Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Pěstování

Pěstování

Kategorie: Zemědělská, potravinářská škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá pěstováním. V první části jsou detailně probírány otázky jako například pojem a náplň pěstování lesů, hlavní funkce lesa, lesní porost a jeho skladba, přírodní lesní oblasti, sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin, luštění šišek a šištic, speciální metody pěstování semenáčků v lesních školkách nebo metody pěstování obalovaných semenáčků a sazenic. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Pojem a náplň pěstování lesů, hlavní funkce lesa / Obnova lesních porostů a rozdělení obnov
2.
Lesní porost a jeho skladba / Základní předpoklady zdárné obnovy
3.
Předosevní příprava osiva lesních dřevin / Druhy obnovních sečí (použití a jejich parametry)
4.
Přírodní lesní oblasti, fenotypová kategorizace lesních porostů / Příprava porostů k obnově
5.
Sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin, hospodářský způsob holosečný /seče, parametry,klady, zápory/.
6.
Zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin, hospodářský způsob podrostní /seče, parametry, klady, nedostatky/.
7.
Skladování osiva lesních dřevin, zhodnocení přirozené a umělé obnovy(klady, nedostatky)
8.
Luštění šišek a šištic, zpracování plodů a semen lesních dřevin, možnosti přeměn lesních porostů
9.
Základní požadavky na výběr místa lesní školky, pěstování topolů a stromovitě rostoucích vrb
10.
Síje v lesních školkách, úprava vodního režimu lesních půd
11.
Speciální metody pěstování semenáčků v lesních školkách, možnosti převodů lesních porostů
12.
Metody pěstování obalovaných semenáčků a sazenic, využití lesnické typologie pro pěstování lesa

Úryvek

"1. Pojem a náplň pěstování lesů, hlavní funkce lesa / Obnova lesních porostů a rozdělení obnov

1) Pojem a náplň pěstování lesů, hlavní funkce lesa
Největší bohatství, důležitá složka ŽP, lesnatost 33 % - zvětšuje se
Pojen a náplň pěstování lesů
PEL – nauka, která pojednává o vhodných způsobech, metodách a postupech při zakládání, výchově a obnově porostů vedoucí k zajištění trvalé produkce dřeva a ostatních funkcí
lesa
- důležitý lesnický obor zaměřený na semenářství, školkařství, zakládání, výchovu a obnovu porostů.Historický vývoj pěstování lesů
16. století – nedostatek dříví, drancování lesů / hutnictví, sklářství/,opatření /omezování těžby,
výstavky/ nedostatečná
18. a 19. století - zakládání SM a BO monokultur, intenzivní způsob hospodaření
/ výchova, obnova, holoseče/,
20. století - začátek přeměn monokultur na lesy smíšené, vědecké základy, snaha o les blízký
přírodě / přirozená druhová skladba odpovídající stanovišti
současno - trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního,
druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa


Pěstování lesů a lesní zákonodárství
1350 - Maiestas Carolina - ochrana královských lesů / Karel IV/
1379 – první lesní řád /lesy Chebska/ - značení těžeb lesníky
1852 – rakouský lesní zákon = první lesní zákon č. 250 říšského zákoníku: omezení vlastníků lesa
- povinnost zalesnit vykácené části lesa do 5 let
- ochrana lesní půdy
1960 – zákon 166/60 Sb. – o lesích a lesním hospodářství
- produkce dřeva, celospolečenské funkce lesa
- ochrana LPF
- hospodářský způsob maloplošný pasečný / podrostní/
- holá seč – šířka do 1 průměrné výšky
- délka do desetinásobku průměrné výšky
- přiřazení holé seče až k zajištěné kultuře
- zalesnění holin musí být započato do 1 roku kvalitním materiálem
- povinnost soustavného ošetřování a výchovy
1978 – zákon 61/ 1977 Sb.
1995 – zákon 289/ 1995 Sb. dosud platný


Funkce lesů:
- produkční – obvykle se pod pojmem produkční funkce rozumí funkce dřevoprodukční
o kvalitativní, kvantitativní - jako tradiční ekonomická funkce lesů
o kterákoliv funkce lesů uplatňující se v tržním systému svými funkčními efekty jako zboží (např. funkce myslivosti).

- mimoprodukční – soubor funkčních efektů , poskytující veřejný užitek při přímém nebo nepřímém využívání ve společenské praxi. Význam mimoprodukčních funkcí lesů, zejména funkcí environmentálních, je v důsledku vývoje civilizačních procesů, změn krajinného prostředí i životního stylu lidí dnes rovnocenný produkční funkci; lesnická politika některých rozvinutých zemí dokonce staví tyto funkce na první místo z hlediska veřejného zájmu.
o vodohospodářská – ovlivnění vodního režimu a vodní bilance /druhová skladba, hospodářský způsob, výchova porostů, hustota porostů/
 kvalitativní – regulační /prodloužení odtoku, zmírnění rozkolísanosti, čistota (filtr), protierozní účinky,
 kvantitativní – množství vody v tocích, podzemní vody, / intercepce, transpirace /
 detenční - usměrnění odtokového režimu srážkových vod pro přiměřenou ochranu kulturní krajiny před záplavami a vodní erozí útlumem velkých vod na malých tocích (bystřinách); týká se lesů horských pramenných území jako Chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových vod (CHOPAV).
 protierozní, desukční /odsávací/, infiltrační /vsakovací/, srážkotvorná /ve vysokých polohách – z horizontálních srážek/

o ekologická – účinky na ovzduší, půdu a vodu
 klimatická, /vlhkost vzduchu, teplotní výkyvy, zpomalení proudění vzduchu/, půdoochranná / vodní a větrná eroze, laviny, břehové porosty,
o environmentální - vliv na přírodní a životní prostředí /životní prostředí
člověka/
 zdravotní – rekreační, léčebná /zotavení, osvěžení/, hygienická – izolace nečistot, škodlivin / NOx/,
 krajinná – ochrana prostředí, krajinotvorná, estetická
 kulturní – rezervace, přírodní útvary, lesy pro výzkum a vědu

2) Obnova lesních porostů a rozdělení obnov
= soubor opatření ke vzniku následného porostu
Cílem obnovy - je vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově
skupinovitého lesa
LZ,§31, odst.1 Vlastník lesa je povinen obnovovat lesní porosty stanovištně vhodnými dřevinami a vychovávat je včas a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo plnění funkcí lesa.Ve vhodných podmínkách je žádoucí využívat přirozené obnovy lesa; přirozené obnovy nelze použít v porostech geneticky nevhodných.

Obnova lesa - generativní / semeno,sazenice/
- vegetativní / výmladky, řízky/
- přirozená
 semenná
 výmladností
• pařezová
• kořenová
• pňová
- umělá – výsev semen nebo sadba
- kombinovaná – část přirozeně, část uměle
-vedle mateřského porostu / holosečná/
- pod mateřským porostem / clonná/
- kombinace /okrajová/"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29457
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse