Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Platební bilance země - otázky ekonomie 21/22

Platební bilance země - otázky ekonomie 21/22Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se věnuje problematice platební bilance země. Předchozí část série naleznete zde Ekonomický růst - otázky z ekonomie 20/22 a následující zde Teoretické přístupy k makroekonomii - otázky ekonomie 22/22.

Obsah

1.
Platební bilance
2.
Kategorie platební bilance
3.
Princip účtování platební bilance
4.
Bilance na běžném účtu
5.
Bilance na kapitálovém účtu
6.
Bilance na účtu oficiálních devizových rezerv
7.
Devizový trh
8.
Devizový kurz
9.
Stadia platební bilance

Úryvek

"= záznam mezinárodních transakcí (hospodářské toky, které do země vstupují anebo z ní vystupují) země během daného časového období (jedná se o obchodní, ale i investiční transakce). Je to tedy nástroj měření úhrnu toků státků, služeb a kapitálu mezi danou zemí a zbytkem světa.

1. běžný účet - viditelný obchod (hmatatelné výrobky), vývoz (kredit) - dovoz (debet) = obchodní bilance
- neobchodní platby a) služby
b) úroky, zisky a dividendy

- výkonová bilance c) transfery

2. kapitálový účet (dříve na něm bylo to, co je dnes na finančním účtu)

3. finanční účet - dlouhodobé investice (splatnost delší než 1 rok) - přímé (vlastnictví a ovládání zahraničních podniků), nepřímé (portfolio) - investice do cenných papírů (nákup finančních aktiv zahraničních cenných papírů)
- krátkodobé investice - investice do krátkodobých likvidních aktiv
(spekulativní kapitál)

4. vyrovnávací položky (statistická diskrepance) - protože řadu toků nemůžeme “změřit”

5. změna devizových rezerv - ČNB za koruny nakupuje eura a drží je místo korun - drží devizové rezervy. Pokud však koruna stále posiluje, pak je hodnota v eurech menší.

Platební bilance je statistický účetní záznam (sestavený dle pravidel podvojného účetnictví), který sumarizuje všechny ekonomické transakce mezi subjekty domácí země a subjekty ostatních zemí během určitého časového období. Nejde zde pouze o bilanci plateb, ale o bilanci veškerých peněžních toků mezi domácí ekonomikou a zahraničím.

Hlavními kategoriemi platební bilance jsou:
1. obchodní bilance (TB) - odráží toky zboží
2. výkonová bilance (VB) - zachycuje toky zboží a služeb
3. bilance na běžném účtu (CA) - zahrnuje toky zboží, služeb a transferů
4. bilance na kapitálovém účtu (KA) - sleduje toky investic a půjček
5. bilance na účtu oficiálních devizových rezerv (RA) - zachycuje změny v držbě zlata a cizích měn u centrální banky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51408e5d4032d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Platebni_bilance_zeme_otazky_eko_21.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse