Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pěstování 2

Pěstování 2

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pěstováním. Ve druhé části jsou rozebírány otázky typu autovegetativní způsoby množení, pěstování smrkových porostů, umělá obnova sijí, hospodářský způsob výběrný, umělá obnova lesa sadbou, zalesňování zvláštních typů holin nebo zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. První část naleznete zde a třetí část naleznete zde.

Obsah

13.
Autovegetativní způsoby množení, pěstování smrkových porostů
14.
Vyzvedávání, třídění, skladování, balení, doprava a evidence sadebního materiálu v lesních školkách, hospodářský způsob násečný
15.
Umělá obnova síjí, hospodářský způsob výběrný (seče klady zápory)
16.
Příprava ploch k zalesnění/Pěstování borových porostů
17.
Umělá obnova lesa sadbou/ Pěstování jedlových porostů
18.
Zalesňování zvláštních typů holin/ Pěstování modřínu
19.
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin/Pěstování dubových porostů

Úryvek

"Výchova: - závisí na: -biologických vlastnostech smrku/velká přizpůsobivost různým
stanovištím/
-způsobu založení porostu
-způsobu a stupni ohrožení porostů a terénu
-hospodářsko technickém cíli
-produkčnosti stanoviště
-kvalitě a stavu současných porostů
- rozhodující faktor: ohrožení porostů větrem a sněhem (roste s nadm. výškou a obsahem vody v půdě) a stav jejich poškození.
- v porostech s vyšší produkcí je kompromis mezi kvalitou astabilitou porostu
- samozřejmou podmínkou výchovy SM porostů je podpora MZD a všech neškodících druhů lesních dřevin /i dřevin s kratší dobou obmýtí(BŘ), které jsou postupně těženy v době své mýtní zralosti/

o v porostech minimálně ohrožených -produkční stanoviště ve 3.a 5. LVS / kyselé řada/
 předpoklad – produkce kvalitního dříví
 intenzivní výchova
 podpora cílových a MZD
 snížení počtu jedinců prostřihávkou, prořezávkou, po 1.zásahu cca 3000 ks/ha
 /pokud nestihneme 1. zásah včas, pak u hustých mlazin volíme 2 zásahy / 1. slabší a až 2. silnější/
 už v prořezávkách odstraňování zdravotně, druhově a jakostně nekvalitních jedinců, podpora a uvolňování kvalitních v úrovni a nadúrovni,
 udržovat zápoj uvolněný až dokonalý
 v probírkách podpora 300 – 500 pravidelně rozmístěných kvalitních jedinců /včetně vyvětvování/
 interval zásahu podle stavu porostu
• v prořezávkách co 5 let, v probírkách 10 let/podle stavu porostu/

o v porostech středně ohrožených – nejrozšířenější, 4. – 7- LVS a všechny stanovištní řady
/mimo oglejené a podmáčené/ -podmínky příznivé pro smrk /produkce/
 porosty ohrožené sněhem a později větren
 hlavní úkol – zpevnit porosty a upravit druhovou skladbu,podpora MZD
 1. prořezávka zavčas/dotyk spodních přeslenů/, silné snížení počtu jedinců /2500/ha/ , rozvolnění zápoje, interval 5 let
 probírky podúrovňové s kladným výběrem v úrovni, dosažení pravidelných rozestupů /podpora kvality a stability/, interval zpočátku 5 let, později 10., intenzivní výchova až do poloviny obmýtí, po dosažení dokonalého zápoje podpora kvalitních jedinců /300-400/ha mírnými úrovňovými zásahy

o v porostech silně ohrožených – vyšší a horské polohy / LVS SM/ a porosty na oglejených,
podmáčených a rašelinných řadách /i v nižších polohách/
 hlavní úkol – zvýšení stability proti abiotickým činitelům / převažuje nad produkcí
 na podmáčených stanovištích je nejlepším stabilizačním prvkem odvodnění /lesotechnické meliorace/
 pěstujeme rozvolněné porosty, pravidelné rozestupy, dlouhé koruny
 1. zásah intenzivní a velmi brzy, radikální snížení počtu /až 1500 /ha/
 interval až 15 let /málo přírůstavé porosty/, podpora kvalitních jedinců,
 i v probírkách individuální výběr, rozvolněný zápoj, podpora stabilních, kvalitních a předrůstavých jedinců

o porosty pěstebně zanedbané – přehoustlé porosty málo nebo nevychovávané
 mírné a často opakované zásahy /náhlé rozvolnění naruší stabilitu/
 zásah hlavně v podúrovni,
 podpora MZD
 postupné zpevnění porostů /učebnice obr. 104 str. 249/
 v úrovni podpora stabilních a kvalitních jedinců kladným výběrem

o porosty prolámané – udržení co největší části těchto porostů do mýtního věku
 zpracování polomů, likvidace těžebních zbytků
 odstranění poškozených stromů /kmenové a korunové zlomy/
 ponechání životaschopných / 1/3 koruny, 3 přesleny/
 podpora vybraných nepoškozených /zdravých cílových stromů/
 zvážit nutnost obnovy poškozených porostů pokud zbylí jedinci nejsou víceméně rozmístěni rovnoměrně po ploše a v
• 20- 50 letých porostech klesne zakmenění pod 5
• 60 – 70 letých pod 6
• u starších porostů pod 7
 do mezer v předmýtních porostech zavádíme stinné dřeviny / nesázíme k porostním stěnám/

o porosty v imisních oblastech – cíl výchovy je vypěstovat co největší koruny / zamezit
odumírání spodních větví/
 neporušit dlouhodobě zápoj, aby se nezvýšil přístup imisí do porostu
 podpora všech dřevin odolných vůči imisím /listnáče,MD,BO/
 silnější výchovný zásah pouze ve stadiu mlazin/ prořezávka/
 další výchovné zásahy mají nižší intenzitu v závislosti na stupni poškození porostu:
• v pásmu A – prořezávky v nepoškozených nebo slabě poškozených, probírky se neprovádějí, zdravotní výběr pokud nesníží zakmenění pod 8
• v pásmu B – prořezávky vždy, probírky v příznivějších polohách do 40 let, nesmí klesnout zakmenění pod 8
• v pásmu C – prořezávky i probírky podle obecných zásad

o porosty poškozené suchem, václavkou a kůrovci – podobně jako u porostů prolámaných – udržení poškozených porostů v přijatelném stavu co nejdéle, pak rekonstrukce /schválená v LHP = dotace na rekonstrukci i zalesnění/

o porosty poškozené zvěří – výchova se zaměřuje na podporu nepoškozených stromů ,
podporují se i zdravé podúrovňové stromy
 mírně poškozené / do 30%/ – přednostně odstraňují stromy, u nichž je rána širší než 10 cm a nezacelí se
 středně poškozené / do 70%/ - postup jako v mírně poškozených, ale ponecháváme i poškozené, relativně stabilní stromy /zpevnění proti námraze, sněhu, větru/
 silně poškozené /nad 70% / - pode toho, jak rychle se šíří hniloba/řezová analýza kmene/, předčasná obnova/smýcení a obnovení vhodnými dřevinami- maloplošná holoseč příp. i přirozená obnova/


Protrhávka : snížení počtu v nejrannějších stadiích náletu
Prostřihávka:- úprava prostorové a druhové skladby v porostech vzniklých
přirozenou obnovou
o lze částečně nahradit autoredukcí v zástinu mat. porostu
o snížení počtu jedinců na 6- 8 tis./ha
o zabráníme odumírání spodních větví
o zvýšení odolnosti proti abiot. činitelům /sníh/
o podpora příměsí a MZD
o rozčlenění porostů /větších ploch/


Prořezávka: - cíl: vytvořit co nejdelší koruny od nejútlejšího věku a zajištění dobrého
zakořenění uvolňovaných kvalitních jedinců
- spolehlivým kriteriem včasnosti zásahu je dokonalý zápoj /dotyk nebo prolínání spodních větví
- dalším kriteria jsou: -odumírání spodních přeslenů
-horní porostní výška–ho /výška asi 200 jedinců na ha/
- věk porostu
- úprava prostorové a druhové skladby
- zvýšení odolnosti porostu
- zlepšení zdravotního stavu
- zlepšení kvality
- dosažení příznivého štíhlostního koeficientu /80 –100/
- uvolnění zápoje
- podpora MZD aj. stanovištně vhodných dř. /postupné uvolnění/
- uvolňování nejkvalitnějších úrovňových a nadúrovňových jedinců
- vytváření co nejdelších korun a kvalitní zakořenění /na vodou ovlivněných stanovištích/
- na podmáčených půdách a rašeliništích provést včas z důvodu tvorby kořenového roštu / nebezpečí vyvrácení celých skupin
- rozčlenění a zpřístupnění porostů
- zásah: individuální, schématický/při počtu nad 4000ks na ha/, kombinovaný
- intenzita a interval zásahu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29458
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse