Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Podnikový management otázky

Podnikový management otázky

Kategorie: Management

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky z podnikového managementu. Obsahuje dvacet pět otázek na toto téma. Nejprve se zabývá charakteristikou vnějšího prostředí podniku, managementem, profilem manažera či postavením manažera v organizaci. Dále se zaměřuje na roli manažera v organizaci, význam historie a teorie pro rozvoj managementu, plánováním i soustavou cílů. Nakonec popisuje tradiční organizační struktury, Maslowovu teorii potřeb, formy komunikace nebo rozhodování za rizika i nejistoty.

Obsah

1.
Charakterizujte vnější prostředí podniku a vztah podniku k vnějšímu prostředí
2.
Management jako vědecká disciplina (vymezení, obsahová náplň)
3.
Jak může pomoci teorie managementu profesionálnímu manažerovi?
4.
Profil, osobnost manažera. Manažerské dovednosti a vlastnosti.
5.
Postavení manažera v organizaci (vznik manaž. profese, manažer v hierarchii řízení).
6.
Charakterizujte role manažera v organizaci a dovednosti manažerské práce.
7.
Pojetí a rozměr manažerské práce.
8.
Význam historie, teorie a praxe pro rozvoj managementu
9.
Charakterizujte historický vývoj managementu (představitelé, přínos, nedostatky).
10.
Charakterizujte současný vývoj managementu (představitelé, přínos, nedostatky).
11.
Druhy plánů a význam plánování v organizaci. Plánovací techniky.
12.
Hierarchická soustava cílů a plánů firmy.
13.
Plánování jako významná manažerská funkce.
14.
Charakterizujte elementy organizační struktury.
15.
Tradiční organizační struktury (specifikace, výhody a nevýhody, příklady použití)
16.
Pružné organizační struktury (specifikace, výhody a nevýhody, příklady použití).
17.
Faktory ovlivňující volbu formy organizační struktury.
18.
Získávání, výběr a hodnocení pracovníků
19.
Maslowava teorie potřeb (charakteristika, použití, výhody a nevýhody).
20.
McGregorova teorie potřeb XY (charakteristika, použití, výhody a nevýhody).
21.
Komunikační proces v organizaci (vymezení, účel a význam).
22.
Formy komunikace (vč. jejich výhod a nevýhod, vhodnosti použití).
23.
Charakteristika rozhodovacích procesů a rozhodovacích problémů.
24.
Etapy rozhodovacího procesu (posloupnost, náplň).
25.
Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Vztah rozhodovatele k riziku.

Úryvek

"Manažerské dovednosti
• technické dovednosti – schopnosti využívat postupy, znalosti a techniky teoretických
a praktických disciplín, nejdůležitější pro nižší management
• lidské dovednosti – schopnost spolupracovat, chápat a efektivně komunikovat
a motivovat ostatní pracovníky; jsou nejdůležitější pro provozního manažera.
• koncepční dovednosti – schopnosti řídit, integrovat a vzájemně užitečně slaďovat zájmy a aktivity, které v podniku probíhají; důležité pro top management

Vlastnosti
• Získané vlastnosti – možno je získat výchovou, výcvikem nebo vzděláním, (schopnost komunikace, zkušenosti, znalosti, asertivita)
• Vrozené vlastnosti - nedají se moc ovlivňovat (inteligence, temperament a fantazie)5. Postavení manažera v organizaci (vznik manaž. profese, manažer v hierarchii řízení).
Vývoj postavení manažera
1. fáze: podnikatel = vlastník = zaměstnanec
2. fáze: zaměstnanec + vlastník
3. fáze: zaměstnanec + manažer + vlastník
S růstem podniků dochází také k rozlišování samotných manažerů, vyděluje se vrcholové vedení od běžného řízení. Obvykle se manažeři rozdělují do tří základních stupňů (závislost na úrovni řízení, pouze rámcové dělení):
první stupeň – manažeři první linie, mistři, vedoucí dílen; řídící pracovníci, kteří jsou svým
postavením kousek nad zaměstnanci; získávají informace od zaměstnanců
a plní i úlohu zpětné vazby; tzv. provozní management, operační úroveň
druhý stupeň – manažeři druhé linie, početná a různorodá skupina řídících pracovníků;
vedoucí závodů a vedoucí prodejního útvaru, útvaru nákupu atd.; prostředníci
mezi manažery prvního stupně a vrcholovými manažery; hlavním úkolem
získávání a poskytování informací.
třetí stupeň – top manažeři, usměrňují a slaďují všechny podnikové činnosti a vytvářejí; tzv.
střední management, technická a taktická úroveň podnikatelské záměry;
přebírají na sebe odpovědnost za vlastníky; mají k dispozici nejnovější
informace; tzv. vrcholový management, strategická úroveň6. Charakterizujte role manažera v organizaci a dovednosti manažerské práce.
Skupiny manažerských rolí (jsou v práci každého manažera přítomny, ale míra jejich použití se liší v závislosti na tom, o jakou úroveň řízení se jedná)
• interpersonální (buduje síť kontaktů) každý je reprezentant firmy
- Reprezentant (z titulu určité společenské povinnosti)
- Vedoucí (řídí a odpovídá za práci jednotlivých skupin)
- Koordinátor (jednání s osobami vně organizační jednotky a mimo přímou hierarchii)
• informační (shromažďuje a předává informace)
- Monitor (přijímá a shromažďuje informace; uchovává ty informace, u kterých předpokládá, že by mohly být užitečné)
- Rozsévač (rozděluje informace svým podřízeným)
- Mluvčí (informuje nadřízené o potřebách podřízených, jedná se zákazníky)
- Odborník (bývá přizván k řešení zvláštních problémů)
• rozhodovací (vytváří vstupní článek pro vlastní řízení a rozhodování)
- Podnikatel (vyhledává příležitosti, zavádí změny v podniku)
- Zachránce (korektivní aktivity, udržování podnikové stability)
- Alokátor (rozhoduje o využití omezených podnikových zdrojů - finančních prostředků, zásob, materiálu.
- Vyjednavač (často mimo organizaci, urovnává konflikty)


7. Pojetí a rozměr manažerské práce.
Manažerská práce je vícerozměrná, vyžaduje pohotové reakce na vzniklé situace
Zvláštnosti managerské práce
• konfliktnost cílů – cíle se střetávají, nutný kompromis (co nejnižší náklady podniku x požadavek na mzdy)
• práce s nejistotou a rizikem – nutnost vyrovnat se s tím, dostatek informací snižuje riziko
• odpovědnost za výsledky - manažer z titulu svého postavení nese odpovědnost za výsledky vlastní práce a práce podřízených pracovníků.
• práce se všemi svěřenými zdroji a odpovědnost za příležitosti i neúspěchy (využívat veškeré příležitosti, dosahovat výsledků, odpovědnost za chyby)
• práce prostřednictvím jiných lidí (schopnost jednat s lidmi)"

Poznámka

Práce obsahuje schémata o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29400
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse