Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politický život v regionech a obcích - výpisky z přednášek

Politický život v regionech a obcích - výpisky z přednášek

Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi podrobně zpracovává dvě velké oblasti. Zaprvé vysvětluje vývoj politiky, stranictví, politického smýšlení, vznik regionů a fungování různých státních zřízení současnosti. Druhá část se pak věnuje vývoji politického smýšlení a organizace na našem území, s přihlédnutím ke vlivu venkova, zemědělství a agrární otázky jako takové, a také upozorňuje na vliv sametové revoluce a specifika českého politického klimatu dnes.

Obsah

1.
Politická moc a teritoriální národní stát
1.1
Princip personality
1.2
Princip teritoriality
2.
Vznik státu a jeho funkce
2.1
Státní moc
2.2
Idea legitimního státu
2.3
Autorita
2.4
Situace na konci středověku a počátku novověku
2.5
Idea národa
2.6
1867 Prosincová ústava
2.7
Demokratický deficit
3.
Postoje jednotlivých ideologií ke státu
3.1
Liberalismus = (neoliberalismus)
3.2
Moderní liberalismus
3.3
Marxistická teorie
3.4
Anarchismus
4.
Funkce státu
5.
Půda a stát
5.1
Vznik státu
5.2
Agrární společnost
5.3
Novověk
5.4
Národní stát
7.
Teorie vzniku státu
8.
Politická moc a teritorium
8.1
Geografický determinismus
8.2
Vliv industrializace (průmyslová revoluce)
8.3
Vliv darwinismu
8.4
Zrod geopolitiky (německá linie)
8.5
Vliv globalizace
9.
Formy vlády
9.1
Absolutní monarchie (neomezená)
9.2
Konstituční monarchie
9.3
Parlamentní monarchie
9.4
Parlamentní republika
9.5
Prezidentská republika
9.6
Neprezidentská republika (poloprezidentská)
9.7
Kancléřská republika
9.8
Státní zřízení
9.9
Unitární stát
9.10
Federace
9.11
Konfederace (liga)
9.12
Vertikální dělba moci
9.13
Znaky samosprávných subjektů
10.
Regiony a regionalizace
10.1
Region
10.2
Mezinárodní politické regiony
10.3
Panregiony
10.4
Transnacionální regiony
10.5
3 varianty střední Evropy
10.6
Mezihraniční regiony
11.
Regionální spolupráce ve střední evropě
11.1
Důvody vnitropolitické
11.2
Důvody zahraničně politické
11.3
Důvody bezpečnostní
11.4
Důvody hospodářské
11.5
Středoevropská iniciativa (CEI)
11.6
Visegrad
12.
Regionalizace jako vytyčování územních celků
12.1
Z hlediska geografické disciplíny
12.2
Z administrativního hlediska
12.3
Regionalizace jako projev decentralizace
13.
Regionální rozvoj v demokratické perspektivě
13.1
První transformace
13.2
Druhá transformace
13.3
Třetí transformace
13.4
Regionální rozvoj v institucionálním rámci národního státu
13.5
Regionální rozvoj v podmínkách globalizace
13.6
Dva historické kontexty regionálního rozvoje (protikladné)
13.7
Globalizace spojená s oživením regionálního úsilí
13.8
3 tváře politické strany v demokracii
13.9
Globalizace jako rétorika diskontinuity (V.Bělehradský)
14.
Krize demokracie
14.1
Úloha korporací (Kaplan; 1997)
14.2
Local government
14.3
Local governance
14.4
Public administration - public management
14.5
Princip subsidiarity
14.6
Princip proporcionality
14.7
Vztah principu subsidiarity a pravomoce regionů
15.
Evropa států a Evropa regionů
15.1
Úloha států
15.2
Funkcionální hledisko
15.3
Normativní hledisko
15.4
Úloha regionů
16.
Volební systémy
16.1
Funkce voleb
16.2
Volební systémy většinové
16.3
Volební systémy proporcionální
16.4
Většinový volební systém
16.5
Proporcionální volební systém
16.6
Koalice
16.7
Slabá vazba na voliče
16.8
Smíšený volební systém
17.
Volební obvod
17.1
Forma kandidatury
17.2
Volební formule
18.
Lokální a regionální politické stranictví v ČR
18.1
Podoba stranických programů
18.2
Přechody mezi politickými stranami – tvz. „převlékání kabátů“
18.3
Podoba koalic
18.4
Lokální stranická spektra
18.5
Klientelismus (v klasické podobě)
18.6
Politický význam klientelismu
18.7
Klientelismus v ČR
18.8
Malé a střední podnikání v demokratické transformaci a v českém politickém diskursu
19.
Politický proces ve venkovském prostoru, venkov a zemědělství v politickém procesu
19.1
Liberální a konzervativní strany
19.2
Socialismus x liberalismus x konservativismus
19.3
Anglie
19.4
Štěpení město x venkov
20.
Agrární otázka u nás
20.1
Karl Kautský
20.2
Dvojí pojetí družstevnictví
21.
Český agrarismus a formování demokratického systému
21.1
Mladočeská strana
21.2
Antonín Švehla
21.3
Ideologie agrarismu
21.4
Všeobecné volební právo
21.5
Systém politiky
21.6
Strany po 2 světové válce
21.7
Česká politická scéna po listopadu 1989
21.8
Občanské fórum
21.9
Politické aspekty transformace českého zemědělství po roce 1989
21.10
Zemědělství a venkov jako problém politické transformace
22.
Politická participace
22.1
Volební účast (turnout)
22.2
Aktivita ve stranách
22.3
Zájmové skupiny

Úryvek

“Česká politická scéna po listopadu 1989

Listopad 1989 otevřel cestu k hlubokým společenským změnám, především pak k znovuvytvoření demokratického politického systému.

Jednou z nejviditelnějších stránek československého či českého politického vývoje po listopadu 89 byla transformace systému politických stran.

Listopad 89 = KSČ se rozdělila národnostně. V roce 1990 vznikla Komunistická strana Čech a Moravy – KSČM.

První polistopadové volby v roce 1990 = měly výjimečný charakter. Šlo v nich o krácení dosavadní legislativy a poskytnutí legitimity politickým orgánů, které vznikly po listopadu 89. Po listopadu 89 došlo sice k prudkému vzrůstu počtu politických subjektů ,avšak těch opravdu důležitých stran nebylo mnoho. Politická scéna se zprvu spíše polarizovala než diferencovala a tříštila.

Občanské fórum
- získalo hned v listopadových dnech roku 1989 rozhodující pozice. Nebyla to přímo strana. Toto široké hnutí zcela dominovalo politickému diskurzu a ve volbách v roce 1990 přesvědčivě zvítězilo. Občanské fórum představovalo různorodý konglomerát ideových směrů. Od politických stran se odlišovalo krom jiným programovým prohlášením, především záměrnou absencí stranické struktury. Vyjadřovalo to heslo „Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny“. Volební program OF musel být koncipován velice obecně,aby vyhovoval širokému spektru názorových proudu.
- V OF byli hodně názorově odlišní lidé. Byli tam zapřísáhlí antikomunisté i lidé, kteří prošli KSČ.

Po volbách v roce 90 se urychlila krystalizace stranického systému. Nejvýznačnějším rysem tohoto procesu byla politická diferenciace Občanského fóra.
OF se rozdělilo na dvě části:
1 část OF – byla ODS – založil ji Václav Klaus,
2 část OF – Občanské hnutí vedení Diensbirem. Byla velice populární,to nakonec skončilo.
- z OF vzniklo i ODA.

Politické aspekty transformace českého zemědělství po roce 1989
Nedílnou součástí politického vývoje a formování stranického systému se stal i zápas o transformaci českého zemědělství, který se projevil v činnosti politických subjektů i v jejich programech.

Důrazy k vzniku zemědělské politické strany – výzvy k založení vznikly počátkem prosince 89 na sjezdu JZD. Byl přijat Akční program, který byl zaměřen na zajištění zájmů družstevních rolníků v novém politickém systému.

V procesu demokratických reforem a vytváření nového politického systému muselo proto družstevní hnutí projít zásadní proměnou a najít novou organizační podobu, která by odpovídala změněným podmínkám. Na půdě svazu družstevních rolníků se vyhranily v této otázce 4 proudy:..."

Poznámka

Obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16890
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse