Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Právní úprava majetkových daní

Právní úprava majetkových daní


Kategorie: Právo, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se detailně zabývá majetkovými daněmi. Nejprve je rozlišuje a schematizuje, poté se zabývá podrobně samotnými daněmi - daň z nemovitých věcí, daň silniční, daň z nabytí nemovitých věcí. U každé daně otázka rozebírá, kdo je poplatník a plátce, co je základem daně a co předmětem, jaké jsou sazby, zdaňovací období, nebo kdo je osvobozen.

Obsah

1.
Daň z nemovitých věcí
1.1.
Poplatník
1.2.
Předmět daně
1.3.
Daň z pozemku
1.4.
Daň ze staveb a jednotek
2.
Daň z nabytí nemovitých věcí
2.1.
Poplatník
2.2.
Předmět
2.3.
Osvobození, základ daně
2.4.
Sazba daně, výběr daně
3.
Daň silniční
3.1.
Poplatník
3.2.
Předmět daně, osvobození
3.3.
Základ daně, sazby
3.4.
Vznik a zánik daňové povinnosti
3.5.
Zdaňovací období, výběr daně

Úryvek

"Daň z nemovitých věcí
- stará daň
- je příjmem do místního rozpočtu
- výhoda: majetek nelze stěhovat, je viditelný, obtížně zatajitelný
- 2 části:
 Daň z pozemku
 zemědělská půda - orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty
 nezemědělská půda - lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní
 Daň ze staveb a jednotek
 stavby podléhající kolaudaci - obytné (trvalé bydlení, individuální rekreace), garáže, stavby pro podnikání
 jednotky - byty a nebytové prostory evidované v katastru

Poplatník
a) vlastník pozemku, stavby, bytu, nebytových prostor (PO, FO bez ohledu na sídlo nebo bydliště)
b) spoluvlastníci - platí daň společně, nerozdílně ,nebo jednotliví spoluvlastníci mohou platit pouze svůj majetkový podíl
c) nájemce, pachtýř - jen výjimečně – např. u nemovitostí převedených na majetkový fond na základě rozhodnutí o privatizaci
d) uživatel - u pozemků, kde majitel není znám

Předmět daně
- pozemky (parcely - vymezené pozemky výměrou v katastru nemovitostí a označené číslem)
- stavby a jednotky (zdanitelná stavba (budova) a jednotka (byt,nebytový prostor)

Osvobození
- mezi pozemky, které jsou osvobozeny od daně patří ty, které vlastní stát, obce (hřbitovy, veřejné přístupné parky, sportoviště) zemědělské a lesní pozemky, …
- stavby ve vlastnictví státu, sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, …
- pravomoc v rozhodování o osvobození mají obce

DAŇ Z POZEMKŮ
Základ daně
- hodnotový (u zemědělské půdy) nebo ve fyzikálních jednotkách (m2)
- = výměra * cena (u zemědělské půdy)
 u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením skutečné výměry pozemku s průměrnou cenou půdu na 1 m2, kterou stanoví příslušná vyhláška - tuto cenu si občan může zjistit v obci na obecním úřadě, pod kterou pozemek spadá, popř. přímo u správce daně
 u hospodářských lesů a rybníků lze použít cenu dle platných cenových předpisů zdaňovacího období (3,80 Kč), pokud je to pro poplatníka výhodnější
- = výměra (u ostatních pozemků)

Sazby daně
a) zemědělská půda
- sazba daně lineární a diferencovaná
 0,75 % základu daně u orné půdy, vinic, zahrad, ovocných sadů
 0,25 % základu daně u trvalých porostů, hospod.lesů, rybníků
b) Ostatní pozemky
- sazba daně pevná a diferencovaná
 zastavěné plochy a nádvoří 0,20 Kč/1m2 - pozemek, na kterém stojí stavba; této dani podléhá jen částí, jejíž součástí není stavba = bez půdorysu stavby
 stavební pozemky 2,00 Kč/1m 2 - stavební pozemek je nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, která se stane předmětem daně ze staveb
 ostatní plochy - 0,20 Kč/ 1 m 2 - pokud jsou předmětem daně

U pozemků se použije místní koeficient vždy!
Koeficient dle počtu obyvatel pouze u stavebních pozemků!

DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK
Základ daně
- stavby - základem daně je zastavěná plocha = výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2
- jednotky (byty, nebytové prostory) - základem daně je upravená podlahová plocha = výměr podlahové plochy * 1,2 (to je podíl vlastníka na společných částech budovy - chodby, schodiště, půdy, …); eventuálně 1,22 (pokud je součástí jednotky pozemek)
- příslušenství obytných domů (dílny, skleníky, sauny) - základem daně je pouze výměra přesahující 16 m2
- předmětem daně jsou i další nadzemní podlaží
 u staveb pro podnikání se sazba za každé nadzemní podlaží zvyšuje o 0,75 Kč vždy
 u ostatní staveb se sazba zvyšuje za každé nadzemní podlaží o 0,75 Kč jen tehdy, pokud výměra tohoto podlaží přesahuje 2/3 zastavěné plochy
Sazby daně
- činí:
 2 Kč/m2 upravené podlahové plochy nebo zastavěné plochy u bytů a obytných domů
 6 Kč/m2 u staveb pro rekreaci
 8 Kč/m2 u garáží
 10 Kč/m2 u staveb pro podnikání (např. obchody)
- tyto sazby se násobí korekčním koeficientem podle počtu obyvatel

Zdaňovací období
- kalendářní rok
- základ daně se stanoví k 1.dni zdaňovacího období

Výběr daně
- správa daně - FÚ dle umístění nemovitosti, FU vyměří daň
- daňové přiznání - do 31.1. zdaňovacího období (jen pokud daňová povinnost nově vznikla nebo došlo ke změně)
- placení
 daňová povinnost je nižší než 5000,-Kč – jednorázově do 31.5
 je vyšší – splátky ( 31.5. a 30.11.)
 je nižší než 30,-Kč – daň se nevyměří,neplatí, ale DP se podává"

Poznámka

Práce obsahuje schéma o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53c8e446ab084.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Pravni_uprava_majetkovych_danich.doc (92 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse