Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní nauka - zápisky

Právní nauka - zápisky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky v bodech seznamují se základními pojmy, principy a problémy práva a přibližují obsah ústavního, občanského a pracovního práva na území České republiky. Úvodní část se věnuje obecným otázkám dané oblasti od právních norem a jejich charakteristik, přes právnické osoby po uspořádání právního řádu. Následující oddíl se formou souvislého textu zabývá jednotlivými druhy pojmenovaných smluv a poté se pozornost obrací stručně k otázkám ústavního práva a podrobněji k problematice občanského a pracovního práva. Práce zde pokrývá především věcné, závazkové a dědické právo a souvislosti zaměstnání v pracovním poměru

Obsah

1.
Základní pojmy a problémy
1.1.
Právo, stát, právní řád státu
1.2.
Zákonnost, právní vědomí, právní normy
1.3.
Platnost, účinnost, působnost, publikace a forma právních předpisů
1.4.
Právní vztahy, fyzické osoby, právnické osoby
1.5.
Založení a zánik právních osob
1.6.
Právní skutečnosti, právní úkony
1.7.
Právní řád, prameny práva
2.
Druhy pojmenovaných smluv
2.1.
Kupní smlouva
2.2.
Směnná smlouva
2.3.
Darovací smlouva
2.4.
Smlouva o dílo
2.5.
Spotřebitelské smlouvy
2.6.
Půjčka a výpůjčka
2.7.
Nájemní smlouva
2.8.
Nájem bytu
2.9.
Smlouva o ubytování
2.10.
Smlouvy o přepravě
2.11.
Příkazní smlouva
2.12.
Vklady
2.13.
Pojistné smlouvy
2.14.
Smlouva o sdružení
3.
Ústavní právo
3.1.
Obecně
3.2.
Prvky ústav demokratických států
3.3.
Ústavní právo a ústava ČR
3.3.1.
Prameny
3.3.2.
Ústava České republiky
3.3.2.1.
Preambule
3.3.2.2.
Hlava I.
3.3.2.3.
Hlava II.
3.3.2.4.
Hlava III.
3.3.2.5.
Hlava IV.
3.3.2.6.
Hlava V.
3.3.2.7.
Hlava VI.
3.3.2.8.
Hlava VII.
3.3.2.9.
Hlava VIII.
4.
Občanské právo
4.1.
Charakteristika a prameny
4.1.1.
Občanský zákoník
4.2.
Právní pojetí věcí, majetek
4.2.1.
Dělení věcí
4.2.1.1.
Dle podstaty
4.2.1.2.
Dle možnosti přemístění
4.2.1.3.
Dle užití
4.2.1.4.
Dle možnosti zastoupení
4.2.1.5.
Dle možnosti rozdělení
4.2.1.6.
Dle souvislosti se spojenou věcí
4.3.
Ochrana osobnosti
4.4.
Věcná práva
4.4.1.
Vlastnictví
4.4.2.
Nabývání vlastnictví
4.4.2.1.
Smluvní převod
4.4.2.2.
Nález
4.5.
Dědické právo
4.5.1.
Způsoby dědění
4.5.2.
Potomci
4.6.
Právo duševního vlastnictví
4.6.1.
Prameny
4.7.
Věcná práva
4.7.1.
Spoluvlastnictví
4.7.2.
Podílové spoluvlastnictví
4.7.3.
Společné jmění manželů
4.7.4.
Vymezení
4.7.5.
Zánik
4.7.6.
Vypořádání
4.7.7.
Držba a vydržení
4.7.8.
Věcná práva k cizím věcem
4.7.8.1.
Věcné břemeno
4.7.8.2.
Zástava
4.8.
Závazkové právo
4.8.1.
Obsah závazků
4.8.2.
Vznik závazků
4.8.3.
Smlouva
4.8.4.
Společné dluhy a pohledávky
4.8.5.
Odpovědnost za vady
4.8.6.
Změny závazků
4.8.7.
Zajištění závazků
4.8.8.
Odpůrčí právo
4.8.9.
Zánik závazků
4.8.9.1.
Splněním
4.8.9.2.
Dohodou
4.8.9.3.
Nemožností plnění
4.8.9.4.
Uplynutím doby
4.8.9.5.
Smrtí dlužníka nebo věřitele
4.8.9.6.
Kompenzací
4.8.9.7.
Výpovědí
4.8.9.8.
Neuplatněním práva
4.8.9.9.
Splynutím
4.8.9.10.
Promlčením
4.8.10.
Sázka, hra, losy
4.8.11.
Odpovědnost za škodu
4.8.11.1.
Obecná, zvláštní
4.8.11.2.
Způsob a rozsah náhrady škody
4.8.12.
Bezdůvodné obohacení
5.
Pracovní právo
5.1.
Pojem a prameny
5.2.
Právo na zaměstnání
5.3.
Činnosti úřadu práce
5.4.
Státní orgány a trh práce
5.4.1.
Funkce
5.4.2.
Hmotné zabezpečení
5.4.3.
Výše podpory
5.5.
Účastníci pracovněprávních vztahů
5.6.
Zaměstnávání cizinců
5.7.
Pracovní poměr
5.7.1.
Vymezení a druhy
5.7.2.
Vznik pracovního poměru
5.7.3.
Pracovní smlouva a její obsah
5.7.4.
Informační povinnosti zaměstnavatele
5.7.5.
Změny pracovního poměru
5.7.6.
Skončení pracovního poměru
5.7.6.1.
Objektivními událostmi
5.7.6.1.1.
Uplynutím doby
5.7.6.1.2.
Skončením prací
5.7.6.2.
Právními úkony
5.7.6.2.1.
Skončení dohodou
5.7.6.2.2.
Skončení výpovědí
5.7.6.2.3.
Okamžité zrušení
5.7.6.2.4.
Zrušení ve zkušební době
5.7.6.3.
Neplatné rozvázání pracovního poměru
5.7.7.
Pracovní posudky
5.7.8.
Potvrzení o zaměstnání
5.7.9.
Práce konané mimo pracovní poměr
5.7.9.1.
Dohoda o provedení práce
5.7.10.
Pracovní řád a pracovní kázeň
5.7.10.1.
Pracovní řád
5.7.10.2.
Povinnosti zaměstnance
5.7.11.
Pracovní doba a její rozvržení
5.7.11.1.
Pracovní doba
5.7.11.2.
Přestávky v práci
5.7.11.3.
Práce přesčas
5.7.11.4.
Noční práce
5.7.11.5.
Dovolená, její krácení a čerpání
5.7.12.
Odměňování práce
5.7.12.1.
Prameny
5.7.12.2.
Složky a formy mzdy
5.7.12.3.
Náhrada mzdy při překážkách v práci
5.7.13.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
5.7.13.1.
Povinnosti zaměstnanců
5.7.13.2.
Povinnosti zaměstnavatele
5.7.13.3.
Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví
5.7.13.4.
Péče o zaměstnance
5.7.13.5.
Pracovní podmínky žen a mladistvých
5.7.14.
Odpovědnost zaměstnanců a zaměstnavatele za škodu
5.7.14.1.
Obecné principy
5.7.14.2.
Zvláštní pravidla
5.7.14.3.
Pracovní úraz, nemoc z povolání
5.7.14.4.
Složky náhrady škody
5.7.14.5.
Odpovědnost za škodu na odložených a vnesených věcech
5.7.14.6.
Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody
5.7.15.
Odborové organizace
5.7.15.1.
Náplň práce
5.7.15.2.
Kolektivní vyjednávání
5.7.15.2.1.
Kolektivní smlouva

Úryvek

"PRÁVO, STÁT, PRÁVNÍ ŘÁD STÁTU
-Každá spol. musí usměrňovat a kontrolovat soc. chování svých členů a proto si vytváří svůj normativní řád (závazný soubor pravidel chování ve všech oblastech spol. života).

-má řadu systémů:
- právní
- morální
- náboženský
- zvykový

Právo-souhrn pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské soužití. Prošlo vývojem s lidskou společností od nepsaných právních zvyků až po současnou formu právních norem.

-jsou obecně závazné, mají státem uznanou formu (zákon, vyhláška)
-stát si vynucuje jejich plnění

-rozlišujeme právo objektivní (soubor právních norem) a subjektivní (možnosti chování podle daných norem).

Stát-organizovaná soustava, má své území, občany, řídící orgány, administrativní aparát, ozbrojenou moc, jazyk, symboly, normy.

-soubor všech právních norem ve státě který usměrňuje chování obyvatelstva, organizací i adm.aparátů.
-jeho dodržování si vynucuje stát prostřednictvím řídících a adm.orgánů.

Charakteristika právního řádu:
-tvoří uzavřený myšlenkový celek
-normy ze kterých se skládá tvoří logický celek (doplňují se, navazují na sebe a nesmí být vzájemně v rozporu).
-neustále se vyvíjí a mění (Evropa-sbližování)…

ZÁKONNOST, PRÁVNÍ VĚDOMÍ, NORMY
-zákonnost-důsledné dodržování právního řádu
-je ovlivněna znalostí právních norem a přesvědčení, že je nutné a účelné je dodržovat.

-právní vědomí-znalost právního řádu a představa o jeho spravedlnosti a účelnosti.

Zákonnost a právní vědomí jsou ovlivňovány civilizační úrovní státu v oblasti práva.
-posuzují se podle vzdělanostní, kulturní a mentální úrovně občanů a úrovně jejich právního vědomí.
-účinnost, rychlost a spravedlnost pře řešení porušování právního řádu.

Zásady zákona:
-před zákonem jsou si všichni rovni
-neznalost zákona neomlouvá

PRÁVNÍ NORMY
-všeobecně závazná pravidla chování, jejichž dodržování se vynutitelné státem.
-tvoří a vydávají je příslušné st.orgány předepsaným způsobem a v předepsané formě.

Legislativa=proces tvorby právních norem
Sankce=postih za porušení pr.norem
Právní předpis=(zákon, nařízení vlády, vyhlášky), soubor pr.norem

-Stát upravuje pr.normami jen ty vztahy, ve kterých musí účastníkům poskytnout právní jistotu a ochranu = právní vztahy

Druhy PN:
1.) Dle toho jak vymezují chování účastníků
- zavazující – zakazující
-přikazující
-opravňující
2.) Podle závaznosti
-kogentní-závazné bezvýhradně
-dispozitivní-závazné jen tehdy neupraví-li si své vztahy účastníci jinak
3.) Podle obsahu
-právní odvětví:
-normy práva: -občanského
-obchodního
-pracovního
-rodinného
-trestního"

Poznámka

Zpracováno převážně formou odrážek. V práci se objevují pravopisné chyby. Důležité orientační body textu jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22600
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse