Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální management - přednášky

Personální management - přednášky


Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpis přednášek z managementu. Práce nejdříve uvádí základní historická data, seznamuje s vybranými představiteli managementu. Nastiňuje hlavní úkoly řízení lidských zdrojů, Mintzbergův a Fayolův model manažerské práce. Popisuje management lidských zdrojů, vůdcovství, psychologii mezilidských vztahů a motivaci. Zabývá se plánováním, získáváním a výběrem lidských zdrojů, teambuildingem. Vyjmenovává komunikační techniky, věnuje se asertivnímu chování, krizovému managementu. Charakterizuje organizace a organizování, kontrolu, a také umění vyjednávat. Definuje delegování.

Obsah

1.
Jak být dobrým managerem?
2.
Z epochy strojů do věku informací
2.1.
Frederick Taylor
2.2.
Max Weber
2.3.
Northcote Parkinson
2.4.
Louis Allen
2.5.
Henri Fayol
3.
Hlavní úkoly řízení lidských zdrojů
3.1.
Činnosti H(uman) R(esources)
4.
Mintzbergův model manažerské práce
5.
Fayolův model manažerské práce
6.
Management lidských zdrojů
6.1.
Kubrtovy modely rozvoje vzdělávání
6.2.
Management lidských zdrojů by měl zahrnovat
7.
Vůdcovství
7.1.
Prvky, rysy, styly vůdcovství
7.2.
Likertovy čtyři systémy na stupnici demokracie
8.
Psychologie mezilidských vztahů
8.1.
Maslowowa teorie
8.2.
Teorie očekávání
8.3.
Teorie ekvity
8.4.
Teorie Zesílení
8.5.
Herzbergova Dvoufaktorová teorie
8.6.
McClellandova teorie potřeb
9.
Úvod do motivace
9.1.
Motivační teorie a motivační techniky
9.1.1.
McGregorova Teorie X a Teorie Y
9.1.2.
Teorie X
9.1.3.
Teorie Y
9.2.
Motivace
9.3.
Aplikace teorií
9.3.1.
Teorie motivace zaměřené na obsah
9.3.2.
Teorie motivace zaměřené na proces
9.4.
Prostředky pozitivní motivace
9.4.1.
Obohacování práce
9.4.2.
Zaměstnanecké prožitky a služby
9.4.3.
Odměňování odrážející výkon
9.4.4.
Pružná pracovní doba
9.4.5.
Hodnocení (odměňování) pracovníků
9.4.6.
Stvrzenky
9.4.7.
Jazykové kurzy
9.4.8.
Týden dovolené navíc
9.4.9.
Příspěvky na dovolenou, penzijní připojištění
9.4.10.
Kafeteria systém
10.
Analýza práce
10.1.
Prostředí
10.2.
Účel profesiografických studií
10.3.
Obsah profesiografických studií
10.4.
Popis pracovního místa
11.
Plánování
11.1.
Poslání
11.2.
Určení samostatných jednotek
11.3.
Situační analýza
11.4.
Formulace cíle
11.5.
Volba strategie
11.6.
Realizace strategie
11.7.
Význam plánování
11.8.
Personální plánování
11.9.
Metody používané v různých fázích plánování rozvoje lidských zdrojů
11.10.
Stanovení cílů
11.11.
Strategie plánování
11.12.
Plán
11.12.1.
Tvorba plánů
11.13.
Rozpočet
11.14.
Plánování
12.
Personální místa, získávání a výběr lidských zdrojů
12.1.
Získávání pracovníků
12.2.
Fáze výběru
12.3.
Proces získávání pracovníků
13.
Teambuilding
13.1.
K tomu, aby byli týmy úspěšné, přispívají
13.2.
Vedení týmu – jak se mu naučit ?
14.
Komunikační techniky
14.1.
Základní kroky komunikace
14.2.
Podskupiny verbální komunikace
15.
Asertivita
15.1.
Členění asertivity
15.2.
Asertivní práva a zásady
15.3.
Nácvik asertivního jednání
15.4.
Závěr – klady a zápory asertivity
16.
Krizový management
16.1.
Prvky krizového managementu
16.2.
Odhalení vzniku a příčin krize
16.3.
Stanovení krizové strategie
16.4.
Realizace krizové strategie
16.5.
Předpoklady úspěšného zvládnutí krize
17.
Organizace, organizování
17.1.
Organizování
17.1.1.
Poslání organizování
17.1.2.
Důvod organizování:
17.2.
Organizační struktura podniku
17.2.1.
Základní formy organizačních struktur
17.2.2.
Postup při tvorbě organizační struktury
17.3.
Organizační jednotky
17.3.1.
Vznik organizačních jednotek
17.3.2.
Vztahy organizačních jednotek
17.4.
Způsoby uspořádání řídících vztahů
17.5.
Co je výsledkem organizování
18.
Kontrola
18.1.
Kontrolní proces
18.2.
Funkce kontrolního procesu
18.3.
Průběh kontrolního procesu
18.4.
Úrovně kontroly
18.5.
Činnosti v kontrolním procesu
18.6.
Kontrola jinak
19.
Marketing
19.1.
Druhy marketingu
19.2.
Směny marketingu
19.3.
Typy marketingu
19.4.
Marketingové koncepce
19.5.
Marketingový postup
19.6.
Marketingový mix
19.7.
Proces Marketingového plánování
19.8.
Bostonská matice produktu
19.9.
Pyramida cílů
20.
Delegování
20.1.
Prvky delegování
20.2.
Základy delegování
20.3.
Chyby při delegování
21.
Umění vyjednávat
21.1.
Vyjednávání
21.2.
Ale jak tedy vyjednávat? Co říkat a co dělat?
21.3.
Vyjednavač
21.4.
Styly vyjednávání

Úryvek

"Teambuilding
Faktem je, že každý člověk je obrovskou individualitou. Má svoje vlastnosti, charakter - no prostě vše vysoce neopakovatelné. A právě tohoto si musí být vědom ten, kdo sestavuje a řídí tým. Ten je především složen opět z individualit. Výsledkem toho je, že vedoucí týmu musí brát v potaz všechny (obecné) charakteristiky jedince, aby dokázal s ostatními členy týmu být produktivní a efektivní.
Snahou je, aby přednosti byly maximalizovány a naopak slabosti minimalizovány. Znamená to, že ten, kdo celý tým sestavuje a řídí, musí znát charakteristiky potencionálních členů týmu. Skupina ještě není týmem, tím se teprve musí stát.
Při sestavení nové skupiny, vstup nového jedince do skupiny již existující nebo spojení dochází k procesu, který má 4 stupně:
1. stupeň: Orientace - vstup do nové skupiny provází nejprve nejistota. Někteří nově příchozí se pokoušejí ji překonat tím, že se pokusí vzít situace „do vlastních rukou“ a jdou do ofenzívy. Napětí prvního setkání se uvolňuje pomalu. V průběhu této orientační fáze dochází také k hledání vlastního místa v týmu.
2. stupeň: Konfrontace a konflikt - jakmile jsou skupinové normy jednotlivých členů jasnější, dochází k jejich srovnávání a vyrovnávání. Silnější jedinci se snaží prosadit své, mít větší vliv. Jakmile vzniknou spojenectví, dochází ke sporům zaměřeným na to, jak se mají plnit úkoly, které tým plnit má.
3. stupeň: Kooperace a kompromis - přehnané soupeření uvnitř skupiny poškozuje všechny, vede k uvolnění, které umožňuje plně se soustředit na úkol. Začne převládat rutina a sterilita.
4. stupeň: Integrace osobních potřeb a nároků vyplývajících z úkolu - skupina, která prošla fází orientace a konfrontace až po období kompromisu, je tedy nyní ohrožena stagnací. Pracovní úkoly se plní ustálenými, stereotypními postupy, převládá rutina nad tvořivostí.
Typy skupin:
• Technokratický typ: po svém založení také prodělává vývoj orientace – konfrontace – kooperace, ale jakmile dosáhne optimálního výkonu, udržuje rozdělení rolí a pevných norem ve službách pnění úkolů.
• 2. typ - zde trvale probíhá psychosociální učení a jsou tedy velmi náročné právě z hlediska pozornosti a citlivosti všech členů týmu na tuto stránku své existence.

K tomu, aby byli týmy úspěšné, přispívají:
• Jasně formulované cíle- podmínkou spokojenosti a úspěchu je, aby skupina měla jasný, hodnotný a důležitý cíl.
• Vnitřní struktura týmu:
o jasně definované role jednotlivých členů
o efektivní komunikační struktura
o metody sledování individuálních výkonů a poskytování zpětných vazeb
o důraz na to, aby hodnocení nebylo subjektivní, ale založené na faktech.
• Členové týmu připravení k pnění úkolu - k rozhodnutí, koho do týmu přijmout, mají přispívat spíše odborné a osobnostní předpoklady, zejména přiměřené osobnostní předpoklady, orientace na výsledky, sociální dovednosti, schopnost plánovat a organizovat, orientace na skupinu – schopnost spolupracovat, zralost a zodpovědnost.
• Klima podporující spolupráci - základem týmu je týmová spolupráce. Dobrá spolupráce má několik společných rysů – především dobré vzájemné vztahy a důvěru. Právě vzájemná otevřenost, čestnost, vzájemný respekt a určitá stálost jsou další znaky toho, co bývá označováno jako klima dobré spolupráce.
• Externí podpora a uznání - stejně jako v hodnocení jednotlivců dochází ke zvýšení jejich motivace k ještě vyššímu a kvalitnějšímu výkonu. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že týmy reagují silněji na absenci tohoto typu uznání, i vedoucí týmu i jejich členové těžce snášejí, když se jim vnějšího uznání nedostává.
• Kompetentní vedení - důsledné vedení, osobnost toho, kdo tým vede, a styl, jakým svou roli realizuje, jsou významnými faktory ovlivňujícími jak atmosféru týmu, tak jeho výkony. "

Poznámka

Čistý text dosahuje 41 cca stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce obsahuje věcné chyby: - Hintzbergův model manažerské práce má být Mintzbergův model, dle Henryho Mintzberga. - Teorie Ekuity má být Teorie ekvity.
Práce kompilačního charakteru. Čerpáno např.: http://www.seminarky.cz/Asertivita-8049 ; http://www.seminarky.cz/Organizace-organizovani-organizacni-struktury-4104 ; http://www.topregion.cz/index.jsp?articleId=2115; http://www.topregion.cz/index.jsp?articleId=2112 .

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14693
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse