Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pracovní právo - zkouškové otázky

Pracovní právo - zkouškové otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků a citací ze zákona zpracovává 72 otázek týkajících se teorie pracovního práva i jeho aplikace do pracovně-právních vztahů.

Obsah

I. část
1.
Obsah kolektivní smlouvy, vztah k normativním právním aktům a vnitřním předpisům
2.
Bezdůvodné obohacení v pracovním právu - pojem, vztah ke srážkám ze mzdy
3.
Srážky ze mzdy - právní podstata, oprávnění zaměstnavatele srážet ze mzdy určité částky
4.
Odstupné a odchodné při skončení pracovního poměru
5.
Minimální mzda a minimální mzdové tarify - pojem, funkce, právní úprava
6.
Pracovní smlouva - pojem, obsah, funkce
7.
Volba a jmenování jako způsob vzniku pracovního poměru, právní úprava
8.
Zkušební doba - pojem, funkce, právní úprava
9.
Základní povinnosti subjektů pracovního poměru, pracovní kázeň
10.
Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů
11.Překážky v práci - pojem, práva a povinnosti subjektů
12.Stávka a výluka - pojem, druhy, přípustnost stávky podle českého práva
13.Právní základy vzniku pracovního poměru - druhy, obecné principy
14.Mzda při výkonu jiné práce, způsob právní úpravy, mzdové nároky při konkurzu a vyrovnání
15.Subjekty právních vztahů zaměstnanosti, jejich práva a povinnosti
16.Právo na zprostředkování zaměstnání a jeho realizace
17.Osoby se změněnou pracovní schopností - pojem, pracovněprávní úprava jejich postavení
18.Hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
19.Právo na stávku a právo na výluku podle zákona o kolektivním vyjednávání
20.
Skutková podstata odpovědnostního vztahu – obecně
21.Příčinná souvislost - pojem a vymezení znaků skutkové podstaty odpovědnosti (???)
22.Riziko v pracovním právu - pojem, druhy, právní úprava
23.Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
24.Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
25.Odpovědnost zaměstnance za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování a za ztrátu svěřených předmětů
26.Způsob a rozsah náhrady škody při odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
27.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci – obecně
28.Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
29.Náhrada škody při odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání - obecně, uplatnění zásady rebus sic stantibus a ne bis in idem reparare damnum
30.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na věcech odložených
31.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, která vznikla zaměstnanci při odvracení škody
32.Způsob a rozsah náhrady škody při odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci
33.Regresní náhrady v pracovním právu, podstata, předpoklady uplatnění
34.Zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání
35.Práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost
36.
Změny pracovního poměru
37.Převedení na jinou práci, pracovní cesta
38.Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
39.Přeložení do jiného místa výkonu práce, pracovní cesta a dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
40.Skončení pracovního poměru dohodou a skončení ve zkušební době
41.Okamžité zrušení pracovního poměru
42.Škoda a škodná událost jako prvek skutkové podstaty odpovědnosti
43.Právní nástroje řízení pracovního procesu, závazný pokyn a jeho právní charakter
44.Dohoda o pracovní činnosti - právní charakteristika
45.Dohoda o provedení práce - právní charakteristika
46.Kolektivní pracovní spory - pojem, způsoby řešení
II. část
1.
Základní zásady pracovního práva - pojem, význam, jednotlivé zásady
2.
Předmět a systém pracovního práva, zařazení pracovního práva v systému práva
3.
Funkce pracovního práva
4.
Promlčení a prekluze v pracovním právu
5.
Právo zaměstnanců na informace a projednání, rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP
6.
Zásada zákazu diskriminace a zásada rovného zacházení se zaměstnanci, ochrana zaměstnanců při porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení s muži a ženami
7.
Zásada stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty
8.
Pracovněprávní vztahy - pojem, prvky, druhy
9.
Pracovněprávní vztahy s cizím prvkem, právní režim zaměstnávání cizinců a bezdomovců
10.Subjekty pracovněprávních vztahů – obecně
11.Právní subjektivita zaměstnance v pracovním právu - vznik, omezení, zánik
12.Právní subjektivita zaměstnavatele v pracovním právu - vznik, zánik
13.Zastoupení a pověření v pracovněprávních vztazích
14.MOP a její činnost na poli pracovního práva
15.Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů
16.Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
17.Státní politika zaměstnanosti - pojem, obsah, subjekty
18.Odborová organizace, její vznik a právní postavení v pracovním právu
19.Kolektivní vyjednávání - pojem, subjekty
20.Pracovní poměr a jeho charakteristické rysy
21.Čas, doba, lhůta a jejich aplikace v pracovním právu
22.Souběžné pracovní poměry
23.Vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost
24.Prevence vzniku škod, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele na úseku BOZP
25.Liberace a exculpace - pojem, podstata, právní úprava
26.Pracovní doba - pojem, právní základy, druhy, rozvržení, evidence
27.Pružná pracovní doba
28.Doby odpočinku - pojem, funkce, druhy
29.Dovolená na zotavenou - pojem, druhy, podmínky vzniku nároku
30.Pojetí BOZP v pracovním právu a nástroje zabezpečení ochrany života a zdraví zaměstnanců
31.Péče o zaměstnance - pojem, funkce, právní úprava
32.Kvalifikace - pojem, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu ke kvalifikaci zaměstnanců, prohlubování kvalifikace, dohody o zvyšování kvalifikace
33.Pracovní podmínky - pojem, právní úprava
34.Mateřská a rodičovská dovolená, vznik nároku, funkce
35.Zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se změněnou pracovní schopností, pojem, funkce
36.Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - pojem, právní úprava

Úryvek

“ 34.Mateřská a rodičovská dovolená, vznik nároku, funkce
Mateřská dovolená je obligatorní pracovní volno. Je upravena v § 157 a násl. ZP. Žena o ni nemusí žádat, je pouze povinna zaměstnavateli těhotenství a porod osvědčit. Mateřská dovolená se poskytuje v délce 28 týdnů, výjimečně v délce 37 týdnů. V době 6 týdnů před a 22 týdnů po porodu nesmí zam-el ženě přidělovat žádnou práci. Po dobu mateřské dovolené nemá žena nárok na mzdu ani na náhradu mzdy (dostává dávky soc. zabezpečení).
Rodičovská dovolená náleží nejen matce, ale i otci dítěte. § 158 ZP je zam-el na povinen na žádost zam-kyně v rozsahu, o jaký požádá, poskytnout ženě po skončení mateřské dovolené rodičovskou dovolenou, nejvýše však do doby, kdy dítě dosáhne tří let věku (stejně tak i otci). Otec může požádat o rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte. Po dobu čerpání r.dovolené nenáleží zam-cům mzda ani náhrada mzdy.
Po dobu mateřské i rodičovské dovolené se zam-kyni zachovává p.p.

35.Zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se změněnou pracovní schopností, pojem, funkce
Zvl. prac. podmínky žen, jsou odůvodněny biologickými, fyziologickými a společenskými rozdíly mezi muži a ženami. Tento institut se projevuje v následujících formách:
- zákazy některých prací
- odpočinek mezi směnami
- noční práce
- zvl. ochrana těhotných žen a matek
To se konkrétně odrazilo v ZP v ustanoveních o:
- převedení na jinou práci
- pracovních cestách
- úpravě prac. doby
- přestávkách ke kojení
- mateřské dovolené
- ochraně při skončení prac. poměru
Pokud jde o noční práci: stejná ochrana mužů i žen, zvl. ochrana těhotných žen,žen které kojí, matek do 9 měsíce po porodu (požádají-li o zařazení na denní práci, zam-el je povinen vyhovět).
Práce přesčas jsou zakázány rovněž pouze ženám těhotným a ženám, které pečují o dítě mladší jak jeden rok.
Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na prac. cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.
Pokud požádá těhotná žena nebo matka dítěte mladšího 15 let o zkrácení nebo jinou úpravu prac. doby, má zam-el povinnost její žádosti vyhovět.
Pracuje-li žena po stanovenou týdenní prac. dobu a kojí dítě, přísluší jí na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu.
Mateřská dovolená (viz. 50 ).
Zvl. prac. podmínky mladistvých, je významné sociální právo, které umožňuje, aby se mládež zapojila do prac. procesu, aniž by to způsobovalo újmu na zdraví, popř. brzdilo její zdravý vývoj. Zvl. prac. podmínky mladistvých ZP upravuje tím, že stanoví v § 163 a následujících:
a) zvl. povinnosti zam-le
b) zákazy některých prací
c) povinnost podrobovat se lékařským vyšetřením
ad a) Zam-el je povinen vytvářet pro mladistvé takové podmínky, aby byl zajištěn rozvoj jejich duševních i tělesných schopností (podmínky posoudí odborný lékař). Dále je povinen při zaměstnávání mladistvých spolupracovat s rodiči.
ad b) Řada prací je riziková a představuje zvýšené nebezpečí jak pro mladistvého, tak pro jeho okolí. Proto je stanoven zákaz určitých prací:
- práce stanovené přímo v ZP (podzemí při těžbě, ražení tunelů…)
- práce stanovené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb.
- práce v noci (s určitými výjimkami)
- práce přesčas
- práce, které podle lékařského posudku v konkrétním případě ohrožuje zdraví mladistvého
ad c) Lékařská prohlídka musí být provedena:
- před nástupem do zaměstnání
- před převedením na jinou práci
- periodicky jednou za rok
- podle potřeby"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11496
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse