Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce

Pracovní právo - vypracované otázky ke zkoušce


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje soubor vypracovaných otázek z oblasti pracovního práva. Formou úplných citací zákona, či komentovaných článků, odpovídá na předmět a funkci pracovního práva. Informuje o vnitrostátních a mezinárodních pramen pracovního práva. Dále se zabývá diskriminací. Důraz je kladen na pracovně právními vztahy, nejen na jejich druhy a obsah, ale také na zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Obsah

1.
Předmět, postavení a funkce pracovního práva
2.
Vnitrostátní prameny pracovního práva
3.
Mezinárodní prameny pracovního práva
4.
Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovním právu
5.
Diskriminace přímá a nepřímá, jednání nepovažované za diskriminaci, obtěžování
6.
Prokazování tvrzené diskriminace v soudním řízení civilním podle zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), nároky zaměstnance v případě porušení jeho práv vyplývajících z rovného zacházení a zákazu diskriminace
7.
Pracovně právní vztahy – pojem, druhy a obsah pracovněprávních vztahů
8.
Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů
9.
Zastoupení v pracovním právu
10.
Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů
11.
Pracovněprávní skutečnosti – pojem a jejich druhy
12.
Promlčení a prekluze v pracovním právu
13.
Pracovněprávní úkony – pojem a jejich druhy, pracovněprávní podmínky
14.
Vady pracovněprávních úkonů a jejich právní následky
15.
Lhůty a doby jako objektivní právní skutečnosti – pojem, běh, prodlení
16.
Vznik a změna (druhu práce a místa výkonu práce) práv a povinností z pracovněpráv. vztahů
17.
Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů
18.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
19.
Věcná působnost zákoníku práce, další druhy právních vztahů účasti na práci
20.
Pracovní poměr – pojem a jeho druhy, subjekty, obsah, objekt pracovního poměru
21.
Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
22.
Pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba
23.
Vznik pracovního poměru
24.
Pracovní smlouva
25.
Založení pracovního poměru volbou, jmenováním vedoucích zaměstnanců, zánik jejich funkce
26.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
27.
Skončení pracovního poměru – pojem a způsoby skončení pracovního poměru
28.
Skončení pracovního poměru výpovědí
29.
Zákaz výpovědi – ochranná doba a vyloučení zákazu výpovědi
30.
Skončení pracovního poměru okamžitým zrušením
31.
Skončení pracovního poměru dohodou, skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou, zrušení pracovního poměru ve zkušební době
32.
Hromadné propouštění
33.
Zvláštní postup při rozvazování pracovního poměru se členem odborového orgánu oprávněného spolurozhodovat se zaměstnavatelem
34.
Odstupné při rozvázání pracovního poměru – vznik nároku na odstupné, vrácení odstupného, vyloučení nároku na odstupné, pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
35.
Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky v případě, že neplatnost způsobí zaměstnavatel
36.
Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky v případě, že neplatnost způsobí zaměstnanec
37.
Změna pracovního poměru (§ 36 a násl. ZP)
38.
Pracovní cesta a náhrady při ní
39.
Překážky v práci na straně zaměstnavatele
40.
Překážky v práci na straně zaměstnance
41.
Pracovní doba, její délka a rozvržení
42.
Doba odpočinku a její druhy
43.
Práce přesčas, noční práce, práce ve dnech pracovního klidu a pracovní pohotovost
44.
Dovolená na zotavenou a její druhy
45.
Zásady čerpání dovolené na zotavenou
46.
Právo na zaměstnání
47.
Zprostředkování zaměstnání
48.
Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
49.
Práva a povinnosti zaměstnavatele v pracovním poměru
50.
Práva a povinnosti zaměstnance v pracovním poměru

Úryvek

"5) Diskriminace přímá a nepřímá, jednání nepovažované za diskriminaci, obtěžování
V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Přímá diskriminace - jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo - na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů - se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.
Nepřímá diskriminace - jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.
Nepřímou diskriminací z důvodů zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání.
Obtěžování z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci.
Obtěžování - jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.
Sexuální obtěžování - jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, které ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu uvedeného v odstavci 4, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen, pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality současně s ním přijímaných zaměstnanců do pracovněprávního vztahu."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha elektronických zdrojů, např.: http://www.najmo.borec.cz/pp.doc.; http://juristic.zcu.cz/plzen/sw/kpp/pp1.doc; http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=154&typ=r&levelid=pr_208.htm; http://www.cvmarket.cz/questions.php?kw=t%C3%BDch%C5%BE&op=find_question; http://www.tiscali.cz/jobs/jobs_center_050117.814049.html; http://www.czech.cz/cz/prace/prava-a-povinnosti-pracovnika-a-zamestnavatele/povinnosti-vyplyvajici-z-pracovniho-pomeru?i=1; http://www.jobpilot.cz/content/service/jobjournal/pravo/cesty.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15921
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse