Právní souvislosti výstavby

Kategorie: Stavebnictví, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor 5 zpracovaných otázek ke zkoušce se zabývá vybranými okruhy problematiky právního zakotvení výstavby. První okruh se zaměřuje na oblast technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, následující sledují vztah výstavby a občanského i obchodního práva či práva k duševnímu vlastnictví. Samostatná pozornost patří formám podnikání ve výstavbě a zadávání veřejných zakázek.

Obsah

1.
Výstavba a technická normalizace, metrologie a (státní) zkušebnictví
1.1.
Technická normalizace, technické předpisy a normy
1.2.
Technické požadavky na výrobky
1.3.
Státní zkušebnictví, metrologie
1.4.
Zákon o metrologii 505/1990 Sb.
2.
Výstavba a občanské a obchodní právo, podnikání
2.1.
Občanské a obchodní právo
2.2.
Smlouva o dílo, o sdružení
2.3.
Svobodné podnikání
2.4.
Živnostenské podnikání
2.5.
Občanské soudní řízení, rozhodci a rozhodčí řízení
2.6.
Základní typy smluv, základní smluvní osnova
2.7.
Ceny a účetnictví, daně a poplatky, clo
2.8.
Pojištění profesní odpovědnosti za škodu
3.
Výstavba a formy podnikání
3.1.
Formy podnikání
3.2.
Další zásady úpravy povolání architekta
3.3.
Systém řízení zakázek v ČR
3.3.1.
Režim zakázky
3.3.2.
Tradiční model (schéma)
3.3.3.
Tradiční model s manažerem stavby (schéma)
3.3.4.
Model vyprojektuj a postav (schéma)
3.3.5.
Model na klíč (schéma)
3.4.
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení staveb
3.5.
Právní vztahy mezi subjekty a odpovědnost jednotlivých účastníků
3.6.
Specifické formy řízení zakázky
4.
Výstavba a práva k duševnímu vlastnictví
4.1.
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví
4.2.
Autorská práva: pojmy, vznik, podmínky, omezení, ochrana
4.3.
Průmyslové vlastnictví: pojmy, podmínky a rozsah ochrany, Úřad průmyslového vlastnictví
4.4.
Ochranné známky a chráněné vzory
4.4.1.
Zákon o ochranných známkách
4.4.2.
Zákon o užitných vzorech
4.4.3.
Chráněné vzory
5.
Výstavba a zadávání veřejných zakázek
5.1.
Zákon o veřejných zakázkách
5.2.
Zadavatel
5.2.1.
Veřejná zakázka
5.2.2.
Zadávací řízení
5.2.3.
Zvláštní postupy v zadávacím řízení
5.2.4.
Další úpravy
5.2.5.
Přílohy
5.3.
Zadávání veřejných zakázek architektonickou nebo urbanistickou soutěží
5.3.1.
Obecné informace
5.3.2.
Typy soutěží
5.3.3.
Soutěžní podmínky, porota

Úryvek

"(1) Výstavba a technická normalizace, metrologie a (státní) zkušebnictví
technická normalizace; vztah technických norem k právním předpisům a důsledky pro použití v profesní praxi – smysl a účel technických předpisů
metrologie a (státní) zkušebnictví; smysl a účel certifikací a atestů ve výstavbě

Oblast technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví doznala v posledních sedmi letech značných proměn, jimiž se postupnými kroky přibližovala unijnímu právnímu pojetí.

Technická normalizace
Zákon o výrobcích
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
Nařízení vlády o poskytování informací v oblasti technické normalizace
Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zákon o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb.
zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;

Technické předpisy a normy:
*zákon vymezuje podmínky a náležitosti tvorby a vydávání norem

• technický předpis = jakýkoliv právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů ČR, který obsahuje technické požadavky na výrobky nebo s nimi spojené závazné výrobní, popřípadě kontrolní, evidenční nebo jiné administrativní postupy a metody,

• normy = dokumenty vytvořené podle tohoto zákona, označené písmenným označením ČSN, jejichž vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
• harmonizovaná norma - norma se stává „harmonizovanou normou“, jestliže je tak určena pro splnění technických požadavků na výrobky Úřadem nebo ministerstvem či jiným ústředním správním úřadem k tomu určeným (tyto instituce však musí o této skutečnosti informovat neprodleně Úřad, s uvedením technického předpisu, k němuž se norma vztahuje.)
- Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství

- Návrh normy musí být projednán s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu normy přihlásí u ohlašovatele nebo kdo zašle v uvedené lhůtě svoje stanovisko
- Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát.

„Norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků, zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.“

*povinnosti výrobců, dovozců a distributorů (informační povinnosti)

Technické požadavky na výrobky:
*podmínky výkonu státního zkušebnictví - podmínky výkonu státního zkušebnictví, jímž rozumí soubor činností (certifikace) uskutečňovaných Úřadem a právnickými nebo fyzickými osobami pověřenými podle tohoto zákona (autorizace),jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády (dále jen "posouzení shody").
• certifikace výrobků = výkon státního zkušebnictví, provádí Úřad (Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při posuzování shody)
• autorizace - Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen "autorizovaná osoba").
- uděluje úřad, Úřad v rozhodnutí o autorizaci stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah.

*postupy státního zkušebnictví, a to posuzování shody výrobků se zvýšenou mírou ohrožení oprávněných zájmů („stanovené výrobky“) osvědčené prohlášením o shodě; rozsah stanovených výrobků určí vládní nařízení,
- posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou schémata o rozsahu 4 stran. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 3 až 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24336
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse