Právo k nehmotným statkům

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o kompletní materiály k zápočtu do předmětu Právo k nehmotným statkům, kde se řeší problematika toho, co je a není hmotný statek, jaká práva a povinnosti se k němu váží a také jaké druhy rozeznáváme, tj. duševní vlastnictví, autorské právo, průmyslová práva a s tím spojené ochranné známky a vynálezy. Závěr práce je věnován představení některých zásadních smluvních závazků mezi státy.

Obsah

I. Základy práva k nemhmotným statkům
1.1
Úvod
1.2
Pojem, předmět a nehmotný statek
1.3
Zařazení a systematika
II. Právo autorské a práva související s právem
2.1
Charakteristika
2.1.2
Prameny
2.2
Právo autorské
2.2.1
Dílo a autor
2.2.2
Vznik a obsah práva autorského
2.2.3
Omezení práva autorského
2.2.4
Ochrana práva autorského
2.2.5
Licenční smlouva
2.2.6
Podlicenční smlouva
2.2.7
Zvláštní díla a jejich užití
2.3
Práva související s právem autorským
2.3.1
Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu
2.3.2
Obsah práva výkonného umělce
2.3.3
Práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu
2.3.4
Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu
2.3.5
Právo rozhlasového a televizního vysílatele
2.3.6
Autorskoprávní režim
2.3.7
Právo nakladatele
2.4
Zvlaštní právo pořizovatele databáze
2.5
Kolektivní správa práv
III. Práva průmyslová
3.1
Ochranné známky
3.1.1
Pojem ochranné známky
3.1.2
Druhy ochranných známek
3.1.3
Řízení o zápisu ochranné známky
3.1.4
Licence a další dispozice
3.1.5
Trvání ochrany
3.1.6
Označení původu a zeměpisné označení zboží
3.2
Vynálezy
3.2.1
Vynálezy
3.2.2
Patent a ochrana vynálezu
3.2.3
Pojem původce a majitele práv k patentu, spolupůvodce, vynález vytvořený v pracovním poměru
3.2.4
Řízení o udělení patentu
3.2.5
Zánik a zrušení patentu
3.3
Zlepšovácí návrhy
3.4.
Užitečné vzory
3.4.1.
Pojem užitného vzoru
3.4.2.
Zápis do rejstříku užitných vzorů
3.4.3.
Účinky užitného vzoru
3.4.4.
Trvání ochrany
3.5.
Průmyslový vzor
3.5.1.
Původce průmyslového vzoru a zaměstnanecký průmyslový vzor
3.5.2.
Řízení o průmyslovém vzoru
3.5.3.
Zánik a výmaz průmyslového vzoru
3.6.
Topografie polovodičových výrobků
3.6.1.
Řízení o topografii
3.7.
Nové odrůdy rostlin a pelmena zvířat
3.8.
Licenční smlouva
III. Nehmotné statky v mezinárodních vztazích
3.1.
Bernská úmluva
3.2.
Pařížská unijní úmluva
3.3.
TRIPS

Úryvek

"3.2 VYNÁLEZY
3.2.1 Vynálezy
Právní úprava vynálezů je obsažena v zákoně č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích a v prováděcí vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů. Aby se jednalo o vynález podle uvedeného zákona, musí být splněny podmínky:
a) vynález musí být “nový“, tzn. že není součástí stavu techniky. Stavem techniky je vše, k čemu byl přede dnem, od něhož přísluší přihlašovateli vynálezu právo přednosti, umožněn přístup veřejnosti jakýmkoliv způsobem, včetně obsahu starších přihlášek vynálezů podaných v České republice i mezinárodních přihlášek vynálezů.
b) Vynález musí být výsledkem vynálezecké činnosti, tzn. že pro odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky.
c) Vynález je průmyslově využitelný, tzn. že může být vyráběn nebo jinak využíván v průmyslu, zemědělství nebo jiných oblastech hospodářství.

Za vynálezy se nepovažují především objevy, vědecké teorie a matematické metody; estetické výtvory; plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti; programy počítačů a pouhé uvedení informace, pokud přihlášky vynálezů nebo patenty týkají pouze těchto předmětů nebo činností.
Na vynálezy, které splňují zákonné podmínky, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví patenty, osvědčení o zápise do patentového rejstříku.
Patenty se neudělují na vynálezy, jejichž využití by se příčilo veřejnému pořádku nebo dobrým mravům; na způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí a zvířat a na odrůdy rostlin nebo na plemena zvířat nebo v zásadě na biologické způsoby pěstování rostlin či chovu zvířat.

3.2.2. Patent a ochrana vynálezu
Doba platnosti patentu činí 20 let od podání přihlášky vynálezu a jeho účinky nastávají ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu. Majitel patentu má výlučné právo užívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo na něj patent převést. Za udržování patentu v platnosti se platí správní poplatky.
Ode dne oznámení o udělení patentu může přihlašovatel požadovat přiměřenou náhradu od toho kdo po zveřejnění přihlášky vynálezu její předmět užíval. Vynález využívá, kdo při své hospodářské činnosti vyrábí, uvádí do oběhu nebo upotřebí výrobek, který je předmětem vynálezu, nebo při této činnosti používá postup, který je předmětem vynálezu.

Rozsah ochrany
Rozsah ochrany vyplývající z patentu nebo z přihlášky vynálezu je vymezen zněním patentových nároků. K výkladu patentových nároků se použije i popis a výkresy.
Bez souhlasu majitele patent nikdo nesmí:
a) přímo využívat vynález, tedy
- vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat, anebo s ním jiným způsobem nakládat;
- využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití;
- nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu.
b) nepřímo využívat vynález, tedy dodávat nebo k dodání nabízet jiné osobě, než je osoba oprávněná využívat patentovaný vynález, prostředky týkající se podstatného prvku tohoto vynálezu a sloužící v tomto ohledu k jeho uskutečnění.

Majitel patentu má zároveň právo domáhat se toho, aby každý kdo bez jeho souhlasu a neoprávněně patent využívá, takového jednání zanechal, jakož i právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. Kromě toho může požadovat také přiměřené zadostiučinění, nevznikla-li škoda.

Vyčerpání práv
Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem."

Poznámka

Částečně psané v poznámkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10581
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse