Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Podniková ekonomika III. - vypracované otázky ke zkoušce

Podniková ekonomika III. - vypracované otázky ke zkoušce


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor 59 vypracovaných otázek z podnikové ekonomiky. Práce se zabývá veškerými souvislostmi týkajících se vedení podniku. Soustřeďuje se na strategické řízení, plánování a seznamuje i s finančním podnikáním, rozpočtováním i daňovou optimalizací. Autor se zaměřuje na podstatu finančního managementu a uvádí nejen podnikatelské příležitosti, ale i hrozby. V závěru se okrajově zabývá i problematikou řízení lidských zdrojů.

Obsah

1.
Struktura procesu strategického řízení (hodnototvorný řetězec)
2.
Strategický koncept BSC a EFQM
3.
Hierarchie podnikových strategií. Horizontální strategie
4.
Koncept integrovaného managementu
4.1
Koncept řízení podle cílů
5.
Postavení strategického řízení v organizační a řídící hierarchii vzhledem k základním funkcím řízení
6.
Obecné alternativy aplikace strategie
7.
Vybrané strategické alternativy – popis, uplatnění, příklady
8.
Rozdíl mezi funkčním (funkcionálním) a procesním přístupem řízení firmy
8.1
Výhody a problémy obou přístupů
9.
Definice pojmu plánování
9.1
Obsah podnikového plánování
9.2
Formální versus neformální plánování
10.
Popis (komplexního) systému podnikového plánování
10.1
Prognózování
10.2
Systém podnikového plánování
10.3
Plánování podle funkčních oblastí
10.4
Fáze procesu plánování, tvorby rozpočtu a prognóz
10.5
Požadavky na plány
11.
Plánování jako součást řídícího cyklu
12.
Metody a hlavní přínosy podnikového plánování
12.1
Hlavní přínos plánování
12.2
Problémy v případě neúplného procesu plánování, rozpočtů a prognóz
13.
Vztahy a souvislosti mezi plány. Zpětná a dopředná vazba
14.
Systém podnikových cílů
15.
Alternativy klasických přístupů plánování a rozpočtování
16.
Strategické plánování (klasický-normativní přístup, netradiční-deskriptivní přístup)
17.
Operativní plánování - úloha, obsah. Principy při sestavování operativních plánů
18.
Systém integrovaného operativního plánování
19.
Operativní plánování odbytu
20.
Operativní plánování výroby (včetně typových soustav)
21.
Grafické znázornění plánování odbytu a výroby pomocí lineárního programování. Definice hlavních kroků postupů
22.
Plánování výrobních kapacit make or buy
23.
Operativní přepočty v oblasti nákladově orientované tvorby ceny
23.1
Stanovení hranic minimální ceny
24.
Další operativní plány
24.1
Přehled operativních plánů
24.2
Postup plánování lidských zdrojů
24.3
Plán zásob
25.
Finanční plánování
25.1
Přínosy finančního plánování
25.2
Dlouhodobé finanční plánování
25.3
Krátkodobé finanční plánování
26.
Rozpočetnictví
26.1
Hlavní funkce a hlavní zásady tvorby rozpočtů
27.
Metody sestavení rozpočtů
27.1
Rozpočtování režijních nákladů
28.
Daňová optimalizace
29.
Daňové plánování, možnosti firmy v oblasti daňové optimalizace
30.
Daňová optimalizace – Offshoring
31.
Podstata finančního managementu (FM)
31.1
Hlavní oblasti FM
31.2
Základní formy podnikání
31.3
Význam finanční analýzy v práci manažera
32.
Obsah finanční analýzy a základní metody
32.1
Poměrové a absolutní ukazatele
32.2
Soustavy poměrových ukazatelů
32.3
Kritéria pro měření výkonnosti podniku
33.
Finanční a reálná aktiva
33.1
Časová hodnota peněz
33.2
Cenné papíry
33.3
Finanční deriváty
33.4
Analýzy a oceňování finančních aktiv
33.5
Analýzy reálných aktiv
33.6
Metody statické a dynamické
34.
Riziko a čas v rozhodování finančních manažerů
34.1
Teorie portfolia CAPM
34.2
Koeficienty alfa a beta
34.3
Dividendové teorie
34.4
Rizika emitentů a jejich vyjádření
34.5
Riziko systematické a specifické
34.6
Směrodatná odchylka
34.7
Korelace
34.8
Portfolio efektivní, optimální a tržní
35.
Hodnota podniku
35.1
Tržní hodnota
35.2
Investiční hodnota
35.3
Diskontovaný peněžní tok a jeho varianty
35.4
Volný peněžní tok do firmy
35.5
Peněžní tok do vlastního jmění
35.6
Kritéria volby kapitálu
35.7
Náklady na vlastní kapitál
36.
Význam struktury kapitálu
36.1
Finanční páka a princip využití finanční páky
36.2
Provozní páka a hodnota firmy
36.3
Náklady na cizí a vlastní kapitál
36.4
Vážený průměr nákladů na kapitál (WACC)
36.5
Modely Miller a Modigliani
36.6
Myersův model
37.
Náklady na kapitál
37.1
Řízení peněžních prostředků
37.2
Krizové nástroje finančního řízení
38.
Řízení pracovního kapitálu
38.1
Pracovní kapitál
38.2
Zásoby, pohledávky a závazky
38.3
Čistý pracovní kapitál
38.4
Nefinanční pracovní kapitál
38.5
Pracovní kapitál a hodnota podniku
39.
Pohledávky - pozitiva
39.1
Konkurenční výhody
39.2
Výnosový a hotovostní cyklus
39.3
Způsoby stanovení optimálních skont
39.4
Sestava platebních kalendářů
40.Pohledávky - negativa
40.1
Jak optimalizovat práci s pohledávkami po splatnosti
40.2
Způsoby vymáhání pohledávek
40.3
Finanční krytí
40.4
Faktoring a jeho funkce
40.5
Forfaiting a prevence vzniku nedobytných pohledávek
40.6
Dokumentární platby
41.
Řízení zásob
41.1
Druhy zásob
41.2
Řízení výrobních zásob
41.3
Optimalizace výrobních zásob
41.4
Outsourcing ve skladování
41.5
Konsignační sklad
41.6
Nadnormativní zásoby
41.7
Využití zásob
42.
Řízení hotovosti
42.1
Plánování likvidity
42.2
Prognózování příjmů
42.3
Řízení peněžních prostředků a likvidity
42.4
Způsoby řízení peněžních prostředků
42.5
Cíle řízení likvidity
42.6
Reálný a fiktivní cash pooling
43.
Bankovní mechanismy zajišťování platebního styku
43.1
Hladká platba
43.2
International Bank Account Number (IBAN)
43.3
Clearingové centrum ČNB
43.4
Dokumentářní akreditiv
44.
Ratingové modely komerčních bank
44.1
Zásady pro poskytování úvěrů
44.2
Akvizice a analýzy obchodu
44.3
Podklady pro žádost o úvěr
44.4
Zabezpečení úvěrů
44.5
Finanční a nefinanční analýzy klientů
44.6
Rating- metoda RPB
45.
Finanční trhy
46.
Kapitálové trhy
47.
Využití kapitálových trhů k financování podniků
47.1
Emise cenný papírů
47.2
Regulovaný trh
47.3
Burzy
47.4
Primární a sekundární trh
47.5
Emisní ážio
47.6
Volba optimálního produktu KT
47.7
Podnik jako emitent a jako investor
48.
Globalizace
48.1
Stručná charakteristika
48.2
Řízení světové ekonomiky
48.3
Fiktivní zisk
48.4
Krize, její příčiny a možná východiska
49.
Podnikatelské příležitosti a hrozby globalizovaného světa
49.1
Tradiční a perspektivní příležitosti
49.2
Perspektivní obory pro podnikání
49.3
Organizační formy
49.4
Možná ohrožení
50.
Řízení podniku
50.1
Stručná charakteristika
50.2
Změny v řízení podniků na počátku 21. století a jejich vliv na řízení firem
50.3
Firma jako mechanický systém
50.4
Firma jako biologický systém
50.5
Talent v řízení
51.
Fáze řízení a jejich charakteristika
51.1
Podnikové řízení a jeho úrovně
51.2
Nástroje řízení
52.
Organizování a organizační struktura
52.1
Stručná charakteristika
52.2
Funkční, divizní organizační struktura
52.3
Strategické aliance
52.4
Procesní struktura
52.5
Virtuální organizace
53.
Správná měřítka výkonnosti podniku
53.1
Zisk, marže, cash flow, průtok podle TOC
53.2
Lokální a celkové optimum podnikových výsledků
54.
Podniková strategie
54.1
Stručná charakteristika
54.2
Rozpornost globalizačního procesu
54.3
Radikální inovace
54.4
Změny a jejich identifikace
54.5
Imunitní systém podniku
55.
Management obchodních činností v podniku
55.1
Stručná charakteristika
55.2
Prodej – hlavní činnost podniku
55.3
Vyšší přidaná hodnota
55.4
Přímý prodej a jeho formy
56.
Spolupráce podniků
56.1
Outsourcing
56.2
Transakční náklady
57.
Motivace, aktivizace, hodnocení pracovníků
57.1
Motivační teorie
57.2
Aktivizační faktory
57.3
Kriteria pro hodnocení výkonných a vedoucích pracovníků
58.
Lidský „kapitál“ a jeho řízení
58.1
Stručná charakteristika
58.2
Podstata práce
58.3
Prostor pro výkonnost
58.4
Změna charakteru práce
58.5
Portfoliová existence
59.
Výběr lidí pro podnik
59.1
Testy a principy podle Welche
59.2
Přijímání vůdců
59.3
Duševní kapitál - stručná charakteristika
59.4
Generace hodnoty

Úryvek

"1. Struktura procesu strategického řízení (hodnototvorný řetězec).
Strategické řízení vzniklo z důvodu –dynamické změny,nárůst rizika,kapitálová náročnost,větší konkurence,náročnost zákazníků.
Strategické řízení se skládá ze čtyř částí:
• Strategická analýza – zjištění skutečného stavu řízení ve společnosti, analýza vnějšího prostředípomocíPEST,PESTLE(politické,ekologické,právní,technologické,společenské,ekonomické) analýzy, vnitřního prostředí – analýza technických lidských, finančních zdrojů a identifikace tržní pozice firmy
• Výběr podnikové strategie s využitím Balance Scorecard
• Implementace strategie – rozlišujeme strategie-nízkých nákladů,diferenciace produktu,focus strategie(výběr malého segmentu)
• Zpětná vazba controling

Hodnototvorný řetězec posuzuje strategii z pohledu důležitosti aktivit ke konkurenční výhodě. Hodnototvorný řetězec musí být chápán v celém dodavatelském řetězci nejen v rámci společnosti. Posuzuje se výše nákladů aktivit, zda se podílejí či nepodílejí na přidané hodnotě či diferenciaci.
Podnik transformuje vstupní faktory na výrobky nebo služby. K transformaci využívá svých tzv. hodnototvorných funkcí. Hodnota, kterou takto vytvoří, je měřena množstvím peněz, které jsou kupující ochotni za tyto výrobky nebo služby zaplatit. Hodnototvorný řetězec je rozdělen na hlavní funkce a podpůrné funkce. Každá funkce přidává výrobku část hodnoty.
Hlavní funkce vytvářejí fyzickou podobu výrobku, výrobek předávají zákazníkovi a zajišťují ho servisem. Podpůrné funkce zajišťují vstupy pro hlavní funkce.
2. Strategický koncept BSC a EFQM.
BSC je tak vedle business plánu klíčovým nástrojem, jenž zaměřuje pozornost na dosažení vytyčené strategie. Jde o zavedení systému měření výkonnosti podniku. Zavedení jak ekonomických, tak neekonomických ukazatelů. BSC se používá při převedení vize do konkrétních cílů, propojení strategických cílů a měřítek,stanovení cílů. a sladění strategických iniciativ, ke zdokonalování,využití zpětné vazby. Koncept BSC vychází z vize kam směřujeme ,strategie čeho chceme dosáhnout,cíle – jaké aktivity je nutné vykonávat BSC má 4 měřítka – finanční , zákaznické, hodnotový řetězec BSC – skládá se z inovační proces(určení trhu,výzkum a vývoj)provozní proces(výroba a logistika,marketing a prodej)poprodejní servis, učení a růst.
Dalším nástrojem strategického řízení je životní cyklus produktu pomáhá při rozhodnutí o nákladech, prodeji, plánování výroby,a strategii.
EFQM – hodnocení kvality managementu – hodnocení řízení pomocí politiky, strategie s orientací na lidské zdroje a procesy s cílem uspokojení zájmových skupin. Vychází z (předpokladů) úlohy vedení posun k neustálému zlepšování,jakým způsobem jsou politika a strategie šířeny hodnoceny a zlepšovány,řízení lidí rozvíjení dovedností lidí,využítí zdrojů + nové technologie.procesy, jak se určují klíčové procesy – v části výsledky se hodnotí (uspokojení zaměstnanců.zákazníků, výsledky podnikání) využívá se jako kritéria sebehodnocení
Metodika Balanced Scorecard zahrnuje čtyři klíčové
manažerské procesy:
• transformace poslání a strategické vize do strategie,
• komunikaci a provázání,
• podnikové plánování,
• zpětnou vazbu a učení,které jednotlivě a jako celek přispívají k převedení dlouhodobých strategických cílů do krátkodobých podnikových činností."

Poznámka

Práce je vícezdrojový kompilát bez uvedených citací. Rozsah jednotlivých otázek je cca 2 strany. Práce obsahuje tabulky, schémata i obrázky. Čistý text dosahuje cca 108 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19847
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse