Podnikové financeKategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Podrobně a přehledně zpracované otázky týkající se podnikových financí poskytují řadu informací o finančním řízení podniku a jeho finančním majetku, finanční analýze, finančním rozhodování a plánování, finanční struktuře podniku a dalších příbuzných tématech.

Obsah

1.
Podstata podnikových financí. Vysvětlete pojmy: peněžní prostředky, platební situace, podnikový kapitál, finanční zdroje
2.
Finanční řízení podniku, cíle a principy finančního řízení. Podmínky a obalsti finančního rozhodování podniku
3.
Obecná charakteristika finančního trhu a jeho vliv na podnikové finance
4.
Bilance podniku, její jednotlivé položky. Fakory ovlivňující finanční a majetkovou strukturu, bilanční princip
5.
Charakteristika výkazu zisků a ztrát. Základní rozdíl mezi bilancí podniku a VZZ. Znázorněte vazbu mezi bilancí a VZZ. Struktura VZZ v ČR od 1. 1. 1993
6.
Rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji podniku. Transformace změn rozvahových položek na peněžní toky. Vzájemné vztahy mezi účetními výkazy – schematické vyjádření
7.
Výkaz peněžních příjmů a výdajů (cash flow). Odvození výše peněžních prostředků podniku z bilanční rovnice: příklady změn kontokorentních rozvahových položek z hlediska jejich vlivu na objem peněžních prostředků. Metody sestavení výkazu cash flow
8.
Charakteristické rysy oběžného majetku. Členění oběžného majetku z různých hledisek. Struktura oběžného majetku
9.
Zdůvodnění nutnosti řízení oběžného majetku. Kapitálová potřeba. Řízení zásob
10.
Struktura pohledávek. Faktory ovlivňující řízení pohledávek z obchodního styku. Formy jištění obchodního úvěru
11.
Finanční majetek podniku a jeho struktura. Metody a modely řízení peněžních prostředků
12.
Charakteristika krátkodobého financování. Příčiny financování části oběžného majetku dlouhodobými finančními zdroji. Důsledky překapitalizování a podkapitalizování podniku
13.
Zdroje krátkodobého financování, jejich členění a charakteristika jednotlivých druhů krátkodobých finančních zdrojů
14.
Charakteristika a význam finanční analýzy při finančním řízení a rozhodování podniku. Zdroje informací pro finanční analýzu
15.
Ukazatelé finanční analýzy, jejich objasnění, vypovídací schopnost a význam z hlediska finančního řízení a rozhodování podniku
16.
Časová hodnota peněz, její podstata a využití ve finančním rozhodování podniku. Současná hodnota zvláštních peněžních proudů
17.
Základní metody, které slouží ve finančním rozhodování pro vyjádření faktoru čas. Tabelované hodnoty složeného úrokování a typické případy jejich použití ve finančním rozhodování podniku
18.
Rozdíl mezi investičním a finančním rozhodováním. Investiční preference. Cíl investiční politiky podniku a stanovení investiční strategie
19.
Pojetí investic ve finančním řízení podniku. Základní skupiny investic. Kategorizace investičních projektů.
20.
Obsah pojmu kapitálové výdaje a faktory, které je ovlivňují
21.
Peněžní příjmy z investice a význam faktoru času při jejich stanovení
22.
Dynamické metody vyhodnocování efektivnosti investičních projektů. Problémy spojené s používáním metody doby návratnosti
23.
Pojetí a druhy rizik. Měření rizika. Rozdíl mezi systematickým a jedinečným rizikem a příčiny vzniku těchto rizik. Vztah mezi rizikem a požadovanou výnosností investice
24.
Náklady jednotlivých druhů podnikového kapitálu, průměrné náklady celkového kapitálu
25.
Formování finanční struktury podniku a faktory, které je ovlivňují. Optimální kapitálová struktura
26.
Základní formy externích zdrojů financování, výhody a nevýhody financování pomocí podnikových obligací a akciového kapitálu
27.
Princip forfaitingu a projektového financování. Hlavní druhy leasingu a výhody leasingového financování
28.
Funkce odpisů hmotného a nehmotného majetku a jejich význam z hlediska zdrojů financování
29.
Úloha odpisů a odpisové politiky jako nástroje státních zásahů do ekonomiky, hlavní metody odepisování
30.
Kategorie zisku vykazované v účetnictví podniků v ČR a hlavní faktory ovlivňující výši zisku
31.
Hlavní principy zdanění podnikového zisku v ČR, minimálně potřebný zisk. Nerozdělený zisk podniku, zjevné a skryté samofinancování
32.
Příčiny dlouhodobého finančního plánování, jeho specifické rysy. Dlouhodobý finanční plán podniku a jeho základní části
33.
Postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu
34.
Význam krátkodobého finančního plánování, jeho specifické rysy. Roční finanční plán a jeho části.
35.
Finanční kontrola a důvody jeho provádění. Základní požadavky na finanční kontrolu, druhy finanční kontroly

Úryvek

"1. PODSTATA PODNIKOVÝCH FINANCÍ. VYSVĚTLETE POJMY: PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, PLATEBNÍ SITUACE, PODNIKOVÝ KAPITÁL, FINANČNÍ ZDROJE

PODSTATA PODNIKOVÝCH FINANCÍ
podnikové finance = zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekt, zaměstnanci a státem.

peněžní prostředky = představují část aktiv (majetku) podniku, která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků tj. cenin, peněžních poukázek na zboží a služby, šeků.

Peněžní prostředky = část podnikového majetku, která v daný okamžik vystupuje ve formě hotovosti a vkladů na bankovních účtech.

Peněžní prostředky podniku jsou stavová veličina, zachycují stav peněz podniku k určitému okamžiku. Jsou nejlikvidnější složkou celkového podnikového majetku, okamžitě použitelnou k úhradě závazků.

Velikost peněžních prostředků je východiskem pro posuzování platební situace podniku k určitému okamžiku, kdy porovnáváme stav peněžních prostředků s peněžními závazky.

Hotovost a krátkodobé vklady jsou zahrnovány do krátkodobého finančního majetku. Ten je dále tvořen krátkodobými cennými papíry (vkladové listy, pokladniční poukázky …)

Termínované dlouhodobé vklady jsou součástí dlouhodobého finančního majetku, který zahrnuje i různé druhy aktiv a vkladů společníků, dlouhodobé obligace, dlouhodobé cenné papíry majetkové a úvěrové povahy. Patří sem umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které podnik pořizuje za účelem uložení volných peněžních prostředků, jakož i soubory nemovitých a movitých věcí pronajímaných jako celek.

Smyslem finanční politiky podniku není maximalizace peněžních prostředků, ale takový jejich stav, který zajišťuje úhradu předpokládaných závazků při co nejnižších nákladech, spojených s pořízením peněz a jejich udržováním.

podnikový kapitál = jedná se o jeden ze tří výrobních vstupů (půda, práce, kapitál), definujeme jej jako souhrn všech peněz, vložených do celkového majetku podniku vlastníky (vlastní kapitál) a věřiteli (dluhy, cizí kapitál)

podnikový kapitál = souhrn všech peněz, vázaných v celkovém majetku podniku k určitému okamžiku.

členění podnikového kapitálu

- dle vlastnického vztahu - vlastní
- cizí

- dle délky splatnosti - krátkodobý
- střednědobý
- dlouhodobý

Rozhodující část podnikového kapitálu je vázána v hmotném a nehmotném investičním majetku, nepeněžní části finančního majetku, zásobách a pohledávkách. Menší část vystupuje jako peněžní prostředky.

Finanční majetek = ta část podnikového majetku, která vedle peněžních prostředků, zahrnuje i jiná finanční aktiva, zejména různé druhy krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů.

finanční zdroje = souhrn peněz, které získá podnik za určité období, realizací svých výrobků, služeb, eventuelně svého nepeněžního majetku, růstem různých forem vlastního kapitálu, dluhů, výjimečně i formou dotací.

Finanční zdroje jsou východiskem pro hodnocení finanční situace podniku, za určité časové období, kdy se porovnává výše finančních zdrojů, jejich struktura a jejich poměr k finančním potřebám."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky, schémata a grafy o rozsahu cca 4 stran. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 7 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x512146a228897.zip (136 kB)
Nezabalený formát:
Podnikove_finance.doc (581 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse