Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podniková ekonomika - tahák

Podniková ekonomika - tahák

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje tahák do předmětu podniková ekonomika. Stručně zpracovává 50 průřezových otázek danou tématikou.

Obsah

1.
Majetková struktura podniku z hlediska rozvahy, principy oceňování a vliv na majetkovou strukturu
2.
Finanční trh – charakteristika, členění, nástroje finančního trhu
3.
Specifické rysy malého a středního podnikání, význam drobného podnikání
4.
Finanční účetnictví
5.
Právní formy podnikání podle obchodního zákoníku ČR, charakteristika
6.
Postavení centrální banky (CB) v ekonomice, hlavní úkoly CB v měnové politice
7.
Základní principy organizace podniku
8.
Kalkulační systém – druhy, charakteristika
9.
Investiční rozhodování ve finančním řízení podniku, kapitálové výdaje a příjmy, metody používané při hodnocení efektivnosti investic
10.
Využití marketingových strategií v jednotlivých etapách životního cyklu výrobku
11.
Kapitálové a osobní společnosti
12.
Zásoby
13.
Vysvětlete význam ukazatelů EVA, MVA a jejich výpočtové schéma
14.
Kapitálová struktura podniku, zdroje tvorby podnikového kapitálu, jejich ocenění a význam v ekonomice podniku
15.
Strategické řízení podniku, základní pojmy, metody formulace cílů
16.
Systém odpisování dlouhodobého majetku, metody, účel, rozdílnost v účetním a daňovém pohledu
17.
Podnikový management, základní pojmy, charakteristika, obsah hlavních manažerských aktivit
18.
Marketingový průzkum trhu a konkurence
19.
Cash Flow, vysvětlení pojmu, metody sestavování, význam a postavení CF ve finančním plánování
20.
Charakterizujte oběžný majetek, struktura, způsoby řízení
21.
Podnikatelský plán, struktura, metodika, ministrategie
22.
Životní cyklus výrobku, popište a charakterizujte, význam, využití
23.
Charakterizujte alternativní zdroje používané pro financování podniku
24.
Pojednejte o přímém – nepřímém vývozu
25.
Motivace, odměňování pracovníků v podniku, hlavní forma mezd
26.
Postavení obchodní banky jako ekonomického a právního subjektu, bankovní aktivity
27.
Kalkulace úplných vlastních nákladů, kalkulace variabilních nákladů – charakteristika a srovnání
28.
Vysvětlete pojem segmentace trhu, požadavky na segmentaci, výhody a kritéria segmentace
29.
Finanční analýza podniku, účel a cíle, vstupní data, metody finanční analýzy, druhy
30.
Personální práce v podniku, hlavní činnosti, metody
31.
Živnosti podle živnostenského zákona ČR, druhy, charakteristika, náležitosti nutné k založení živnosti
32.
Vysvětlete efekt daňového štítu
33.
Pojetí nákladů ve finančním účetnictví a manažerském účetnictví, klasifikace nákladů, hospodárnost a efektivnost
34.
Charakterizujte kooperaci a koncentraci
35.
Ceny a cenová politika podniku, základní metody stanovení cen
36.
Výkaznictví ve fin. účetnictví podniku
37.
Výrobkové inovace, druhy, klasifikace inovací, charakteristika, význam
38.
Daňový systém ČR - rozdělení, stručná charakteristika, aktuální problematika
39.
Sanační program podniku - úpadek, likvidace, vyrovnání, konkurz
40.
Postup účetních prací v průběhu úč.období
41.
Základní účetní principy
42.
Investiční činnost v podniku, zdroje financování investic, druhy investic
43.
Charakterizujte metody sběru dat
44.
Dlouhodobý majetek
45.
Výsledek hospodaření podnikatelského subjektu, tvorba výsledku, jeho členění a možnosti užití.
46.
Zúčtování se zaměstnanci
47.
Cenné papíry jako nástroj finančního trhu, kriteria hodnocení hlavních druhů cenných papírů.
48.
Vlastní zdroje podniku
49.
Porterova strukturální analýza 5 konkurenčních sil
50.
Vyhodnoťte WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Úryvek

"23 B - zúčtování se zaměstnanci

Nezdanitelné částky prokazují zaměstnanci zpravidla jedenkrát ročně při žádosti o roční zúčtování. Jelikož se často jedná o nezanedbatelné částky, musí zaměstnavatel vědět, jak správně prověřit a prokázat nárok na ně.

- Nezdanitelná částka darů na vymezené účely : Jde o dary, které zaměstnanec poskytl obcím, krajům, organizačním složkám státu, na veřejné sbírky a dalším právnickým osobám na účely vyjmenované v § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů.
- Odpočet nezdanitelné částky zaplacených úroků ze stavebního spoření (včetně úvěrů a meziúvěrů) nebo hypotečního úvěru do výše 300 000 Kč za kalendářní rok.
- Nezdanitelná částka na penzijní připojištění se státním příspěvkem
Maximální nezdanitelná částka činí 12 000 Kč po odpočtu státního příspěvku (6000 Kč za kalendářní rok). Poplatník předkládá každoročně potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích a smlouvu o připojištění (nebyla-li již předložena v předchozím období).
- Odpočet nezdanitelné částky na soukromé životní pojištění
Zaměstnanec uplatní odpočet v termínu do 15. února předložením potvrzení pojišťovny o zaplacených příspěvcích. Zaměstnavatel ověří číslo smlouvy s číslem smlouvy na předloženém potvrzení.
- Na studenta

24 A). Cenné papíry jako nástroj finančního trhu. Kriteria hodnocení hlavních druhů cenných papírů.
Cenný papír
-listina, která ztělesňuje práva vlastníka CP vůči tomu, kdo je v CP zavázán
-základní atributy CP
-a) písemný projev vůle, b) normativně stanovený proces (způsob) vydání (emise) CP
-CP jsou - akcie, zatímní listy (nároky na později vydané akcie), podílové listy, dluhopisy, investiční kupony, kupony, směnky, šeky, cestovní šeky, náložné listy, skladní listy, jiné CP
-CP nejsou - vkladní knížky, vkladový list, vkladové certifikáty
SMĚNKY
-obsahuje bezpodmínečný dlužnický závazek, který máme zaplatit v určitém čase na určitém místě k určité osobě
-členění směnek
a) vlastní, cizí b) obchodní, finanční, záruční c) splatnost (za určitý čas po vystavení, na viděnou, distanční) d) bianko směnka

DLUHOPISY (D)
-CP, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost emitenta tyto závazky splnit .
-členění dluhopisů – a) z časového hlediska b) podle emitenta c) podle záruky d) podle výnosu
-obligace - druh D s pevnou kupónovou sazbou. Uvěrový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči jejímu vlastníkovi a to splatit nominální hodnotu + určitý výnos

AKCIE
-majetkový cenný papír vydávaný a.s., kde se emitent zavazuje plnit práva majitele akcie
-majitel akcie disponuje právem: a)podílet se na řízení a.s. b) dostupnosti informací o a.s. c) majet. podíl
-Druhy akcií: A) podle převoditelnosti: B) podle práva na řízení a.s. C) podle doby emise D) podle sídla emitenta E) podle technického provedení:

24B Vlastní zdroje podniku

1. Vlastní kapitál
-tento kapitál vložil sám podnikatel nebo skupina podnikatelů → patří majitelům
-je základem podnikání
-výhodou je lepší ovladatelnost, použití, přerozdělování
-většinou ale malé množství
-je hlavním nositelem podnikatelského rizika
-není stálou veličinou, ale kolísá podle výsledků hospodaření
-jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty (nezávislosti) podniku

a) vlastní kapitál v podniku jednotlivce
→ tvoří: peněžité i nepeněžité vklady
- dosahuje-li podnik zisk (a vlastník jej celý nespotřebuje), vlastní kapitál roste
b)vlastní kapitál obchodní společnosti
- je rozdělen:

•Základní kapitál
→ peněžití a nepeněžité vklady společníků do společnosti
- v s.r.o. a a.s. se vytváří povinně, výše se zapisuje do obchodního rejstříku
- v a.s. vzniká emisí akcií o určité jmenovité hodnotě
- zvyšuje se novými peněžními nebo nepeněžními vklady společníků nebo příděly z nerozděleného zisku + snížení lze provést jen do výše základního kapitálu

•Kapitálové fondy
- vlastní kapitál a.s.
- hlavní část tvoří tzv. emisní ážio: - kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou
akcií a jejich nominální cenou při emisi akcií - jde o částku, o kterou byl kapitál a.s. zhodnocen trhem

•Fondy ze zisku
- rezervní kapitál
→ vytváří se přímo ze zákona - v s.r.o. a a.s. → zákonný rezervní fond
- v družstvu → nedělitelný fond
→ jejich tvorba je předepsána stanovami společnosti (statutární a ostatní fondy)
- pojistkou proti nepředvídaným rizikům v podnikání
- slouží ke krytí ztrát a k překonání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti

•Nerozdělený zisk
-část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání
-nemusí představovat ani hotové peníze, ani peníze na účtech v bance a nemusí být k dispozici pro žádné platby
-přiděluje se různým rezervním fondům"

Poznámka

Práce ponechána v původním formátu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14516
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse