Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Politologie a součastnost - vypracované otázky

Politologie a součastnost - vypracované otázky


Kategorie: Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor vypracovaných otázek z politologie. Práce nejdříve stručně definuje politiku, poté seznamuje s významnými politiky a osobnostmi politického myšlení. Dále uvádí základní pojmy z oblasti politologie. Charakterizuje, formy vlády a ideologické směry v politice. Věnuje se nejen politickým stranám, volbám a volebním systémům, ale také specifikům komunální a regionální politiky, územnímu členění a územní samosprávě ČR. Popisuje role nevládních organizaci v politice státu, typická národnostní témata v rámci politiky státu a mezinárodní politice, i prostředky masové komunikace. Zmiňuje zemědělství a venkov jako témata v politice států. Vyjmenovává příčiny a mezníky procesu evropské integrace. Pojednává nejen o lidských právech, problémech migračních procesů, zahraniční politice ČR a bezpečnostní politice EU, ale také o celosvětových mezinárodních organizacích, současnému stavu globalizace, apod.

Obsah

1.
Co je politika?
2.
Významní politici
3.
Politologie
4.
Pojmy
5.
Osobnosti politického myšlení
6.
Čeští političtí myslitelé
7.
Stát – obsah pojmu
8.
Hlavní zákonodárné, výkonné a soudní instituce v ČR
9.
Charakterizujte různé autokratické a demokratické formy vlády
10.
Charakterizujte unitární, federativní a konfederativní stát
11.
Co je ideologie a které jsou základní ideologické směry v politice současnosti?
12.
Jaká byla politická ideologie starých autoritativních společností?
13.
Konservatismus
14.
Obsah a vývojové fáze ideologie a praxe sociální demokracie.
15.
Vývoj sociální demokracie v českých zemích.
16.
Vznik, obsah, varianty a perspektiva ideologie zelených
17.
Měli by se zelení zabývat pouze ekologickou tématikou nebo širokou škálou politické problematiky?
18.
Vznik obsah a varianty komunistické ideologie a praxe
19.
Současnost a perspektiva komunistických stran v ČR a ve světě
20.
Ideologie a praxe německého nacismu - základní údaje
21.
Současný neonacismus v evropských zemích – projevy a příčiny
22.
Demokracie
23.
Dělba moci
24.
Politické strany, jejich funkce a typy
25.
Politická strana
26.
Volby, jejich funkce v demokracii
27.
Volby, jejich funkce v demokracii. Volební systémy.
28.
Dělba moci v ČR
29.
Specifika komunální a regionální politiky.
30.
Územní členění a územní samospráva ČR
31.
Kartogram - Statistické jednotky NUTS 3 - Česká republika - 14 krajů
32.
Územněsprávní členění České republiky - 14 krajů (platnost od 1. ledna 2000)
33.
Role nevládních organizaci v politice státu
34.
Jaká bývá tematika petic a jiných iniciativ?
35.
Charakterizujte typická národnostní témata v rámci politiky státu a v mezinárodní politice
36.
Co jsou národnostní menšiny a o co usilují? Co je multikulturalismus?
37.
Prostředky masové komunikace jako předmět politických sporů.
38.
Co je to klientelismus?
39.
Ekonomická a sociální problematika jako předmět politických sporů.
40.
Co je to tripartita a lobbismus?
41.
Zemědělství a venkov jako témata v politice států a v mezinárodní politice
42.
Rolnictvo jako faktor politiky v ČSR let 1918 – 1938
43.
Příčiny a mezníky procesu evropské integrace, princip subsidiarity
44.
Lidská a občanská práva
45.
Zahraniční politika ČR
46.
Role OSN a celosvětových mezinárodních organizací
47.
Vývoj a současný stav globalizace
48.
Nové aspekty v bezpečnostní situaci světa – problém terorismu
49.
Vojenská politika ČR
50.
Školská a vědní politika
51.
Role studentstva jako politického subjektu

Úryvek

"5a) Charakterizujte různé autokratické a demokratické formy vlády
autokracie – monarchie (absolutní, konstituční, parlamentní) - nedovolují občanům, aby se podíleli na řízení státu, vládne jen skupina nebo jedinec
demokracie – republika (prezidentská, parlamentní, neoprezidentská, kancléřská) - občané se mohou podílet na vládě, jednak přímo (referenda, demonstrace apod.), jednak nepřímo tvorbou zástupců, kteří vykonávají státní moc

Monarchie:
absolutní - panovník má v rukou veškerou moc, vykonává ji doživotně a dědičně
konstituční - panovník se dělí o moc s parlamentem, ten má moc legislativní, král - exekutivní
parlamentní - v čele státu je dědičný panovník, vláda je odpovědná parlamentu (na králi), pravomoci vymezeny ústavou

Republika (forma, ve které neexistuje dědičná vláda, její představitelé jsou voleni pouze na základě ústavy občany či zákonodárným sborem):
a) parlamentní → platí ČR, Rakousko a Itálie - legislativní moc v parlamentu má danou legitimitu přímými volbami - vládu a prezidenta volí parlament a dává jim legitimitu. Parlament má dominantní postavení (vláda odpovědná parlamentu). To se projevuje závislostí obou částí výkonné moci na parlamentu. Vláda je odpovědná parlamentu, ne může vykonávat svou funkci bez důvěry parlamentu. Prezident jako hlava státu je volen parlamentem, pro své právní akty potřebuje kontrasignaci předsedy vlády nebo ministra (prezident má omezené pravomoci)
b) prezidentská→ typický pro USA - legislativní i exekutivní moc jsou od sebe striktně odděleny - legislativní moc je v rukou kongresu, exekutivní je v rukou prezidenta - prezident sám volí vládu, má legitimitu danou přímými volbami - nepotřebuje důvěru kongresu - kongres nemůže rozpustit vládu a naopak - není slučitelný mandát kongresu s vládním - má obecné rysy republiky, ale horizontální dělba moci je zde provedena důsledněji. Nejvyšší státní orgány jsou na sobě nezávislé a v podstatě se konkurují. Prezident je hlavou státu a zároveň hlavou výkonné moci, je na parlamentu nezávislý a není mu odpovědný, volený občany. Má vůči němu právo veta a může stát u zrodu zákonů. Vláda je jmenována prezidentem a představuje spíše jeho poradní sbor. Činnost parlamentu spočívá v přijímání zákonů a schvalování rozpočtu.
c) neoprezidentská – poloprezidentská → Francie - systém parlamentní, až na to že prezident je volen v přímých volbách - tomu odpovídají i zesílené pravomoci prezidenta, např. může odvolat vlády. Má rysy obou výše zmíněných forem vlády. Prezidentskému odpovídá přímá volba občanů prezidenta, dále to, že není odvolatelný a ze své funkce odpovědný. Prezidentovo postavení je rozdílné v situaci, kdy má jeho politická strana většinu v parlamentu (pak může fakticky sesadit vládu, protože její předseda je má ve straně nižší funkci), v opačné situaci je jeho postavení slabší. Vláda má značné pravomoci v rámci zákonodárného procesu.
d) kancléřská → Německo - podobné systému parlamentnímu - prezident má menší pravomoce než v parlamentním systému, pravomoce má v rukou kancléř, kterého volí parlament - pokud padne vláda, padne i kancléř - přestavuje určitou modifikaci parlamentní republiky, která usiluje o maximální stabilitu sestavených vlád. K této přispívá posílená pozice kancléře, který stojí v čele vlády. Jako jediný člen je volen parlamentem a jako jediný jím může být odvolán, ale pouze v případě, kdy se parlament shodne a zvolí jeho nástupce"

Poznámka

Práce obsahuje mapu.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např: http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika; http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc=74583; http://cs.wikipedia.org/wiki/Politologie; http://www.hrad.cz/cz/prezident_cr/masaryk.shtml; http://www.mmr.cz/regionalni-politika; http://www.mmr.cz/bytova-politika; http://www.seminarky.cz/Globalizace-uvaha-1737.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16673
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse