Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pracovní právo - otázky ke zkoušce

Pracovní právo - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 41 vypracovaných otázek z pracovního práva. Jsou zde vysvětleny pojmy jako pracovní poměr - jeho sjednání a ukončení, doba odpočinku, svátky, pracovní doba, kolektivní spor a jejich vyjednávání, bezpečnost práce, vysvětlení vztahů odborů a zaměstnavatelů a ostatní problematika související s pracovním poměrem.

Obsah

1.
Pojem (včetně definice závislé práce), předmět a prameny pracovního práva (včetně vymezení vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku), systematika zákoníku práce
2.
Systém pracovního práva, základní zásady pracovního práva
3.
Pracovněprávní skutečnosti, pracovněprávní vztahy a jejich účastníci
4.
Pracovní poměr a způsoby vzniku pracovního poměru
5.
Pracovní smlouva (podstatné a doplňkové náležitosti, forma, odstoupení od smlouvy)
6.
Změny pracovního poměru, jednotlivé formy
7.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
8.
Okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušeb. době, skončení pracovního poměru uplynutím doby
9.
Odstupné při skončení pracovního poměru, pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
10.
Účast odborových orgánů při změnách a skončení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
11.
Pracovní doba – pojem, základní pojmy, druhy pracovní doby z hlediska její délky
12.
Rozvržení pracovní doby (rovnoměrné a nerovnoměrné, konto pracovní doby, pružná pracovní doba)
13.
Přesčasová a noční práce, pracovní pohotovost
14.
Doby odpočinku – pojem, druhy
15.
Dovolená na zotavenou (jednotlivé typy) a její realizace
16.
Mzda – pojem, prameny práv. úpravy, funkce, formy
17.
Složky mzdy, minimální mzda, zaručená mzda, základní zásady pro zjišťování průměrného výdělku
18.
Obecné zásady pro poskytování mezd
19.
Obecné zásady pro poskytování platu
20.
Prevenční povinnosti účastníků pracovněprávních vztahů, otázka odpovědnosti a zavinění
21.
Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu (předpoklady vzniku, rozsah náhrady škody)
22.
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou neodvrácením škody (předpoklady vzniku, rozsah náhrady škody)
23.
Odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování (předpoklady vzniku, rozsah náhrady škody)
24.
Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů (předpoklady vzniku, rozsah náhrady)
25.
Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu (předpoklady vzniku pro obě varianty, rozsah náhrady škody)
26.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech a při odvrácení škody
27.
Odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (předpoklady vzniku, rozsah náhrady, zproštění odpovědnosti)
28.
Uplatňování nároků na náhradu škody, zajištění závazků v pracovněprávních vztazích
29.
Pracovní kázeň, pracovní řád
30.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – pojem, prameny pr. úpravy, základní povinnosti účastníků pracovního poměru
31.
Dozor nad BOZP
32.
Péče o zaměstnance (jednotlivé typy)
33.
Zvláštní pracovní podmínky žen
34.
Zvláštní pracovní podmínky mladistvých
35.
Dohoda o pracovní činnosti
36.
Dohoda o provedení práce
37.
Kolektivní pracovní právo – pojem, prameny, subjekty, tripartita
38.
Rada zaměstnanců. Zástupce pro oblast BOZP (vymezení institutů, jejich působnost, způsob volby)
39.
Vztahy, jimiž se realizuje podíl zaměstnanců na rozhodnutí zaměstnavatele (jednotlivé mechanismy, jimiž se účast realizuje)
40.
Kol. vyjednávání a kol. smlouva (druhy, platnost, účinnost, závaznost)
41.
Kolektivní pracovní spor o uzavření kolektivní smlouvy a možnosti řešení

Úryvek

"Kolektivní pracovní spor o uzavření kolektivní smlouvy
Nejsou-li smluvní strany při uzavírání kolektivní smlouvy schopny dospět ke konsensu, považuje se kolektivní vyjednávání za neúspěšné a vzniká kolektivní pracovní spor, který je možno řešit stanoveným způsobem podle zákona o kolektivním vyjednávání.
Prvním stupněm řešení sporu je řízení před zprostředkovatelem. Toto řízení je povinné a nelze je při řešení sporu vynechat. Úkolem zprostředkovatele je najít kompromis mezi stanovisky smluvních stran, jenž jim umožní uzavřít kolektivní smlouvu v konečném důsledku jejich dohodou.
Osobu zprostředkovatele určí smluvní strany po vzájemné dohodě a nejsou-li schopny se dohodnout, určí ji na návrh jedné ze smluvních stran ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná-li se o zprostředkovatele určeného ministerstvem, musí zprostředkovatel splňovat další požadavky. ( zapsán v seznamu zprostředkovatelů, který vede uvedené ministerstvo a být bezúhonný, s ukončeným vysokoškolským vzděláním právnického či ekonomického směru a musí mít vlastnosti, které jsou předpokladem pro řádný a nestranný výkon činnosti zprostředkovatele)
Pro řízení před zprostředkovatelem z hlediska časového je důležité seznámení s předmětem sporu, tj. převzetí písemných podkladů pro řešení sporu. Do 15 dnů ode dne, kdy se seznámil s předmětem sporu, zprostředkovatel písemně sdělí smluvním stranám svůj návrh na řešení sporu (lhůta může být po dohodě se smluvními stranami určena i jinak).
Řízení před zprostředkovatelem je úspěšné, pokud smluvní strany přijmou návrh zprostředkovatele, přičemž kolektivní smlouva je pak uzavřena dnem, kdy se strany dohodnou o přijetí návrhu zprostředkovatele. Pokud smluvní strany nepřijmou navrhované řešení, řízení před zprostředkovatelem je neúspěšné. Totéž platí, jestliže spor není vyřešen do 30 dnů ode dne, kdy byl zprostředkovatel seznámen s předmětem sporu.
Další postup při řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy není jednotný a může se různit podle rozhodnutí smluvních stran. V úvahu přichází zejména řízení před rozhodcem nebo stávka a výluka. Řízení před rozhodcem může být zásadně zahájeno jen na základě dohody smluvních stran sporné kolektivní smlouvy. Na pracovištích, kde je zakázána stávka a výluka, není toto řízení závislé na dohodě stran a rozhodce může být určen ministerstvem práce a sociálních věcí na návrh kterékoliv ze smluvních stran.V řízení před rozhodcem se jedná, na rozdíl od řízení před zprostředkovatelem, o rozhodovaní ve věci samé, které nahrazuje dohodu smluvních stran. Rozhodcem může být pouze fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady a je zapsána v seznamu rozhodců vedeném ministerstvem práce a sociálních věcí. Rozhodce musí být plnoletý, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, s ukončeným vysokoškolským vzděláním zpravidla právnického či ekonomického směru, s osobními vlastnostmi dávajícími předpoklady pro řádný a nestranný výkon jeho činnosti a podléhá ověření odborných znalostí z oblasti pracovněprávní, mzdové a sociální před komisí jmenovanou ministrem práce a sociálních věcí. Jako rozhodce samozřejmě nemůže vystupovat fyzická osoba, která ve stejném sporu o uzavření kolektivní smlouvy vystupovala jako zprostředkovatel. Rozhodnutí je konečné a není přípustný žádný opravný prostředek. Kolektivní smlouva je tak uzavřena dnem doručení rozhodnutí rozhodce smluvním stranám. Řízení před rozhodcem není povinné a pokud se smluvní strany po neúspěšném řízení před zprostředkovatelem nedohodnou na řízení před rozhodcem, může být použit krajní prostředek k vyřešení sporu, a to stávka nebo výluka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14373
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse