Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pegagogika - otázky ke zkoušce 1/2

Pegagogika - otázky ke zkoušce 1/2

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 8 vypracovaných otázek ke zkoušce z pedagogiky na vysoké škole. Autor nejdříve vysvětluje obecné pojmy a metody pedagogiky, poté se věnuje vývoji české pedagogiky od počátku až do dnešní doby. Pak objasňuje druhy školských systémů a seznamuje s obsahem vzdělání. Poslední tři otázky se soustřeďují na vyučovací proces, jeho cíle a metody. Druhou část souboru otázek ke zkoušce naleznete zde Pedagogika - otázky ke zkoušce 2/2.

Obsah

1.
Pedagogika jako věda o výchově
1.1
Dělení pedagogických disciplín
1.2
Metodologie pedagogiky
1.3
Metody pedagogiky
2.
Výchova jako proces
2.1
Druhy výchovných procesů
2.2
Základní rysy výchovy
2.3
Procesy výchovy
2.4
Formy výchovy
2.5
Jednostranné koncepce a modely výchovy
2.6
Globální výchova
3.
Vývoj českého pedagogického myšlení
3.1
Jan Ámos Komenský
3.2
Počátky a rozvoj pedagogiky v 19. století
3.3
Česká pedagogika 20. století
3.4
Vývoj české pedagogiky ve druhé polovině 20. století
4.
Školské systémy jako organizační rámce pedagogické praxe
4.1
Přehled vybraných právních předpisů za rok 2000
4.2
Státní správa a samospráva
4.3
Školský úřad
4.4
Česká školní inspekce
4.5
Soustava škol
4.5.1
1.stupeň - předškolní - mateřské školky
4.5.2
2. stupeň - základní vzdělání
4.5.3
3. stupeň - středoškolský
4.5.4
4. stupeň - vysokoškolský
4.6
Rada škol
4.7
Školská zařízení
4.8
Střediska praktického vyučování
4.9
Školní zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
4.10
Zřizovatelé škol a síť škol
4.11
Vnitřní struktura školy
4.12
Širší vedení školy
5.
Obsah vzdělání, jeho vývoj a současné pojetí
5.1
Obsah vzdělání
5.2
Činitelé určující obsah vzdělání
5.3
Druhy vzdělávacích obsahů
5.4
Formy obsahu vzdělání
5.5
Otázky modernizace obsahu vzdělání
5.6
Transformace současného školského systému
5.7
Vzdělávací programy v našem školství
6.
Pojetí cíle ve vyučovacím procesu
6.1
Cíle výuky
6.2
Stanovení cílů vyučování
6.3
Přístupy ke klasifikaci cílů
6.3.1
Znalost
6.3.2
Porozumění
6.3.3
Chápání významu
6.3.4
Aplikace
6.3.5
Analýza
6.3.6
Syntéza
6.3.7
Hodnotící posouzení
6.4
Příklad taxonomie afektivní
6.5
Příklad taxonomie psychomotorické
6.6
Zpřesňování formulace cíle
6.7
Formulace výukových cílů - požadavky
6.8
Chyby při formulaci cílů
7.
Vyučovací metody a možnosti jejich využití
7.1
Historický vývoj vyučovací metody
7.2
Klasifikace vyučovací metody
7.3
Co ovlivňuje volbu vyučovací metody
7.4
Klasifikace vyučovacích metod
7.4.1
Informačně receptivní metoda
7.4.2
Reproduktivní metoda
7.4.3
Metoda problémového výkladu
7.4.4
Výzkumná metoda
7.4.5
Heuristická metoda
7.5
Metody a charakter činnosti učitele a žáků
7.6
Stručná charakteristika některých metod výuky
7.6.1
Metody slovní
7.6.2
Slovní metody dialogické
7.6.3
Didaktické hry
7.6.4
Participativní metody
7.6.5
Situační metody
7.6.6
Inscenační metody
7.6.7
Brainstormingové metody
7.6.8
Přehled aktivizujících metod
7.6.9
Efektivnost skupinového vyučování
7.6.10
Metody skupinového vyučování
8.
Organizační formy vyučování a možnosti jejich využití
8.1
Pojem organizační formy
8.2
Model organizační formy
8.3
Volba organizačních forem
8.4
Základní členění

Úryvek

"2. VÝCHOVA JAKO PROCES
• Vztah společnosti a výchovy.
• Vývoj názoru na možnosti a způsoby výchovy.
• Normativní, endogenní a exogenní stránky výchovy.
• Výchovné cíle, jejich vývoj a východiska při jejich stavování.

Výchova je cílevědomým a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňující optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuál. dispozicemi.
-jedinec je brán jako objekt, ale zároveň i jako subjekt výchovy

Druhy výchovných procesů:
rozdělení podle míry vnějších podnětů:
a) integrace- naučené formy chování
b) adaptace-přizpůsobení prostředí
c) distribuce-z vychovaného se stává vychovatel

Základní rysy výchovy:
1) vých. proces je součástí spontánního formování jedince
2) budování jeho zkušenostního základu
3) utváření uceleného obrazu o světě a místě v něm
4) sebevýchova není vyvrcholením výchovy, ale součástí výchovy
5) objekt a subjekt výchovy
6) aktivní adaptace- jedinec je vychováván k tomu, aby se přizpůsoboval svému okolí- nebude se přímo přizpůsobovat, ale tvoří si vlastnosti, které ho dělají originálním

Proces výchovy:
Základem formativního procesu je situace- východisko pro formování :
a) rovina podmíněných procesů
b) rovina zvyků-osvojení urč. stereotypů chování
c) rovina rysů- postoje, hodnoty, zájmy
d) jáství osobnosti- podstatné vlastnosti, které charakterizují konkrétního člověka
-osobnost člověka- nejvyšší integrace všech těchto zmíněných reaktivních systémů
situace- konkrétně vymezená shoda vnějších okolností, časově limitovaná, během níž je jedinec vystaven působení konkrétních vlivů, na něž určitým způsobem reaguje
-pedagogické situace jsou záměrně vyvolány
-egoangažované situace- situace, které osloví jedince a vyprovokují ho k určitému chování, aktualizují potřeby jedince

Formy výchovy:
1) HRA- dítě si osvojuje vnější svět prostřednictvím hry: - hry manipulační
-konstruktivní
-iluzivní
-hry úkolové
-paralelní hry-děti si hrají vedle sebe(do3 let)
-kooperativní hry- děti si hrají spolu
2) UČENÍ- rozvíjí zkušenosti dítěte , opak vrozeného, sociální učení- rozvoj sociální inteligence, přijímání hodnot
3) PRÁCE- vytváření hodnot, aktivní proces, který se podílí na vývoji jedince

Výchova : exogenní - záměrná(učitel)
-nezáměrná(soc. prostředí)
endogenní -záměrná(sebevýchova, seberegulace)
- nezáměrná(bezděčné sebeutváření)

JEDNOSTRANNÉ KONCEPCE A MODELY VÝCHOVY
1) pedocentrický model: bezcílná výchova
2) voluntaristický model: absolutizace cíle výchovy (maximální utopické požadavky)
3) technocentrický model: orientace na výchovné prostředky
4) funkcionální model: absolutizace podmínek výchovy (vnější, vnitřní)

SOCIALIZACE:
je integrace jedince do společnosti: jedinec hledá své místo ve společnosti, přizpůsobuje se, přijímá hodnoty a chování dané skupiny- hraní sociálních rolí

Globální výchova:
Východiska:
Společenská: globální problémy lidstva
Pedagogická: příklon k humanistickým koncepcím, sebevýchově
Filosofická : neustále přibližování se ideálu- celistvosti-systémové pojetí světa, vzájemná propojenost, dynamika vývoje"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách a obsahuje 1 tabulku. Čistý text je cca 53 stran. Průměrný rozsah každé otázky je 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse