi podrobně, většinou formou souvislého textu. U většiny otázek je vždy na konci uvedena použitá literatura.

Obsah

1.
Pedagogika jako vědní
1.1.
Význam termínu pedagogika, předmět pedagogiky
1.2.
Vznik a vývoj pedagogického myšlení, pedagogika jako vědní obor
1.3.
Zdroje pedagogiky
1.4.
Struktura pedagogiky
1.5.
Pedagogické disciplíny
1.6.
Trendy pedagogiky
2.
Výchova ve vývoji společnosti a jedince
2.1.
Definice výchovy, podstata výchovy
2.2.
Znaky výchovy
2.3.
Výchova a socializace
2.4.
Pojetí výchovy v historickém kontextu – 3 základní proudy
3.
Faktory výchovy a jejich úloha v procesu formování osobnosti
3.1.
Podmínění výchovného procesu – vnější a vnitřní faktory výchovy
3.2.
Sociální podmíněnost výchovy – prostředí
3.3.
Momenty znesnadňující výchovu
4.
Vztah výchovy a vzdělávání
4.1.
Vzdělávání
4.2.
Vzdělání
4.3.
Sebevýchova
4.4.
Vzdělávací sytém a školská soustava v ČR
4.5.
Spolupráce školy a rodiny
5.
Cíle a obsah výchovy
5.1.
Výchovné cíle
5.2.
Funkce a struktura výchovných cílů
5.3.
Modely vymezení výchovných cílů
6.
Antropogenní činitelé výchovy
6.1.
Vychovatel a vychovávaný
6.2.
Otázka převýchovy a sebevýchovy
6.3.
Etapy výchovného procesu z hlediska ontogeneze
7.
Formy a prostředky výchovy
7.1.
Formy, prostředky a metody výchovy
8.
Průběh (proces) výchovy
8.1.
Diagnostika ve výchovném procesu – fáze výchovného procesu
8.2.
Diagnostické metody (zjišťující)
9.
Principy výchovy, výchovné zásady
9.1.
Pedagogické zásady a jejich uplatnění v praxi
10.
Svoboda a volnost ve výchově
10.1.
Hubertus von Schoenebeck – spis Podporovat místo vychovávat
11.
Pedagogický systém Jan Amose Komenského a jeho odkaz do současnosti
12.
Vývoj vzdělávání v českých zemích v období od J. A. Komenského až po rok 1990
12.1.
Systém vzdělávání
12.2.
Jednotná škola, školské reformy
13.
Přínos myšlenek o výchově a vzdělávání v 17. - 19. století
13.
1. John Lock (1632 – 1704)
13.2.
René Descartes (1596 – 1650)
13.3.
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)
13.4.
Denis Diderot (1713 – 1784)
13.5.
Immanuel Kant (1724 – 1804)
13.6.
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)
13.7.
Johann Friedrich Herbart (1776 – 1841)
13.8.
Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 – 1910)
13.9.
Herbert Spencer (1820 – 1903)
14.
Klasické a novodobé alternativní směry ve výchově
14.1.
Montessoriovská škola
14.2.
Waldorfská škola
14.3.
Freinetovská škola
14.4.
Jenská škola
14.5.
Daltonská škola
14.6.
Otevřené vyučování
14.7.
Globální pedagogika
14.8.
Pedocentrismus
15.
Aktuální trendy v českém školství v oblasti vzdělávání
15.1.
Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání
15.2.
Rámcový vzdělávací program
15.3.
Evropská dimenze ve vzdělávání
15.4.
Program Leonardo da Vinci
15.5.
Program Socrates
16.
Funkční gramotnost jako multifaktoriální jev
17.
Vývoj vyučovacích koncepcí
17.1.
Dogmatická koncepce
17.2.
Rudolf Steiner (1861 – 1925) , waldorfská škola
17.3.
Celestin Freinet (1896 – 1966), Freinetova moderní škola
17.4.
Peter Petersen (1884 – 1952), jenská škola
17.5.
Marie Montessoriová (1879 – 1952)
17.6.
Problémové vyučování
17.7.
Programové vyučování
18.
Didaktický systém J. A. Komenského a J. F. Herbarta
19.
Didaktický systém vzdělávacího procesu
19.1.
Systém didaktiky podle Josefa Maňáka (1992)
19.2.
Typy výuky

19.
Vývojové dominanty vzdělávání v ČSR a ČSSR v letech 1918 - 1989
19.1.
Reformní školy 20. - 30. let versus systém jednotné školy
19.2.
Socialistická pedagogika
19.3.
Zákon z roku 1948 o jednotné škole
19.4.
Rozvíjející vyučování
19.5.
Myšlenkové proudy ve 20. století a jejich vliv na pedagogiku
19.6.
Psychoanalýza a pedagogika
20.
Vývojové dominanty vzdělávání u nás po roce 1989
20.1.
Budoucnost vzdělávání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující Evropě
20.2.
Redefinice učitelské a žákovské role
21.
Alternativní zahraniční směry jako inspirace pro naše podmínky – kritický pohled
21.1.
Globální výchova
21.2.
Integrovaná tematická výchova
21.3.
Otevřené vyučování
21.4.
Kooperativní vyučování
22.
Učitel – edukační činitel
22.1.
Socio-profesní charakteristika učitelské profese
22.2.
Charakteristika pracovní činnosti
22.3.
Pedagogické kompetence a dovednosti
23.
Učitelské vzdělávání jako předmět pedeutologie
23.1.
Etapy profesní dráhy učitele
24.
Žák – edukační činitel
24.1.
Proměny sociální role žáka
25.
Plánování vyučování jako didaktický systém
25.1.
Příprava na vyučování
25.2.
Reflexe a sebereflexe
25.3.
Typy výuky
26.
Plánování výuky a hodnocení žáků
26.1.
Plánování výuky
26.2.
Hodnocení žáků
26.3.
Rámcový vzdělávací program
27.
Technologie vzdělávání
27.1.
Metody výuky
27.2.
Charakteristika nejfrekventovanějších metod výuky
28.
Organizace vyučování a jeho podoby
28.1.
Rozvahy nad různými organizačními formami vyučování a jeho vztahu k řízení třídy
28.2.
Plnění cílů a interakci mezi účastníky výuky (J. Solfronk, K. Janiš, J. Maňák)
28.3.
Programované učení ( B. F. Skinner, V. Kulič)
28.4.
Vyučovací hodina
29.
Evaluace a výzkum vyučování
29.1.
Metody pedagogického výzkumu
29.2.
Autodiagnostika učitele
30.
Komunikace jako prostředek sdělování a utváření vztahů ve škole
30.1.
Typy pedagogické komunikace
30.2.
Komunikace a vyučovací metody
31.
Vyučování s mediální oporou
31.1.
Práce s textem a obrázkovými materiály
32.
Integrace žáků se specifickými potřebami
32.1.
Vymezení, příčiny, projevy, hodnocení, klasifikace, reedukace
33.
Šikana z pohledu pedagoga
33.1.
Fáze procesu šikany
33.2.
Typologie agresorů a obětí
33.3.
Hlavní rysy šikany
33.4.
Prevence a řešení problému
34.
Multikulturní výchova a vzdělávání
35.
Sociálně patologické jevy – role školy při jejich prevenci a nápravě
35.1.
Tvorba školních preventivních programů
35.2.
Role metodika školní prevence (R. Jedlička, Jaroslav Koťa)
36.
Výchova k demokracii
36.1.
Práva dětí
36.2.
Rada školy
36.3.
Kázeň
37.
Etická výchova
37.1.
Mravní výchova
37.2.
Mravní chování
37.3.
Metody mravní výchovy
38.
Rodina a rodinná výchova
38.1.
Základní znaky rodiny
38.2.
Funkce a trendy moderní rodiny
38.3.
Spolupráce rodiny a školy
38.4.
Výchova k manželství a rodičovství ve škole
39.
Individualizace ve vzdělávání
39.1.
Reformní snahy
40.
Dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti jedince
40.1.
Charakteristika její podstaty, postupů, metod a možností uplatnění ve škole
41.
Enviromentální, globální a ekologická výchova
41.1.
Teoretická východiska a možnosti jejich aplikace ve výuce
42.
Sexuální výchova – její charakteristika a možnosti ovlivnit zdravý vývoj dítěte
42.1.
Didaktické principy sexuální výchovy
42.2.
Formy sexuálního zneužívání
43.
Průřezová témata dle RVP pro ZV
43.1.
Charakteristika průřezových témat a jejich vztah k současným podmínkám výchovy a vzdělávání.
44.
Volný čas jako prostředek výchovy
44.1.
Přehled nejvýznamnějších zařízení pro výchovu mimo vyučování

Úryvek

"Význam termínu pedagogika, předmět pedagogiky:
Slovo pedagogika je řeckého původu (pais = dítě, ago = vedu). Paidagogos byl člověk, jemuž byla v zámožných řeckých rodinách svěřována péče o děti. Učil se s nimi, vodil je do školy, dozíral na ně. Často to byl vzdělaný otrok. Později byly termínem pedagog označovány osoby, které se profesionálně zabývaly výchovou a vzděláním a byly pro tuto činnost speciálně připravovány.
Pedagogika je vědním oborem, který se snaží najít způsob, jak správně vychovávat a vzdělávat v nejrůznějších sférách života společnosti (tzn. že není vázána pouze na výchovu a vzdělávání ve školských institucích a na děti a mládež). Je to věda o výchově člověka, zkoumá výchovně vzdělávací proces v plné šíři a složitosti (tj. problematika cílů, obsahů, forem, metod a dalších prostředků výchovy a vzdělávání v nejširším slova smyslu).

Vznik a vývoj pedagogického myšlení, pedagogika jako vědní obor:
Jako samostatný vědní obor vznikla pedagogika až v 19. století vydělením z filozofie. Do 19. století se pedagogické myšlení rozvíjelo v rámci nejrůznějších filozofických, náboženských a politických koncepcí. Autorem prvního uceleného systému poznatků o výchově a vzdělání byl J. A. Komenský. Ve větší či menší míře se otázkami výchovy zabývala řada osobností historie – Sokrates, Platón, Aristoteles, E. Rotterdamský, J. Locke, J. J. Rousseau, L. N. Tolstoj atd.
Jako samostatný obor má pedagogika svůj předmět zkoumání (výchova), který primárně nezkoumá jiná disciplína; disponuje souborem výzkumných prostředků, metod a technik a má vytvořen základní pojmový aparát (! pojmy užívané jako speciální pedagogické termíny, jsou intuitivně každému jasné, proto hrozí nejednoznačnost a nepřesnost jejich chápání).

Dvojí pojetí pedagoga:
1. učitel, vychovatel, bez ohledu na zaměření či specializaci
2. učitel pedagogiky nebo výzkumný pracovník na poli výchovy a vzdělávání

● pedagogický prakticismus – názor, že učitelem (vychovatelem) se musí člověk narodit, že se jedná o umění, kterému se nedá naučit; přístup neumožňuje učiteli odhalovat důsledky a příčiny výchovně vzdělávacího procesu, unikají mu podstatné souvislosti
● pedagogický akademismus – jednostranná preference stránky teoretické při současném podcenění stránky motivační a dovednostní

Zdroje pedagogiky:
• studium názorů a zkušeností pedagogů teoretiků i praktiků z minulosti a současnosti
• studium názorů a zkušeností rodičů, žáků i širší nepedagogické veřejnosti
• studium historických i současných dokumentů, které se vztahují k výchovně vzdělávací problematice
• studium výsledků pedagogického výzkumu a výsledků příbuzných vědních oborů, které se vztahují k výchově a vzdělávání
• studium zahraničních poznatků a zkušeností"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 131 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Každá z otázek je zpracována v rozsahu cca 4 stran.
V práci je opominut zdroj: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/338/prurezova-temata.html/.
Okruhy na Státní zkoušku v učitelském studiu pro 2. stupeň základní školy a školy střední. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18666
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse