Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Plánování

Plánování


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou maturitní otázku na téma plánování. Rozebírá druhy plánů i postupy tvorby plánů.

Obsah

1.
Druhy plánů
2.
Postup tvorby plánů

Úryvek

"Je činnost při které se: - Vymezují cíle (hlavní a vedlejší)
- Vymezují prostředky potřebné k dosažení cílů
- Stanovují podmínky, ze kterých lze cílů dosáhnout
- Vybírají nejvhodnější cesty k dosažení cílů

- Výsledkem plánování je plán, z kterého by mělo být jasné, čeho chceme dosáhnout a jak

- Druhy plánů: 1) Z hlediska časového: - Dlouhodobé: - Jsou sestavovány v horizontu 5-ti let
- Nejsou moc používané, protože nedokáží zachytit změny ke kterým může dojít

- Střednědobé: - Jsou podrobnější, rozpracovávají dlouhodobé plány a řeší nejvýznamnější změny, 1-5 let

- Krátkodobé: - Nejpodrobnější, odpovídají operativním plánům
- Do 1 roku

2) Z hlediska prostředků: - Naturální = Plán je sestavený v naturálních jednotkách
- Finanční = V korunách

3) Z hlediska obsahu: - Podle toho, kterou oblast daný plán zpracovává

4) Z hlediska úrovně řízení: - Strategické: - Sestavují se na úrovni TOP managementu
- Jsou to plány dlouhodobé a navazují na strategické cíle
- Komplexní přístup k organizaci jako celku v podmínkách nejistoty

- Taktické: - Sestavují se na úrovni středního stupně řízení
- Podrobně rozpracovávají strategické plány, směřují k jejich dosažení
- Odpovídají střednědobým plánům

- Operativní: - Sestavují se na úrovni nejnižšího manag.
- Vychází z konkrétních podmínek
- Mají krátkodobý charakter
- Jsou nejpodrobnější

TOP management Strategické plány

Střední managem. Taktické plány

Nejnižší mana. Operativní pl.

- Postup tvorby plánů: 1) Stanovení cílů
2) Vymezení cest k jejich dosažení
3) Plán

- Stanovení cílů organizace není jednoduchá záležitost, ve firmě existují různé zájmy rozlišných skupin, umění managementu je tyto zájmy sjednotit, aby bylo dosaženo cílů
- Ke sladění cílů v organizaci se používá metoda řízení podle cílů, která spočívá ve spoluúčasti nižších vedoucích na řízení na vyšších úrovních
- Manageři na nižší úrovni se tak lépe ztotožní s cíly organizace
- Tato metoda vnáší do řízení demokracii a proto musí existovat přesná pravidla pro zpětnou kontrolu"

Poznámka

Práce obsahuje schéma o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542324c3e3840.zip (31 kB)
Nezabalený formát:
Planovani.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse