Podniková ekonomika

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Právní charakter EU (EU jako tzv. nová suverenita). Pohled unijní a pohled mezinárodního práva - oblasti. Dělba moci v EU ve srovnání s klasickou dělbou moci ve státě – komparativní pohled, dělení z pohledu charakteru pravomocí, hlavní orgány EU. Vztahy v rámci soudního systému Společenství. Právní závaznost rozhodnutí ESD a Soudu prvního stupně pro jiné soudy, členské státy, jednotlivce. Charakteristika ústavní úpravy, která je základem vztahu ČR k ES/EU a vztahu českého a evropského právního řádu. Jakým způsobem se ČR vypořádala v rámci svého právního řádu s principem přímého a nepřímého účinku a odpovědnosti ČR za škodu způsobenou jednotlivci porušením komunitárního práva. Diskuze k názoru Generálního advokáta Jocobse na roli čl. 234 SES ve stanovisku k rozhodnutí C-50/00. Členský stát implementuje nesprávně směrnici. Můžete se domáhat náhrady škody za špatnou implementaci ještě před uplynutím implementační doby? Limity přímého účinku. Které opravné prostředky v českém právním řádu lze považovat za „opravné prostředky“ ve smyslu čl. 234 SES. Jaká je souvislost mezi rozhodnutí o platnosti aktu podle čl. 234 SES a řízením podle čl. 230 SES. Jaké jsou podmínky aktivní legitimace k žalobám dle čl. 230 a 232 SES. Jaký je rozdíl mezi cíli čl. 230 a 288 SES, jaké jsou podmínky aktivní legitimace podání těchto nároků. Subsidiární role čl. 234 při napadání legality aktů ES. Funkce čl. 241 SES. Charakteristika soudní kontroly aktů ES. Jaké existují ospravedlnění porušení čl. 25 SES, který zakazuje překážky volného pohybu zboží při přechodu přes hranice. Porovnání obsah článků 25, 90, 28 a 30 SES – jaké jsou mezi nimi vztahy, např. lze ospravedlnit porušení čl. 25 a 90 článkem 30? apod. Určení postup soudu, jak zjišťuje zda došlo k porušení dle čl. 90 SES odst.1 či 2. Čím se liší aplikace ospravedlňujících důvodů uvedených v čl. 30 SES a ospravedlňujících důvodů ilustrativně uvedených v rozhodnutí Cassis de Dijon. Jak změnilo interpretaci obsahu čl. 28 Smlouvy o ES rozhodnutí Keck. Příklady přímé a nepřímé, resp. nerozlišující diskriminace na základě původu v oblasti volného pohybu zboží a uveďte jak a pokud je lze ospravedlnit. Rozlišení těchto situací ve vztahu k porušení čl. 28 SES: a) Irsko vede kampaň na podporu prodeje irského zboží, b) obchodní dům vede kampaň podporující prodej irského zboží, c) Irsko vede kampaň zdůrazňující kvalitu irského zboží. Členský stát argumentuje ochranou spotřebitele jako ospravedlnění jeho právní úpravy vyžadující po zahraničních producentech označit své produkty nápisem „ze zahraničí.“ Role judikatury ESD v oblasti volného pohybu zboží. Cla a dávky s rovnocenným účinkem (čl. 23 - 27). Zákaz daňové diskriminace (čl. 90 - 93). Zákaz omezení dovozu a vývozu - čl. 28-29. Kvantitativní omezení a opatření s obdobným účinkem (čl. 28 - 31). Výjimky ze zákazu - čl. 30. Jak se pravidla volného pohybu osob vztahují na příslušníky třetích zemí. Co je obsahem směrnice č. 2004/38 - pracovníci, rodinní příslušníci, právo na sociální zabezpečení (společné pro OSVČ v VPS i v VPS). Kdo může být originárním beneficiantem v rámci volného pohybu osob a služeb. Proč existuje zvláštní úprava volného pohybu služeb a svobody usazování
OSVČ - svoboda usazování (podnikání) čl. 43 a násl., volný pohyb služeb (VPS) čl. čl. 49 a násl.. Analýza postavení cizího advokáta v českém právním řádu při poskytování advokátních služeb. Srovnání přístup ESD k výjimkám ze zákazu omezování volného pohybu zboží a osob. Charakteristika stručně nařízení č. 1408/71. Stručný popis problematiky sociálního zabezpečení v právu ES. Má vliv judikatura ESD na podobu regulace sociálního zabezpečení v Evropské Unii? O jaké články SES by se mohl soud opřít? Může ES/EU přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv? Jaký je systém ochrany lidských práv v EU podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a judikatury ESD (srovnejte rozhodnutí ve věci ERT a Wachauf). Pravomoc ESD rozhodovat v oblasti vnějších vztahů. Podstata a obsah řízení před Komisí v rámci ochrany soutěžního práva. Vzájemný vztah procesního řízení podle nařízení Komise 17/62, resp. 1/2003 a ochrany lidských práv. Dokumentujte na rozsudcích ESD. Analýza tří rozsudků ESD /SPS/ týkající se problematiky soutěžního práva. Jednotlivé fáze procesního řízení před Komisí týkající se soutěžního práva EU. Srovnání hlavních rysů úpravy ochrany soutěžního práva EU a ČR, diskutujte o tématice. Charakteristika právní úpravy státní pomoci v právu EU. Cíle soutěžního práva v rozsudcích ESD /SPS/. Problematika kartelových dohod v soutěžním právu EU a zásadní terminologii dokumentujte na rozsudcích ESD. Analýza problému zneužití dominantního postavení v soutěžním právu a uveďte některé rozsudky ESD, odůvodněte svůj názor. Analýza problematiky zneužití dominantního postavení v soutěžním právu, vymyslete jednoduchý příklad a rozeberte postup jeho řešení. Ustanovení o posílené spolupráci v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a srovnejte s novým návrhem úpravy. Změny v úpravě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a diskutujte svůj názor.
navrhované změny ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Mezinárodní smlouvy podle platné úpravy ve Smlouvě o ES, Smlouvě o EU. Charakteristika právní úpravy prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v souvislostech s platnou úpravou dle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU, sekundárního práva a dle Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Ustanovení o spolupráci soudních orgánů /policie/ v trestních věcech podle Smlouvy o EU a návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Vztah primárního práva, sekundární a národní legislativy a mezinárodního práva soukromého s ohledem na občanskoprávní problematiku.
1. Právní charakter EU (EU jako tzv. nová suverenita). Pohled unijní a pohled mezinárodního práva.
2. Dělba moci v EU ve srovnání s klasickou dělbou moci ve státě – komparativní pohled
3. Vztahy v rámci soudního systému Společenství
4. Právní závaznost rozhodnutí ESD a Soudu prvního stupně pro jiné soudy, členské státy, jednotlivce
5. Charakteristika ústavní úpravy, která je základem vztahu ČR k ES/EU a vztahu českého a evropského právního řádu
6. Jakým způsobem se ČR vypořádala v rámci svého právního řádu s principem přímého a nepřímého účinku a odpovědnosti ČR za škodu způsobenou jednotlivci porušením komunitárního práva
7. Diskuze na názor Generálního advokáta Jocobse na roli čl. 234 SES ve stanovisku k rozhodnutí C-50/00.
8. Členský stát implementuje nesprávně směrnici. Můžete se domáhat náhrady škody za špatnou implementaci ještě před uplynutím implementační doby? Diskutujte.
9. Limity přímého účinku
10. Které opravné prostředky v českém právním řádu lze považovat za „opravné prostředky“ ve smyslu čl. 234 SES? Diskutujte.
11. Jaká je souvislost mezi rozhodnutí o platnosti aktu podle čl. 234 SES a řízením podle čl. 230 SES
12. Jaké jsou podmínky aktivní legitimace k žalobám dle čl. 230 a 232 SES?
13. Jaký je rozdíl mezi cíli čl. 230 a 288 SES, jaké jsou podmínky aktivní legitimace podání těchto nároků?
14. Popis subsidiární role čl. 234 při napadání legality aktů ES.
15. Popis funkce čl. 241 SES.
16. Charakteristika soudní kontroly aktů ES.
17. Jaké existují ospravedlnění porušení čl. 25 SES, který zakazuje překážky volného pohybu zboží při přechodu přes hranice.
18. Porovnání obsahu článků 25, 90, 28 a 30 SES – jaké jsou mezi nimi vztahy, např. lze ospravedlnit porušení čl. 25 a 90 článkem 30? apod.
19. Určení postupu soudu, jak zjišťuje zda došlo k porušení dle čl. 90 SES odst.1 či 2.
20. Čím se liší aplikace ospravedlňujících důvodů uvedených v čl. 30 SES a
ospravedlňujících důvodů ilustrativně uvedených v rozhodnutí Cassis de Dijon?
22. Jak změnilo interpretaci obsahu čl. 28 Smlouvy o ES rozhodnutí Keck?
23. Příklady přímé a nepřímé, resp. nerozlišující diskriminace na základě původu v oblasti volného pohybu zboží a uveďte jak a pokud je lze ospravedlnit.
24. Rozlišení těchto situací ve vztahu k porušení čl. 28 SES: a) Irsko vede kampaň na podporu prodeje irského zboží, b) obchodní dům vede kampaň podporující prodej irského zboží, c) Irsko vede kampaň zdůrazňující kvalitu irského zboží.
25. Členský stát argumentuje ochranou spotřebitele jako ospravedlnění jeho právní úpravy vyžadující po zahraničních producentech označit své produkty nápisem „ze zahraničí.“
26. Role judikatury ESD v oblasti volného pohybu zboží.
27. Jak se pravidla volného pohybu osob vztahují na příslušníky třetích zemí?
28. Co je obsahem směrnice č. 2004/38?
29. Kdo může být originárním beneficiantem v rámci volného pohybu osob a služeb?
30. Proč existuje zvláštní úprava volného pohybu služeb a svobody usazování?
31. Analýza postavení cizího advokáta v českém právním řádu při poskytování advokátních služeb.
32.Srovnání přístupu ESD k výjimkám ze zákazu omezování volného pohybu zboží a osob.
33. Charakteristika nařízení č. 1408/71.
34. Stručný popis problematiky sociálního zabezpečení v právu ES.
35. Má vliv judikatura ESD na podobu regulace sociálního zabezpečení v Evropské Unii? O jaké články SES by se mohl soud opřít?
37. Může ES/EU přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv? Diskutujte.
38. Jaký je systém ochrany lidských práv v EU podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a judikatury ESD (srovnejte rozhodnutí ve věci ERT a Wachauf).
39. Pravomoc ESD rozhodovat v oblasti vnějších vztahů. Diskutujte.
40. Podstata a obsah řízení před Komisí v rámci ochrany soutěžního práva
41. Vzájemný vztah procesního řízení podle nařízení Komise 17/62, resp. 1/2003 a ochrany lidských práv. Dokumentujte na rozsudcích ESD.
42. Analýza tří rozsudků ESD /SPS/ týkající se problematiky soutěžního práva, diskutujte svůj názor.
43. Jednotlivé fáze procesního řízení před Komisí týkající se soutěžního práva EU
44.Srovnání hlavních rysů úpravy ochrany soutěžního práva EU a ČR, diskutujte o tématice
45. Charakteristika právní úpravy státní pomoci v právu EU.
46. Cíle soutěžního práva v rozsudcích ESD /SPS/.
47. Rozbor problematiky kartelových dohod v soutěžním právu EU a zásadní terminologii dokumentujte na rozsudcích ESD
48.Analýza problému zneužití dominantního postavení v soutěžním právu a uveďte některé rozsudky ESD, odůvodněte svůj názor
49. Analýza problematiky zneužití dominantního postavení v soutěžním právu, vymyslete jednoduchý příklad a rozeberte postup jeho řešení.
50. Ustanovení o posílené spolupráci v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a srovnání s novým návrhem úpravy
51. Změny v úpravě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu.
52. Mezinárodní smlouvy podle platné úpravy ve Smlouvě o ES, Smlouvě o EU a
53. Charakteristika právní úpravy prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v souvislostech s platnou úpravou dle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU, sekundárního práva a dle Smlouvy o Ústavě pro Evropu
55. Ustanovení o spolupráci soudních orgánů /policie/ v trestních věcech podle Smlouvy o EU a návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu
57. Vztah primárního práva, sekundární a národní legislativy a mezinárodního práva soukromého s ohledem na občanskoprávní problematiku.

Obsah

.

Úryvek

"1. Právní charakter EU (EU jako tzv. nová suverenita). Pohled unijní a pohled mezinárodního práva. Diskutujte
nová suverenity: vztah jednotlivých právních členských států EU a veřejnoprávního systému Unie a to i z hlediska jejího dalšího vývoje – nová podoba systému orgánu, otázky katalogu lidských práv pro občany členských států
Svou povahou je EU společenství států převážně konfederativního typu, jde především o hospodářskou, obchodní, měnovou, finanční a justiční koordinaci státních systémů a přibližování národních právních předpisů, zachovává se suverenity územní, občanská a národních orgánů.
Prolínání tradiční státní suverenity s vlivem nového systému.
Oblasti, kde se kompetence vykonávají společně:
a) normotvorná
b) výkonná (prolínají se opatření v oblasti celní, zemědělské atd.)
c) soudní

Právo EU se trvale vyvíjí na jedné straně jako smluvní systém primárního práva založeného normami mezinárodního práva veřejného a současně jako právní systém působící současně s právními řády členských států – nadřazenost. Orgány členských států je musí aplikovat. V oblastech, v nichž státy omezily svá práva, vytvořily právní systém zavazující jak samotné státy tak i jejich příslušníky. Smluvní politika členských států a snaha o rozšiřování spolupráce vedly nejen k respektu k uzavřeným mezinárodním smlouvám, ale i k respektu vyšší suverenity a vyšší autority (závaznost právního řádu EU a jeho soudů) – suverenity nadnárodní, která existuje vedle národní suverenity každého členského státu. Komunitární právo akceptují jako právo přímo působící a upřednostňované před vlastními zákony. Jakákoli změna mezinárodních smluv může znamenat změnu vlastní ústavy (vstupování do mezinárodních svazků, plnění společních cílů a např. přímá závaznost závazků).
Jednotlivé oblasti:
a) společné politiky (na komunitární orgány delegovány výlučné pravomoci – v oblasti mezinárodního obchodu, v rámci II. a III. pilíře činnosti probíhají výhradně na bázi mez. spolupráci – tkz. politiky EU, přestože komunitární orgány v těchto oblastech nedisponují žádnými svrchovanými pravomocemi)
b) koordinované politiky (na komunitární orgány delegovány příslušné pravomoci pouze z části, kompetence existují paralelně vedle sebe, tedy si konkurují)
c) oblasti, kde členské státy na orgány ES nedelegovaly žádnou konkrétní pravomoc, výkon provádí výhradně sami členské státy"

Poznámka

Přednášky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4519
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse