Podniková ekonomika - otázky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává soubor 11 zpracovaných otázek do podnikové ekonomiky. Sleduje podnikání a podnik. Věnuje se tak cílů, členění a genezi podniků, stejně jako jejich zakládání, rozvoji, typům a formám podnikání a podniků. Zabývá se majetkovou a kapitálovou výstavbou podniku, investičním a oběžným majetkem i kapitálovou strukturou podniku. Probírá problematiku organizace podniku a prvků a forem útvarové organizace. Pojednává o strategii a řízení podniku, analýze silných a slabých stránek, formulaci strategických cílů. Zkoumá výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, výdaje, zisk, ztrátu a analýzu bodu zvratu. Rozebírá ceny a cenovou politiku. Vyjadřuje se k vědeckotechnickému rozvoji, inovaci a inovačním procesům i k realizaci nových výrobků. Nezapomíná na marketing, marketingovou koncepci a strategii, organizaci marketingových útvarů v podniku a marketingový mix. Charakterizuje prodej a jeho metody a distribuci a její kanály. Na závěr se zmiňuje o zásobování.

Obsah

1.
Podnik jako součást národního hospodářství, geneze, cíle a členění podniků, úloha státu
1.1.
Podnik a jeho definice
1.2.
Podnikání
1.3.
Podstata podniku
1.3.1.
Cíl činnosti podniku
1.3.2.
Role státu v ekonomice
2.
Zakládání a rozvoj podniků, typy a formy podniků a jejich právní vymezení, formy podnikání, obchodní společnosti, družstva, živnosti a živnostenské podnikání
2.1.
Činnost související se založením podniku
2.2.
Co by měl obsahovat úspěšný zakladatelský projekt
2.3.
Kritéria při volbě vhodné právní formy organizace
2.4.
Typy a formy podniků (členění podniků dle právní formy vlastnictví)
2.4.1.
Podnik jednotlivce
2.4.2.
Osobní společnosti
2.4.3.
Kapitálové společnosti
2.4.4.
Družstva
2.4.5.
Státní podniky
2.5.
Členění podniků podle velikosti
2.6.
Členění podniků podle typu výroby
2.7.
Členění podniků podle předmětu činnosti
2.8.
Další formy podnikání a některá sdružení podniků
3.
Majetková a kapitálová výstavba podniku, investiční a oběžný majetek, kapitálová struktura podniku
3.1.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
3.2.
Dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, finanční)
3.3.
Oběžný majetek
3.3.1.
Členění
3.3.2.
Likvidita
3.3.3.
Optimální výše oběžného majetku
3.4.
Kapitálová struktura podniku
3.5.
Vlastní kapitál podniku
3.6.
Cizí kapitál (krátkodobý, dlouhodobý)
4.
Organizace podniku, prvky a formy útvarové organizace
4.1.
Typy řídicích vztahů mezi pracovními místy
4.1.1.
Liniový
4.1.2.
Funkcionální
4.1.3.
Liniově štábní
4.2.
Formy útvarové organizace
4.2.1.
Průkopnická organizace
4.2.2.
Byrokratická organizace
4.2.3.
Maticová organizace
5.
Strategie podniku, analýza silných a slabých stránek, formulace strategických cílů, strategie a řízení podniku
5.1.
Strategie podniku
5.2.
Podmínky vytvoření efektivní strategie
5.2.1.
Základní přístupy k vytvoření podnikové strategie
5.3.
Fáze procesu tvorby strategie
5.3.1.
Fáze strategické situační analýzy
5.3.2.
Fáze formulace strategie
5.3.3.
Fáze implementace (realizace, uskutečnění) strategie
5.3.4.
Fáze strategická kontrola
6.
Výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, výdaje, zisk, ztráta, analýza bodu zvratu
6.1.
Výnosy a jeho druhy
6.2.
Výrobní podnik
6.2.1.
Typy výnosů u výrobních podniků (provozní, finanční, mimořádné)
6.3.
Druhy tržeb
6.4.
Členění tržeb (hrubé, mezní, čisté)
6.5.
Náklady
6.5.1.
Výdaje
6.5.2.
Pojetí nákladů ve finančním účetnictví a v ekonomii
6.5.3.
Druhy nákladů podniku
6.5.4.
Nákladové funkce
6.6.
Hospodářský výsledek
6.7.
Zisk
6.7.1.
Rozdělení zisku
6.8.
Analýza bodu zvratu
7.
Ceny, stanovení ceny nového výrobku, cíle podniku a cenová politika, rozbor cen, cenové změny
7.1.
Cena
7.1.1.
Poptávková funkce
7.1.2.
Nabídková funkce
7.1.3.
Extrémní situace na trhu - dokonale konkurenční trh a čistě monopolní trh
7.2.
Postup při stanovení ceny nového výrobku
7.2.1.
Kroky při stanovení ceny nového výrobku
7.2.2.
Základní strategie (trendy, tendence) při stanovování cen nových výrobků
8.
Vědeckotechnický rozvoj a inovační procesy, příprava a fáze realizace nových výrobků, jakost výrobků, inovace, efektivnost inovací
8.1.
Vědeckotechnický rozvoj a inovační procesy
8.1.1.
Pohled z hlediska podnikové ekonomiky
8.1.2.
Inovace a inovační vlna
8.1.3.
Druhy inovací (výrobkové, procesní, kombinované)
8.1.4.
Inovační cyklus
9.
Marketing, marketingová koncepce a strategie, organizace marketingových útvarů v podniku, marketingový mix
9.1.
Marketing podle Světlíka
9.2.
Marketing podle Kotlera
9.3.
Marketingové řízení
9.4.
Cíl marketingu
9.5.
Základní marketingové koncepce
9.5.1.
Výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a humánní koncepce
9.6.
Proces marketingového řízení
9.6.1.
Analýza tržních příležitostí
9.6.2.
Výzkum a výběr cílových trhů a umisťování nabídky
9.6.3.
Navržení marketingových strategií
10.
Prodej, distribuce a kanály distribuce, metody prodeje
10.1.
Prodej
10.1.1.
Předmět prodeje
10.1.2.
Základní činnosti spojené s prodejem
10.2.
Prodej podle Machače
10.2.1.
Strategie prodeje
10.2.2.
Plánování prodeje
10.2.3.
Navazování kontaktu se zákazníky a obchodní jednání
10.2.4.
Marketingová komunikace
10.2.5.
Přijímání objednávek a zakázkové řízení
10.2.6.
Řízení zásob hotových výrobků
10.2.7.
Fakturace a zajišťování platby
10.2.8.
OTS - Obchodně technické služby
10.2.9.
Analýza prodeje a prodejních nákladů
10.3.
Distribuce
10.3.1.
Typy zákazníků
10.3.2.
Distribuční kanály
10.3.3.
Zprostředkovatelé, velkoobchod, maloobchod
11.
Zásobování
11.
1. Základní funkce a činnosti útvaru zásobování

Úryvek

"Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek je rozdílem mezi celkovými náklady a celkovými výnosy.
=> zisk...výnosy jsou vyšší než náklady
=> ztráta...náklady převyšují výnosy

HV je sledován ve výkazu zisku a ztrát, který se sestavuje každý měsíc a HV se v něm počítá kumulovaně od počátku roku.
Zisk
Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Je hlavním zdrojem samofinancování a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů (např. rentability).

Rozdělení zisku:
- ekonomický zisk - vypočte se odečtením veškerých nákladů od výnosů
- slouží jako základ pro podnikatelská rozhodování
- je základní součástí nového ukazatele EVA

- účetní zisk - zjistí se z výkazu zisků a ztrát
- je vykazován jako provozní, finanční a mimořádný (tj. podle druhů nákladů a výnosů)

- daňový zisk - vypočte se úpravami účetního zisku, které vyplývají z daňových zákonů
Analýza bodu zvratu
= analýza nákladů, objemu a zisku
Osa x je osou, na které vynášíme objemy výroby (v naturálních jednotkách nebo v Kč), osa y zachycuje tržby, náklady a zisk, vše v Kč. Z obrázku je patrno několik faktů:
• přímka tržeb začíná v bodě nula, protože při nulovém objemu prodeje jsou i tržby nulové
• přímka celkových nákladů (dále jen nákladů) začíná v bodě F, tj. v bodě ukazujícím na výši fixních nákladů
• nemá-li být výroba ztrátová, musí mít přímka nákladů menší sklon než přímka tržeb
• přímka zisku (ztráty) začíná v záporných hodnotách na ose y, a to ve stejné vzdálenosti od 0 jako přímka celkových nákladů, neboť při nulových tržbách vzniká ztráta ve výši fixních nákladů"

Poznámka

Psáno z velké části heslovitě. Práce obsahuje grafy, schémata a vzorce. Čistý text tvoří cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13249
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse