Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Právo Evropské unie (EU) - vypracované otázky

Právo Evropské unie (EU) - vypracované otázky


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 45 vypracovaných otázek z oblasti práva Evropské unie. Text seznamuje se smlouvami Evropského společenství a Evropské unie, institucionální základnou, národními soudy, principem žalob, volným pohybem osob, zboží a služeb, ochrany spotřebitele, apod.

Obsah

1.
Zakládací smlouvy Evropských společenství, Evropské unie
2.
Občanství EU a s ním spojená práva a povinnosti, vztah k občanství členského státu
3.
Evropský parlament – vznik, pravomoci, složení
4.
Evropský ombudsman – vznik, pravomoci, složení
5.
Rada EU – vznik, pravomoci, složení
6.
Evropská rada – vznik, pravomoci, složení
7.
Komise – vznik, pravomoci, složení
8.
Soudní systém ES/EU – vznik, pravomoci podle SES a SEU
9.
Úprava voleb do Evropského parlamentu
10.
Vztah národních soudů a evropského soudního systému
11.
Komunitární právo - pojem, obsah
12.
Unijní právo - pojem, obsah
13.
Princip nadřazenosti komunitárního práva nad vnitrostátními právními řády členských států
14.
Princip přímého účinku a přímé aplikovatelnosti, princip nepřímého účinku
15.
Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva ES
16.
Žaloba na nečinnost - právní úprava, pravomoc
17.
Žaloba na neplatnost - právní úprava, pravomoc
18.
Žaloba na porušení Smlouvy – právní úprava, pravomoc
19.
Řízení o předběžné otázce podle SES a SEU – právní úprava
20.
Řízení o předběžné otázce zahájené ze strany soudů České republiky
21.
Volný pohyb zboží – čl. 25 a 90 SES – význam, pojem, příklady
22.
Volný pohyb zboží – čl. 28 a 30 SES význam, pojem, příklady
23.
Volný pohyb osob – význam, pojem, příklady
24.
Volný pohyb služeb – význam, pojem, příklady
25.
Ochrana lidských práv v EU – vývoj a současný stav
26.
Hospodářská soutěž
27.
Prostor svobody, bezpečí a práva
28.
Vnější pravomoci společenství
29.
Dělba moci v EU ve srovnání s klasickou dělbou moci ve státě
30.
Zásada subsidiarity a proporcionality v právu ES/EU v Protokole o používání zásad subsidiarity a proporcionality
31.
Charakterizujte ústavní úpravu, která je základem vztahu ČR k ES/EU
32.
Horizontální přímý účinek směrnice. Případ Van Gend en Loos
33.
Jakým způsobem je upravena v českém právním řádu možnost podávat předběžné otázky
34.
Popište subsidiární roli čl. 234 SES při napadání legality aktů ES
35.
Analyzujte rozhodnutí C - 25/62 Plaumann, C-188/92 Deggendorf
36.
Jak změnilo interpretaci obsahu čl. 28 SES rozhodnutí Cassis de Dijon C – 120/78 a Keck C – 267 – 268/91?
37.
Zákaz diskriminace v právu EU – úprava v primárním a sekundárním právu, relevantní judikatura ESD
38.
Uznávání diplomů a kvalifikací v komunitárním právu
39.
Doručování písemností mezi členskými zeměmi EU dle komunitárního práva
40.
Spolupráce členských států EU v oblasti azylu a přistěhovalectví
41.
Policejní a justiční spolupráce
42.
Úprava ochrany spotřebitele v EU, srovnání s úpravou v ČR (občanský zákoník)
43.
Lisabonská smlouva- aktuální situace
44.
Úřední věstník EU a Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv ČR
45.
Schengenské acquis – význam, pojem, situace ČR po vstupu do „Schengenu“

Úryvek

"3.Evropský parlament – vznik, pravomoci, složení

ES uvádí 5 základních institucí, které uskutečňují úkoly svěřené Společenství:
1. Evropský parlament,
2. Rada
3. Komise
4. Soudní dvůr
5. Účetní dvůr
Evropský parlament (čl. 189, ex-čl. 137)
Článek 7 Smlouvy o založení ES uvádí Evropský parlament na prvním místě ze všech institucí. Je tomu tak z prestižních důvodů. Stálá zasedání probíhají ve Štrasburku, mimořádná zasedání v Luxembourgu nebo v Bruselu.
Úkoly, složení, politické strany
Je zastupitelským sborem složeným z poslanců, kteří jsou reprezentanty lidu států sdružených ve Společenství. Jejich úkolem je hájit zájmy jednotlivých členských států. I zde se uplatňuje systém politických stran jsou důležitým faktorem integrace v Unii, přispívají k vytváření evropského povědomí a k vyjadřování politické vůle občanů Unie. (Dnes je jich asi 20. Z toho je 8 oficiálních, tvořících kluby) ..starý údaj
Evropský parlament je orgánem kontrolním a poradním. V současné době je jeho funkce posílena -> došlo k doplnění legislativní pravomoci Dnes je oprávněn i sám některé věci rozhodnout. Jeho úkolem je také vnášet balanc mezi Radu a Komisi
Počet jeho poslanců je 785 Křesla jsou rozdělována proporcionálně podle počtu obyvatel -> větší státy mají více poslanců nežli státy menší (systém poměrného zastoupení)
Poslanci jsou voleni přímým všeobecným hlasování na dobu 5 let
Pětileté volební období poslance může skončit jeho demisí nebo smrtí. Mandát je slučitelný s mandátem poslance národního parlamentu. Je však neslučitelný s členstvím v Komisi, Soudním dvoru, vládě členského státu či s pracovním poměrem v orgánech EU.. Máme 24 europoslanců.

Vnitřní organizace
Orgány Evropského parlamentu:
• Předsednictvo Úřad EP, Rozšířený Úřad EP,Sekretariát,.
Pravomoc Evropského parlamentu
Byl zřízen jako orgán kontrolní a poradní, dnes jsou posíleny i zárodky legislativní pravomoci. Pro určité případy byly stanoveny obligatorní konzultace s parlamentem
Pravomoc legislativní
Evropský parlament je nadán pravomocí požádat Komisi, aby Radě předložila návrh aktu. Komise se snaží přání parlamentu respektovat a dodržovat. Legislativní pravomoc se vyvinula z nezávazných konzultací -> změnily se v povinné, jen některé jsou fakultativní.
Pravomoc kontrolní
• právo klást písemné a ústní dotazy Komisi a Radě
• pravomoc ustavit dočasný vyšetřovací výbor
• petiční právo.
• institut Ombudsmana
• vliv na Komisi EP může také vyslovit Komisi nedůvěru je třeba 2/3 většiny poslanců.
• možnost působit jako žalobce u Soudního dvora -> žaloba na určení (aby určitý akt byl prohlášen za neplatný), žaloba na nečinnost (orgán byl vyzván, aby jednal a on nejedná)"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 36 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů,např.: http://juristic.zcu.cz/plzen/sw/kup/1peu.doc.; http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v/LEGIS/w-vykl-pravoEU.DOC.; http://cs.wikipedia.org/wiki/Policejn%C3%AD_a_soudn%C3%AD_spolupr%C3%A1ce_v_trestn%C3%ADch_v%C4%9Bcech; http://www.euractiv.cz/evropske-pravo/analyza/ochrana-spotebitele-v-podmnkch-evropsk-unie; http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/spotrebitelska-politika/vyvoj-ochrany-spotrebitele-v-eu/1001146/41923/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17172
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse