Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pedagogika - vypracované otázky

Pedagogika - vypracované otázky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky na zkoušku z pedagogiky. Text popisuje význam Jana Amose Komenského a jeho myšlenek v současném školství, i vývoj a pojetí pedagogiky. Vypisuje tradiční a alternativní didaktické zásady a prvky struktury učiva. Představuje metody a formy výuky. Zabývá se vztahem učitele a žáka, didaktickými prostředky a vyučovacím procesem. Informuje o waldorfské pedagogice.

Obsah

1.
Význam J.A. Komenského a uplatnění jeho myšlenek v současném školství
1.1.
Životopis
1.2.
Velká Didaktika (Didactica magna)
1.3.
Další myšlenky
2.
Pojetí didaktiky, její vývoj, vztah k příbuzným disciplínám, základní pojmy
2.1.
Počátky 20.století
2.2.
Druhy didaktik
2.3.
Vztah pedagogiky k ostatním vědám
3.
Tradiční a alternativní didaktické zásady, jejich charakteristika, psychologické základy a vývoj
3.1.
Názornost
3.2.
Uvědomělost
3.3.
Přiměřenost a postupnost
3.4.
Trvalost
3.5.
Spojení teorie s praxí
3.6.
Vědeckost
3.7.
Charakteristika prvků struktury učiva
3.8.
Vědomosti
3.9.
Dovednosti
3.10.
Návyky
3.11.
Myšlenkové operace
4.
Vyučovací proces, jeho podstata a fáze výuky
4.1.
Motivace
4.2.
Expozice
4.3.
Fixace
4.4.
Diagnóza
4.5.
Aplikace
5.
Charakteristika základních typů výuky
5.1.
Informativní výuka
5.2.
Heuristika
5.3.
Produkční
5.4.
Regulativní
6.
Obsah a cíle výuky (Bloomova taxonomie)
6.1.
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
6.2.
Obsah
7.
J. Dewey – problémová a projektová výuka
7.1.
Problémové vyučování
7.2.
Dewey (1859 – 1952)
7.3.
Projektové vyučování
8.
Vyučovací metody, klasifikace, charakteristika. Kritéria výběru metod
8.1.
Klasifikace metod dle J. Maňáka
8.2.
Kritéria optimálního výběru metod výuky
8.3.
Monologické metody
8.4.
Dialogické metody
8.5.
Metody práce s učebnicí a knihou
9.
Aktivizující metody. Kritéria výběru metod
9.1.
Diskusní metod
9.2.
Situační metody
9.3.
Inscenační metody
9.4.
Didaktické hry
10.
Úloha otázky a diskusních metod ve vyučovacím procesu, podmínky efektivity
10.1.
Otázka
10.2.
Diskuse
11.
Organizační formy výuky, klasifikace, charakteristika
11.1.
Klasifikace - A. podle vztahu k Ž
11.2.
Klasifikace - B. podle délky trvání
11.3.
Klasifikace - C. podle prostředí
11.4.
Domácí úkoly
11.5.
Druhy domácích úkolů
11.6.
Formy domácích úkolů
12.
Individualizace a diferenciace ve vyučování, realizace v praxi
12.1.
Individualizace
12.2.
Daltonský plán
12.3.
Winnetská soustava
12.4.
Individuálně řízené projekty vyučování
12.5.
Diferenciace
13.
Osobnost učitele ve vyučování a výchově, podmínky jeho efektivního působení
13.1.
Činnosti učitele
13.2.
Funkce učitele
14.
Plánování ve vyučování a příprava učitele na vyučovací jednotku
14.1.
Plánování
14.2.
Příprava na výuka
15.
Pojetí žáka ve vyučování a výchově, podmínky jeho efektivního rozvoje
15.1.
Funkce žáka
16.
Interakce učitel – žák, autorita učitele
16.1.
Vnější determinanty úspěchu učitelského povolání
16.2.
Vztah U – Ž
17.
Diagnostika výsledků výuky. Kritické názory na pojetí klasifikace
17.1.
Hodnocení žáků
17.2.
Forma hodnocení
18.
Komunikativní dovednosti učitele – verbální komunikace
19.
Komunikativní dovednosti učitele – nonverbální komunikace
20.
Vedení žáků k samostatnosti, aktivitě a tvořivosti
20.1.
Aktivita
20.2.
Samostatnost
20.3.
Tvořivost
21.
Didaktické prostředky a učební pomůcky jako prostředek názornosti vyučování
21.1.
Učební pomůcky
21.2.
Názornost
22.
Makro a mikro prostředí výuky, možnost U v ovlivňování psychického klimatu ve třídě
22.1.
Makroprostředí
22.2.
Mikroprostředí
22.3.
Psychické klima
23.
Vyučovací proces v pojetí současných alternativních přístupů k vyučování
23.1.
Waldorfská pedagogika
24.1.
Dějiny
24.2.
Charakter

Úryvek

"11. Úloha otázky a diskusních metod ve vyučovacím procesu, podmínky efektivity

Otázka
- je základem rozhovoru = je mostem od U k Ž, umožňující vzájemnou komunikaci
- otázkou dostane Ž podmět, impuls k aktivitě, přemýšlení = organizuje jeho pozornost
- důležitá je řídící fce otázky → U vede otázkou Ž k postižení podstaty
- musí být
 správně formulována = respektovat slovosled otázky, spisovná intonace
 stručné otázky, než mnohomluvné souvětí
 přiměřená úrovni žákova myšlení
 nemá obsahovat mnoho problémů
 nevhodné jsou otázky zaměřené na pamětnou, mechanickou reprodukci učiva
 nesmí být dvojznačná
 nemá být taková, aby byla možná jednoslovná odpověď
 alternativní otázka taky není dobrá → Ž má možnost si vybrat a tak spíše hádá
- z hlediska úlohy : otázky ústřední, řídící, doplňkové a pomocné
- podle didaktické fce : zjišťovací, srovnávací, opakovací, shrnující, úsudkové, problémové
- Technika kladení otázek = nejdříve otázka, kterou zaktivizujeme celou třídu, teprve pak vyvoláváme žáka, aby odpověděl.
1. interakce U – jeden Ž, U položí otázku, Ž odpoví...postupně se účastní další Ž = lineární
2. U položí otázku – odpovídá několik Ž = růst geometrické řady = jeden podnět vyvolá několik reakci
3. zárodek diskuse = Učitelova otázka vyvolá jak více odpovědí, tak i doplňující otázky mezi žáky samotnými.

Rozvinutější forma rozhovoru je dialog, do popředí vstupuje spolupráce partnerů.

Diskuse
- vzájemný rozhovor mezi všemi členy skupiny, kde jde o vyjasnění stanovené problematiky
- předpokladem výukové diskuze je příprava Ž
- úvod do diskuse je krátký výklad zvolené problematiky nebo vytyčení hlavních tezí.
- řídí ji většinou U, ale možné je i pověřit schopného Ž, který má o daném tématu přehled a je pohotový v myšlení.
- Při řízení je nutné diskuzi neustále sledovat a nedopustit, aby se některé příspěvky nevzdálily příliš od tématu
- někdy nutno zabránit formálnosti a zdlouhavosti
- ale pozor, nepotlačovat iniciativu, otevřenost a upřímnost
- po určitých etapách je třeba diskuzi uzavřít a formulovat dosažené závěry.
- objevují se i mylné názory – ty je třeba opravit a chybná řešení vysvětlit

12. Organizační formy výuky, klasifikace, charakteristika
 uspořádání podmínek k realizaci obsahu vyučování, v jejich rámci se používají různé vyučovací metody a prostředky.
 mají dlouhou historii; souvisí s rozvojem školství a odrážejí postupný vývoj školy jako výchovné instituce."

Poznámka

Práce obsahuje překlepy a množství zkratek.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://ireferaty.lidovky.cz/100/708/Komensky-Jan-Amos; http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/15623/?page=4; http://jlord.sweb.cz/dz.htm; http://www.webquest.cz/main.php?middle=document&m_type=normal&m_did=7352; http://cs.wikipedia.org/wiki/Waldorfsk%C3%A1_pedagogika.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse