Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pracovní právo - kompletní přehled

Pracovní právo - kompletní přehled

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kompletní přehled problematiky pracovního práva. Veškerá problematika zahrnuta v 98 otázkách v souladu s novým zákonem. Rozsah učiva je odpovídající učivu na VŠ a zahrnuje všechny podstatné náležitosti. Psáno souvislým textem, ve kterém jsou zvýrazněny klíčové pojmy.

Obsah

1.
Obsah kolektivní smlouvy, vztah k normativním právním aktům a vnitřním předpisům
2.
Bezdůvodné obohacení v pracovním právu - pojem, vztah ke srážkám ze mzdy
3.
Srážky ze mzdy - právní podstata, oprávnění zaměstnavatele srážet ze mzdy určité částky
4.
Minimální mzda a minimální mzdové tarify - pojem, funkce, právní úprava
5.
Pracovní smlouva - pojem, obsah, funkce
6.
Zákaz konkurence zaměstnance zaměstnavateli v pracovněprávních vztazích
7.
Volba a jmenování jako způsob vzniku pracovního poměru, právní úprava
8.
Zkušební doba - pojem, funkce, právní úprava
9.
Základní povinnosti subjektů pracovního poměru, pracovní kázeň
10.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
11.
Překážky v práci - pojem, práva a povinnosti subjektů
12.
Stávka a výluka - pojem, druhy, přípustnost stávky podle českého práva
13.
Mzda při výkonu jiné práce, způsob právní úpravy, mzdové nároky při konkurzu a vyrovnání
14.
Subjekty právních vztahů zaměstnanosti, jejich práva a povinnosti
15.
Právo na zprostředkování zaměstnání a jeho realizace
16.
Agenturní zaměstnávání
17.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
18.
Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
19.
Právo na stávku a právo na výluku podle zákona o kolektivním vyjednávání
20.
Pracovněprávní a sociálně právní nároky zaměstnanců při stávce a výluce
21.
Skutková podstata odpovědnostního vztahu – obecně
22.
Chování (plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním) jako prvek skutkové podstaty odpovědnosti
23.
Příčinná souvislost - pojem a vymezení znaků skutkové podstaty odpovědnosti
24.
Riziko v pracovním právu - pojem, druhy, právní úprava
25.
Zavinění a protiprávnost jako znaky skutkové podstaty odpovědnosti, jejich vzájemný vztah
26.
Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
27.
Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
28.
Odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování a za ztrátu svěřených předmětů
29.
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
30.
Náhrada škody při odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání - obecně, uplatnění zásady rebus sic stantibus a ne bis in idem reparare damnum
31.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na věcech odložených
32.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, která vznikla zaměstnanci při odvracení škody
33.
Způsob a rozsah náhrady škody při odpovědnosti za způsobenou škodu – obecně
34.
Regresní náhrady v pracovním právu, podstata, předpoklady uplatnění
35.
Zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání
36.
Práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost
37.
Převedení na jinou práci, pracovní cesta
38.
Pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, odstupné
39.
Přeložení do jiného místa výkonu práce, pracovní cesta
40.
Skončení pracovního poměru dohodou a skončení ve zkušební době
41.
Výpověď z pracovního poměru
42.
Hromadné propouštění
43.
Okamžité zrušení pracovního poměru
44.
Škoda a škodná událost jako prvek skutkové podstaty odpovědnosti
45.
Právní nástroje řízení pracovního procesu, závazný pokyn a jeho právní charakter
46.
Dohoda o pracovní činnosti - právní charakteristika
47.
Dohoda o provedení práce - právní charakteristika
48.
Kolektivní smlouvy - pojem, druhy, funkce, právní charakter
49.
Kolektivní pracovní spory - pojem, způsoby řešení
50.
Základní zásady pracovního práva - pojem, význam, jednotlivé zásady
51.
Předmět a systém pracovního práva, zařazení pracovního práva v systému práva
52.
Funkce pracovního práva
53.
Promlčení a prekluze v pracovním právu
54.
Právo zaměstnanců na informace a projednání, rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP
55.
Zásada zákazu diskriminace a zásada rovného zacházení se zaměstnanci, ochrana zaměstnanců při porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami
56.
Zásada stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty
57.
Pracovněprávní vztahy - pojem, prvky, druhy
58.
Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem, právní režim zaměstnávání cizinců a bezdomovců
59.
Subjekty pracovněprávních vztahů – obecně
60.
Právní subjektivita zaměstnance v pracovním právu - vznik, omezení, zánik
61.
Právní subjektivita zaměstnavatele v pracovním právu - vznik, zánik
62.
Zastoupení a pověření v pracovněprávních vztazích
63.
Sociální práva v mezinárodních dokumentech a ústavním pořádku ČR a jejich promítnutí do českého pracovního práva
64.
Právo na zaměstnání - subjekty, obsah, právní úprava
65.
Zásada smluvní a její projevy v pracovněprávních vztazích
66.
Právní skutečnosti a právní úkony v pracovním právu, domněnky a fikce v pracovním právu
67.
Prameny českého pracovního práva, Úmluvy MOP jako prameny pracovního práva
68.
MOP a její činnost na poli pracovního práva
69.
18. Neplatnost právních úkonů v pracovním právu - pojem neplatnosti, právní úprava
70.
Pracovní právo EU
71.
Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů
72.
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
73.
Aktivní politika zaměstnanosti - pojem, obsah, subjekty
74.
Odborová organizace, její vznik a právní postavení v pracovním právu
75.
Kolektivní vyjednávání - pojem, subjekty
76.
Pracovní poměr a jeho charakteristické rysy
77.
Čas, doba, lhůta a jejich aplikace v pracovním právu
78.
Odstoupení od smlouvy v pracovním právu
79.
Sankce v pracovním právu - pojem a druhy
80.
Způsoby zániku pracovního poměru
81.
Ochrana zaměstnance při rozvazování pracovního poměru
82.
Vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost, souběžné pracovní poměry
83.
Prevence vzniku škod, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele na úseku BOZP
84.
Odpovědnost v pracovním právu - pojem a funkce
85.
Liberace a exculpace - pojem, podstata, právní úprava
86.
Vnitřní předpisy - pojem, druhy, pravomoc k vydávání
87.
Pracovní doba - pojem, právní základy, druhy, rozvržení, evidence
88.
Pružná pracovní doba
89.
Doby odpočinku - pojem, funkce, druhy
90.
Dovolená na zotavenou - pojem, druhy, podmínky vzniku nároku
91.
Mzda a plat - pojem, formy, složky, právní úprava
92.
Náhrada mzdy - pojem, podmínky poskytování
93.
Výplata a ochrana mzdy
94.
Pojetí BOZP v pracovním právu a nástroje zabezpečení ochrany života a zdraví zaměstnanců
95.
Péče o zaměstnance - pojem, funkce, právní úprava
96.
Pracovní podmínky - pojem, právní úprava
97.
Mateřská a rodičovská dovolená, vznik nároku, funkce
98.
Pracovní podmínky žen, mladistvých

Úryvek

“43. Náhrada mzdy - pojem, podmínky poskytování
Mzda je poskytována za vykonanou práci. Samotná existence pracovního poměru tedy ná-rok na mzdu nezakládá, ten je založen až skutečně vykonanou prací. Je třeba odlišit od pojmu mzda významný pojem náhrad mzdy. Ty se za mzdu nepovažují, na jejich výplatu však vzniká zaměstnanci nárok za předpokladu existence pracovního poměru, i když nepracuje z důvodů, u nichž to zákoník práce, jiné předpisy nebo smlouvy stanoví. Právo na náhrady mzdy vzniká při existenci překážek v práci ve stanovených případech.
V případě překážek z důvodu obecného zájmu (výkon veřejných funkcí, občanských po-vinností a jiných úkonů v obecném zájmu), pokud nebylo možné provádět tyto činnosti mimo pracovní dobu podle § 124 odst. 1 ZP, je zaměstnavatel povinen hmotné zabezpečení zaměst-nance při krátkodobé překážce ve výši průměrného výdělku za dobu nezbytně nutného pra-covního volna. Zaměstnavatel má ovšem právo na uhrazení této náhrady mzdy tím subjektem, pro který byl v době uvolnění činný. Tato náhrada se v praxi označuje jako refundace náhrad mezd. Právo na refundaci nevzniká při výkonu činnosti přísedícího, při odběru krve a při činnosti bezprostředně související s činností zaměstnavatele. Při dlouhodobé překážce v práci z důvodu obecného zájmu poskytuje za vykonávanou činnost odměnu subjekt, pro který byl zaměstnanec z plnění pracovních povinností uvolněn. Další možnou překážkou v práci je výkon služby v ozbrojených silách, který je upraven v ustanoveních § 125 ZP. Povinnost vyplatit náhrady mezd má zaměstnavatel. Jemu uhradí vyplacenou náhradu mzdy v případě výkonu služby v ozbrojených silách příslušný státní orgán vojenské správy, v případě výkonu civilní služby příslušný orgán státní správy. Na refundaci nemá nárok zaměstnavatel, který je organizační složkou státu. Studium jako překážka v práci na straně zaměstnance je definována v ustanovení § 126 odst. 1 ZP – studium k získání předpokladů stanovených právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon práce, sjednané v pracovní smlouvě, tzv. zvyšování kvalifikace. Podmínkou poskytování hmotného zabezpečení je skutečnost, že předpokládané zvýšení kvalifikace je v souladu s potřebou zaměstnavatele. Při důležitých osobních překážkách v práci je nutné rozlišovat obligatorní osobní překážky (stanoveny v § 127 ZP), jiné důležité osobní překážky (jsou stanoveny zvláštním předpisem, včetně podmí-nek, za jakých se poskytuje náhrada mzdy) a fakultativní osobní překážky (všechny ostatní, které jsou pouze v pravomoci zaměstnavatele; zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy).
V případě překážek na straně zaměstnavatele rozlišujeme prostoje, nepříznivé povětrnostní podmínky a ostatní překážky. Při prostojích, které spočívají výhradně v technických, techno-logických nebo provozních závadách přechodného charakteru. Pokud nebyl zaměstnanec pře-veden na jinou práci, náleží mu náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. Příčina v povětrnostních podmínkách má výlučně objektivní charakter je však odlišná. Jedná se také o důvod pro převedení na jinou práci i bez jeho souhlasu stejně jako u prostoje; pokud k němu nedojde, má zaměstnanec nárok na 60% průměrného výdělku jako náhradu mzdy. Ostatní překážky na straně zaměstnavatele neumožňují převedení zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu. V tomto případě mu náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud ovšem zaměstnavatel vymezí v písemné dohodě s příslušným odborovým orgánem vážné provozní důvody, pro které nemůže zaměstnanci přidělovat práci, náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 – 80% průměrného výdělku.

44. Výplata a ochrana mzdy
Princip ochrany mzdy je zakotven v Mezinárodním patku o hospodářských, sociálních a kul-turních právech, v Evropské sociální chartě a také v Úmluvě MOP. Týká se hlavně ochrany minimální výše mzdy a ochrany mzdy zaměstnance již dosažené. Stanovuje se zákonná výše minimální mzdy a minimálních mzdových tarifů. Dále také minimálního rozsahu a minimální výše příplatků a minimální výši odměny za pracovní pohotovost. Nejvýrazněji se projevuje ochrana splatné mzdy. Dále také ochrana mzdy před neoprávněnými srážkami a ochrana splatné mzdy při její výplatě.
Výplata mzdy podle § 11 zákona o mzdě vychází ze skutečnosti, že převzetí mzdy zaměst-nancem je součástí pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel je tak povinen pro to vytvořit organizační podmínky. Mzda se vyplácí v zákonných penězích a v pracovní době a na praco-višti. Pokud je zaměstnanec mimo pracoviště, musí ji zaměstnavatel v den výplaty nebo v den následující zaslat na vlastní náklad a vlastní nebezpečí zaměstnanci, pokud se nedohodnou jinak. Nutný je písemný doklad o jednotlivých složkách mzdy a provedených srážkách, tj. vý-platní páska. Má osobněprávní charakter – vyplácí se tak pouze do vlastních rukou. Tato zásada může být prolomena na základě písemné plné moci, kterou vystavil zaměstnanec nebo pravomocného rozhodnutí soudu podle zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi manželce nebo dítěti zaměstnance, kteří se příslušným oprávněním prokáží. V případě smrti zaměstnance se vyplácí v rozsahu daném zákonem osobám podle § 260 ZP. Pokud byl zaměstnanec zčásti nebo úplně zbaven způsobilosti k právním úkonů ve smyslu § 12 ZP a toto omezení zahrnuje omezení dispozice s penězi, mzdu přebírá v rozsahu daném zákonem zástupce v souladu s tímto rozhodnutím."

Poznámka

Velmi rozsáhlé.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13543
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse