Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Postupová zkouška z pracovního práva 2008

Postupová zkouška z pracovního práva 2008

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto vypracované okruhy z pracovního práva velmi obsáhle seznamují nejen s platnými zákonnými úpravami, které tuto oblast právně ukotvují, ale i s vývojem daného odvětví práva u nás a dopady norem EU na něj. Každý ze 44 bodů má rozsah půl až 4 strany a věnuje se nejen výkladu zákona a jeho citacím, ale i právům, povinnostem a možnostem, které zaměstnancům a zaměstanavatelům či OSVČ ze zákona vyplývají.

Obsah

1.
Pojem, vymezení a obsah pracovního práva
2.
Postavení pracovního práva v systému práva
3.
Vztah pracovního a občanského práva
3.1
Vývoj v ČR
3.2
Právní úprava v ČR v kontextu mezinárodního vývoje
4.
Mezinárodní prvek v pracovním právu
4.1
Mezinárodní prvek
4.2
Aplikace cizího práva
4.3
Meze aplikace zahraničního práva
5.
Evropské pracovní právo
5.1
Pronikání mezinárodního práva do vnitrostátního pracovního práva
5.2
Mezinárodní organizace působící v sociální oblasti
6.
Prameny pracovního práva
6.1
Prameny práva
6.2
Prameny pracovního práva v ČR
6.3
Instituce EU a prameny evropského komunitárního pracovního práva
6.4
Kolektivní smlouvy a vnitropodnikové normativní akty
6.5
Působnost pracovního práva
6.6
Výklad a aplikace pracovního práva
7.
Vznik a vývoj pracovního práva
7.1
Vznik zákonodárství o práci
7.2
Vývoj v období kapitalismu
7.3
Vznik a vývoj ochranného zákonodárství
7.4
Vývoj zákonodárství o práci na počátku 20.stol.
7.5
Pracovní zákonodárství v letech 1918 – 1945
7.6
Pracovní zákonodárství v letech 1948 – 1989
7.7
Pracovní zákonodárství po roce 1989
7.8
Vývoj PP do konce roku 2006
8.
Základní zásady pracovněprávních vztahů
8.1
Paragrafy 13­15
9.
Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“
10.
Míra ochrany zaměstnance při práci
10.1
Výpověď
10.2
Odpovědnost
10.3
BOZP
10.4
Ženy, mladiství, děti
10.5
Zdravotně postižení
10.6
Ochrana osobnosti
11.
Rovné zacházení a zákaz diskriminace
12.
Pracovněprávní vztahy a jejich prvky
12.1
Pojem pracovněprávních vztahů (PVV)
12.2
Druhy PPV
12.3
Prvky PPV
12.4
Vznik a změna individuálních pracovněprávních vztahů
13.
Právní skutečnosti v pracovním právu
13.1
Pojem a druhy pracovněprávních skutečností
14.
Zákonné a jiné smluvní typy v pracovním právu
15.
Vady pracovněprávní úkonů a jejich právní následky
15.1
Následky vad pracovně právních úkonů
16.
Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů
16.1
Účastníci individuálních PPV
16.2
PÚ ZL; vedoucí ZC; zastoupení
17.
Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů
17.1
Jednotlivé subjekty
18.
Pojem a druhy pracovního poměru
18.1
Pojem pracovního poměru
18.2
Koncepce pracovního poměru
18.3
Druhy pracovních poměrů
19.
Vznik a změna pracovního poměru
19.1
Vznik pracovního poměru
19.2
Změna pracovního poměru
20.
Skončení pracovního poměru (pp)
21.
Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
22.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
22.1
§ 101 ­ 108
22.2
Evropská novotvorba
22.3
Kontrola nad bezpečností práce
22.4
Státní dozor
23.
Flexibilní formy výkonu práce
24.
Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí¨
25.
Osobní práva zaměstnance a jejich ochrana při realizaci činnosti zaměstnavatele
25.1
§ 316
26.
Závazky v pracovněprávních vztazích
26.1
§ 325 a 326
27.
Doručování písemnosti
27.1
§ 334 ­ 337
27.2
Písemnost určená zaměstnanci zaměstnavatelem
27.3
Písemnost určená zaměstnavateli zaměstnancem
28.
Přechod práv a povinností
29.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
29.1
Zajištění práv a povinností z PPV
29.2
Právní prostředky zajištění
29.3
Dohoda o srážkách ze mzdy
29.4
Smluvní pokuta
30.
Další právní vztahy účasti na práci
30.1
Služební poměr
30.2
Bezpečnostní sbory
30.3
Služební zákon
31.
Odpovědnost v pracovním právu
31.1
Koncepce odpovědnosti
32.
Postavení zaměstnanců v nepodnikatelské sféře
33.
Agenturní zaměstnávání
34.
Principy kolektivního vyjednávání
35.
Kolektivní práva zaměstnanců
35.1
Informování, projednávání
36.
Zastupování zaměstnanců v pracovním právu
36.1
Odborové organizace
36.2
Rada zaměstnanců
37.
Postavení odborů a zaměstnavatele ­ sociální dialog
37.1
Reprezentativnost
37.2
Tripartita
38.
Právo na informace a projednání
38.1
Formy kolektivních PPV obecně
39.
Právo na práci a zabezpečení v nezaměstnanosti
39.1
Právo na zaměstnání
40.
Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva
40.1
Přestupky a jiné správní delikty
40.2
Výkon správního dozoru
41.
Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru
41.1
§ 30 ­ 32
41.2
Zaměstnavatel
41.3
Zaměstnanec
42.
Vznik pracovního poměru
42.1
Vznik
42.2
Způsoby vzniku
43.
Pracovní smlouva a její náležitosti
43.1
Druh práce
43.2
Místo práce
43.3
Den nástupu do práce

Úryvek

„20 A) Skončeni pracovního poměru (pp)

- vychází ze zásad respektujících oprávněné zájmy ZC a ZL
- potřeba zajistit ZC, který svědomitě plni povinnosti stabilitu zaměstnaní
- umožnit, aby ZC, pokud nechce v pp setrvávat, pp skončil
- umožnit ZL rozvázat pp s těmi ZC, které nepotřebuje nebo s těmi, kteří porušují povinnosti
- PP tvoří předpoklad pro mobilitu pracovních sil (umožni provádět strukturální změny)
- skončení pp může mít různé negativní následky – hlavně ekonomické, ale i psychologické…
- právní záruky před neodůvodněným jednostranným rozvázáním pp ze strany ZL:
- a) ZL může proti vůli ZC rozvázat pp z důvodů v ZP taxativně uvedených (jinak neplatné)
- b) ZL nemůže (s výjimkami) rozvázat pp v tzv. ochranné době (= doba, ve které se nachází ZC a kdy má složitější podmínky např. dočasná pracovní neschopnost, těhotenství…)
- zánik pp neznamená, že zanikají všechna PaP → přetrvávají PaP – odměňování a náhrada škody, ochrana osobních údajů, dodržování tajemství… (např. odškodňování nemoci z povolání silikoza = zaprášení plic těch, kdo pracuji v podzemí, nemoc se může objevit po několika letech → i tak povinnost ZL odškodnit)
- způsoby skončeni pp – shodný cil = skončeni pp, ale i tak jsou mezi nimi rozdíly; § 48 ZP
- a) právní úkony účastníků (dvoustranné a jednostranné)
- (i) dohoda o rozvázaní pp (viz. 9 B)
- (ii) výpověď (viz. 8 B)
- (iii) okamžité zrušeni
- (iv) zrušeni pp ve zkušební době § 66 → jde o to, aby právní úprava byla co nejvíce flexibilní; (zkušební doba – ZC i ZL si chtějí ověřit, zda jim to bude vyhovovat); lze použit, jen pokud byla zkušební doba platně sjednána
- mohou použit ZC i ZL
- z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu
- doručit zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pp skončit (pořádková lhůta)
- i ústní formou
- neplatí ochranná doba → vytýkají nám komunitární orgány (hl. u těhotné)
- b) právní události
- (i) smrt ZC
- § 328 peněžitá práva ZC vůči ZL – přechází do výše 3x platu na nástupce
- práva ZL vůči ZC zanikají s výjimkou prav o kterých bylo pravomocně rozhodnuto, prav, která byla uznána co do důvodu a výše či těch, kde škoda byla způsobena úmyslně
- (ii) smrt ZL
- § 342 – pp zásadně zaniká (výjimka – případy pokračování živnosti)
- (iii) uplynuti doby
- jen v případě, že šlo o pp na dobu určitou § 48 odst. 2
- pokud bylo sjednáno na určité práce, konči skončením těchto prací (ZL musí upozornit včas – 3 dny předem, jde jen o pořádkovou lhůtu)
- (iv) dosaženi určité věkové hranice (nemá vliv na skončení pp; starý Zákon o VŠ – dosažením 65 let (děkan může stanovit výjimku) → novy to nepřevzal)
- c) úřední rozhodnuti § 48(3)
- týká se cizinců nebo osob bez státní příslušnosti (př.: dnem, kdy má dojit ke zrušení pobytu)
- skončení pp založeného jmenováním odvoláním ani vzdáním se funkce pp nekonči! → jen změna druhu vykonávané práce
- viz dal
21 A) Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
- pracovní poměr řadíme k synallagmatickym vztahům – oběma stranám plynou PaP
- základem vztahu je pracovní závazek – ten obsahuje:
- a) povinnost ZL přidělovat prací dle smlouvy, platit za vykonanou prací, vytvářet
podmínky pro plněni pracovních úkolů, dodržovat podmínky stanovené právním řadem a vnitřními předpisy
- b) povinnost ZC konat prací osobně, v rozvržené pracovní době, dodržovat povinnosti z pracovního poměru
- další práva a povinnosti:
- povinnost ZL vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů x povinnost ZC pracovat řádně podle svých sil, znalosti a schopnosti
- povinnost ZL zajistit bezpečnost a ochranu zdraví ZC x právo ZC na zajištění ochrany a bezpečnosti; právo FO na zvláštní pracovní podmínky
A) Povinnosti ZL
- lze pojmout z hlediska vztahu:
- a) ke všem ZC a odborovým orgánům
- b) k jednotlivým ZC
- povinnosti:
- a) rovné zacházení a zákaz diskriminace – viz ot. 11
- b) ochrana osobních prav ZC – uplatni se:
- čl.7 LZPaS nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
- čl. 10 LZPaS právo, aby byla zachována důstojnost, osobní čest, dobra pověst a chráněno jméno; právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním údajů
- čl. 13 LZPaS listovní tajemství
→ „ZL nesmí bez závažného důvodu … narušovat soukromí ZC na pracovišti ani jinde“
- c) povinnosti ZL k orgánům zastupujícím ZC
- právo ZC na informace a projednání
- směrnice tykající se hromadného propouštěni a směrnice tykající se zachování prav ZC v případě převodu podniků a směrnice o zřízení evropské rady ZC
- právo na informace a konzultace je i v čl. 2 DP k evropské sociální chartě
- sociální dialog = forma komunikace mezi ZC a ZL, která má působit preventivně proti sociálnímu napětí a konfliktům
- tato práva se uskutečňuji prostřednictvím odborových orgánů (jediné mají subjektivitu) nebo rad ZC nebo zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví"

Poznámka

Psáno v souvislých heslech a větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19489
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse