Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo EU - výpisky z přednášek

Právo EU - výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek na téma právo Evropské unie se zabývají jejím vznikem. Seznamují, co předcházelo Evropské unii, kolik členů měla, jaká důležitá data se vztahují ke vzniku EU. Popisují základní orgány Společenství, kterými jsou Evropská komise, Evropský soudní dvůr, Evropská rada, Účetní dvůr, Evropský parlament, Rada EU a Evropská centrální banka. Charakterizují prameny práva ES a EU, jejich dělení, i tvorbu sekundárního práva. Rovněž se zaměřují na vnitřní trh, volný pohyb zboží a osob a příslušné judikáty vztahující se k této problematice. Informují zejména o přímém účinku a přednosti komunitárního práva v členských státech, i prosazování práva Evropského společenství v členských státech.

Obsah

1.
Integrace - vývoj do současnosti, tři pilíře EU
1.1.
Historie integračních procesů
1.1.1.
Integrace po roce 1945
1.1.2.
Vznik celní unie – 1.1. 1948
1.1.3.
Založení Rady Evropy
1.1.4.
Otcové Evropské unie (Evropských společenství)
1.1.5.
Cíle Společenství
1.1.6.
Cíle EU
1.1.7.
Vznik Evropského společenství uhlí a oceli Obranné společenství
1.2.
Římské smlouvy - 1957
1.2.1.
Slučovací smlouva – 1965
1.2.2.
Lucemburský kompromis (1966)
1.3.
Schengenská dohoda
1.4.
Jednotný evropský akt
1.5.
Vznik Evropské unie
1.6.
Amsterodamská smlouva
1.7.
Pravomoci Společenství
1.7.1.
Zásada subsidiarity
1.7.2.
Zásada proporcionality
2.
Orgány – tvoří právo EU
2.1.
Institucionální struktura Společenství
2.1.1.
Evropská rada
2.1.2.
Rada EU
2.1.3.
Evropská komise
2.1.4.
Evropský parlament
2.1.5.
Účetní dvůr
2.1.6.
Evropská centrální banka – finanční orgán
2.2.
Poradní orgány
2.3.
Interinstitucionální orgány
2.4.
Decentralizované orgány: agentury
3.
Prameny práva ES a EU
3.1.
Vymezení pojmů
3.2.
Právo ES
3.2.1.
Primární právo (PP)
3.2.2.
Sekundární právo
3.3.
Právo EU
3.3.1.
Primární právo
3.3.2.
Sekundární právo v I. pilíři
3.3.2.1.
Nařízení
3.3.2.2.
Použití
3.3.2.3.
Směrnice
3.3.2.4.
Rozhodnutí
3.3.2.5.
Doporučení
3.3.2.6.
Stanoviska
3.3.2.7.
Tvorba sekundárního práva
4.
Vnitřní trh, volný pohyb zboží a osob
4.1.
Směrnice a nařízení
4.2.
Vnitřní trh funguje na základních principech
4.2.1.
Princip nediskriminace
4.2.2.
Princip harmonizace
4.3.
Volný pohyb zboží (VPZ)
4.3.1.
Základní překážky VPZ na vnitřním trhu
4.3.1.1.
Judikát Dassonville
4.3.1.2.
Judikát Cassis de Dijon
4.4.
Volný pohyb osob (VPO)
4.4.1.
Bariéry volného pohybu osob
5.
Přímý účinek a přednost komunitárního práva v členských státech
5.1.
Vlastnosti práva ES
5.2.
Přednost práva Společenství
5.3.
Vyvození principu přednosti
5.4.
Judikáty na principu přednosti
5.5.
Důsledky zásady přednosti
5.6.
Přímý účinek komunitárního práva
5.7.
Kritéria (podmínky) přímého účinku
5.8.
Přímý účinek jednotlivých pramenů práva
5.9.
Přímý účinek směrnic
5.10.
Druhy přímého účinku
5.11.
Nepřímý účinek směrnic (indirect effect)
5.12.
Odpovědnost státu za neprovedení směrnice
6.
Prosazování práva ES v členských státech
6.1.
Porušení práva Společenství členským státem
6.2.
Soudní systém EU/ES aneb 13 Rusů
6.3.
Funkce Soudu prvního stupně
6.4.
Žaloby Evropského soudního dvoru

Úryvek

"Historie integračních procesů
- Integrace před rokem 1945 První integrační pokusy již při vzniku evropských států
Kupř. Pierre DUBOIS (právník v době Filipa Sličného), Karel Veliký, Jiřík z Poděbrad, vévoda de Sully, rádce Jindřicha IV. Navarského, dominikán Tomasso Campanella, Napoleon I. – to jsou jména výrazných osobností, v jejichž návrzích se objevují některé prvky současné evropské integrace (např. společné orgány včetně soudu, rozpočet, armáda).

Návrh ARISTIDE BRIANDA - ministr zahraničí Francie, francouzský premiér, nositel Nobelovy ceny - návrh vytvořit Evropský federativní svaz z roku 1929; a francouzský neotomista JACQUES MARITAIN – práce okolo r. 1940
Memorandum organizace evropské unie (hospodářské, politické a sociální sjednocení) návrh ztroskotal

Integrace po roce 1945
- WINSTON CHURCHILL – po ukončení 2. sv.v. stály vítězné velmoci před problémy politickými i ekonomickými (poválečná obnova hospodářského a sociálního života s cílem konkurenceschopnosti evropskéo hospodářství, zapojení poválečného Německa, prevence sociálních nepokojů a revolucí, obnova předválečného mocenského postavení evropských států ve světě, vztahy s USA. Z těchto důvodů Churchil ve svém slavném projevu na univerzitě v Curychu 19. 12. 1946 volal po vytvoření sjednocené Evropy, zahrnující i francouzsko-německé usmíření. Spojené státy Evropské
„Ať není znovuvzkříšení Evropy bez oduševnělé Francie a oduševnělého Německa“
Výbor pro Spojené státy Evropy

Vznik celní unie – 1.1. 1948
- Členské státy Belgie, Nizozemí, Lucembursko
- www.benelux.be

OEEC – 16. 4. 1948 (r. 1962 přeměna na OECD), mezinárodní organizace v oblasti ekonomické, jejím cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí. Má 30 členů, mj. také Austrálie, Japonsko a USA. Hlavními orgány jsou Rada, sdružující zástupce členských států, a generální tajemník. Ty plní úkoly OECD prostřednictvím rozhodnutí, doporučení nebo uzavíráním úmluv. Sídlí v Paříži.

NATO – 4. 8. 1949, v oblasti společné obrany

Založení Rady Evropy
- 5. 5. 1949 v Londýně na obecné úrovni, jež se proslavila zejména Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv ze 4. 5. 1950
Je mezinárodní politická organizace.
Sídlo je ve Štrasburku.
Základním cílem RE je ochrana svobody jednotlivce, politické svobody a právního státu, propagace demokracie.
- Úkol – podpora základních lidských práv, hospodářského a sociálního pokroku
- Zakládací členové Francie, Velká Británie a Benelux
- Nyní 47 čl. států (mj. všechny členy EU)
Orgány RE jsou Výbor ministrů (ministři zahraničních věcí členských států, kteří rozhodují jednomyslně a řídí se zpravidla doporučeními členských států) a Parlamentní shromáždění (členové jsou delegování parlamenty členských států a mohou přijímat rezoluce a doporučení adresované Výboru ministrů."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 48,5 strany. Práce obsahuje schémata.
Práce z předmětu Právo EU - Vysoká škola báňská, Technická Univerzita Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17907
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse