Právo - otázky ke zkoušce

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá 70 vypracovaných otázek ke zkoušce do předmětu Právo na VŠB-TU. Zabývá se úlohou státu a práva v tržní ekonomice, vysvětluje základní pojmy práva. Rozebírá právní vztahy, prameny a systém práva i ústavní právo. Věnuje se Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Zastavuje se u Evropských společenství. Svou pozornost zaměřuje na charakteristiku práva mezinárodního, správního, finančního, trestního, pracovního, práva sociálního zabezpečení, občanského, vlastnického, zástavního, zadržovacího, závazkového, práva k nehmotným statkům, autorského práva i práv k němu příbuzných, obchodního, průmyslového, firemního, společenstevního, závazkového, soutěžního, konkursního, zahraničního obchodu, mezinárodního ekonomického práva, práva regulujícího obchodní transakce s mezinárodním prvkem i práva cenných papírů. Shrnuje poznatky o odpovědnosti za škodu. Uvádí problematiku civilního procesu a jeho účastníků a zvláštních typů řízení. Závěr podává téma soudnictví a organizace veřejné správy v ČR, soustavy soudů a státních zastupitelství, uspořádání veřejné správy a jejích orgánů i územní samosprávy.

Obsah

1.
Úloha státu a práva v tržní ekonomice
1.1.
Působení státu v oblasti zákonodárné a výkonné moci
1.2.
Formy zásahů státu do podnikatelské činnosti
2.
Právo, právní normy, jejich platnost a působnost právních norem
2.1.
Pojem právo
2.2.
Právo v objektivním a subjektivním smyslu
2.3.
Pojem právních norem
2.4.
Rozdělení právních norem
2.5.
Platnost a účinnost právní normy
2.6.
Působnost právní normy
2.7.
Pojem právní předpis
2.8.
Struktura právního předpisu
3.
Právní vztahy, jejich předpoklady a prvky
3.1.
Pojem právní vztah a jeho předpoklady
3.2.
Právní skutečnosti a jejich dělení
3.3.
Struktura právního vztahu
4.
Prameny a systém práva
4.1.
Prameny práva
4.2.
Systém práva
5.
Ústavní právo, jeho předmět a prameny
5.1.
Předmět ústavního práva
5.2.
Prameny ústavního práva
6.
Ústava ČR
6.1.
Charakteristika Ústavy
6.2.
Základní ustanovení
6.3.
Moc zákonodárná
6.4.
Moc výkonná
6.5.
Moc soudní
6.6.
Nejvyšší kontrolní úřad
6.7.
Česká národní banka
6.8.
Územní samospráva
7.
Listina základních práv a svobod
7.1.
Charakteristika Listiny základních práv a svobod
7.2.
Obsah Listiny základních práv a svobod
7.3.
Lidská práva a občanské svobody
7.4.
Politická práva
7.5.
Práva národnostních a etnických menšin
7.6.
Hospodářská, sociální a kulturní práva
7.7.
Právo na soudní a jinou právní ochranu
8.
Vznik a vývoj Evropských společenství
8.1.
Evropská integrace po druhé světové válce
8.2.
Vznik a vývoj Evropských společenství. Stadia integrace
9.
Orgány Evropských společenství
10.
Právo Evropských společenství
10.1.
Primární a sekundární právo
10.2.
Vztah mezi právem Společenství a vnitrostátním právem členských států
11.
Jednotný vnitřní trh Společenství
11.1.
Evropská společenství jako společný trh
11.2.
Evropská společenství jako jednotný vnitřní trh
11.3.
Hospodářská soutěž ve Společenství
11.4.
Jednotlivé oblasti úpravy práva ES a EU
11.5.
Nejnovější vývoj
12.
Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva
12.1.
Pojem a předmět mezinárodního práva
12.2.
Prameny mezinárodního práva veřejného
13.
Mezinárodní právo veřejné a jeho subjekty
13.1.
Mezinárodní právo veřejné
13.2.
Subjekty mezinárodního veřejného práva (státy, mezinárodní organizace, jednotlivci)
14.
Odpovědnost a donucení v mezinárodním právu veřejném
14.1.
Odpovědnost
14.2.
Donucení (retorze, represálie, opatření v sebeobraně)
15.
Mezinárodní právo soukromé
16.
Pojem, předmět a členěné správního práva
16.1.
Pojem správního práva
16.2.
Předmět správního práva
16.3.
Členění správní práva
16.4.
Veřejná správa
17.
Prameny, normy a subjekty správního práva
17.1.
Prameny správního práva
17.2.
Normy správního práva a jejich působnost
17.3.
Subjekty správního práva (subjekty veřejné správy, fyzické osoby, právnické osoby)
18.
Správní právo trestní
19.
Správní řízení
19.1.
Pravidla (zásady) správního řízení
19.2.
Subjekty správního řízení
19.3.
Průběh správního řízení
19.4.
Přehled základních úseků a oblastí veřejné správy
20.
Pojem a charakteristika finančního práva
20.1.
Předmět finančního práva
20.2.
Metoda právní regulace ve finančním právu
21.
Systém finančního práva
21.1.
Vnitřní systémová soudržnost
21.2.
Společenská akceptace finančního práva
22.
Charakteristika odvětví finančního práva
22.1.
Vztah finančního práva k jiným odvětvím právního řádu (vnější systémová soudržnost)
23.
Finanční správa
24.
Finanční právo procesní
24.1.
Daňové řízení a jeho základní zásady
25.
Pojem a prameny trestního práva hmotného a procesního
26.
Základy trestní odpovědnosti
26.1.
Pojem trestného činu a jeho skutková podstata
26.2.
Objekt trestného činu
26.3.
Objektivní stránka trestného činu
26.4.
Subjekt trestného činu
26.5.
Subjektivní stránka trestného činu
27.
Ukládání trestů a ochranná opatření
27.1.
Ukládání trestů
27.2.
Ukládání ochranných opatření
28.
Charakteristika zvláštní části trestního zákona
28.1.
Systematika zvláštní části trestního zákona
29.
Trestní řízení (pojem a účel, základní zásady)
30.
Pojem, předmět a prameny pracovního práva
30.1.
Prameny pracovního práva
31.
Účastníci a obsah pracovněprávních vztahů
31.1.
Pracovněprávní způsobilost zaměstnavatele
31.2.
Pracovněprávní způsobilost zaměstnance
32.
Vznik pracovního poměru
32.1.
Pracovní smlouva
33.
Změna pracovního poměru
34.
Skončení pracovního poměru
34.1.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
34.2.
Výpověď
34.3.
Okamžité zrušení pracovního poměru
34.4.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
34.5.
Zrušení pracovního poměru uplynutím doby
34.6.
Zrušení pracovního poměru smrtí zaměstnance
34.7.
Zásady
35.
Pojem a předmět práva sociálního zabezpečení a pojem sociálního zabezpečení, subjekty pracovních vztahů
36.
Systém sociálního zabezpečení
36.1.
Sociální pojištění
37.
Nemocenské pojištění - účel, dávky, prameny právní úpravy
38.
Důchodové pojištění - účel, dávky, prameny právní úpravy
39.
Státní sociální podpora - účel, dávky, prameny právní úpravy
39.1.
Testované dávky státní sociální podpory
39.2.
Netestované dávky státní sociální podpory
40.
Sociální pomoc - účel, oblasti sociální pomoci, prameny právní úpravy
41.
Pojem, předmět, systém a prameny občanského práva
41.1.
Základní pojmy
42.
Subjekty práv a povinností a zastupování osob v občanském právu
42.1.
Osoby
43.
Věci jako objekty práv a povinností
43.1.
Věci a jiné hodnoty jako objekty práv a povinností
43.2.
Věci, včetně bytových i nebytových jednotek
43.3.
Práva a povinnosti
43.4.
Jiné hodnoty
44.
Právní skutečnosti, občanskoprávní vztahy, ochrana subjektivních práv
44.1.
Právní skutečnosti
44.2.
Občanskoprávní vztahy
44.3.
Ochrana subjektivních práv
45.
Význam času v občanském právu
45.1.
Promlčení
45.2.
Prekluze
45.3.
Vydržení
46.
Vlastnické právo - pojem, obsah, omezení, držba a detence, vznik a zánik vlastnického práva
46.1.
Soustava věcných práv: jejich znaky
46.2.
Vlastnické právo
47.
Podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
47.1.
Spoluvlastnictví
47.2.
Podílové spoluvlastnictví
47.3.
Společné jmění manželů
47.4.
Vlastnictví k bytovým a nebytovým jednotkám
48.
Zástavní právo, zadržovací právo, věcná břemena
48.1.
Právo zástavní
48.2.
Věcná břemena
49.
Závazky - odlišnost od práv věcných
49.1.
Pojem, funkce závazkového práva, jeho místo v právním systému a jeho třídění
50.
Vznik, změna, zánik a zajištění závazků
50.1.
Závazkové právní vztahy (pojem, rozdíl od úsluh)
50.2.
Vznik závazkových právních vztahů
50.3.
Subjekty závazkových právních vztahů
50.4.
Předmět závazkových právních vztahů
50.5.
Předmět plnění
50.6.
Obsah závazkových právních vztahů
50.7.
Naturální závazky
50.8.
Druhy závazkových právních vztahů
50.9.
Odpovědnost za vady
50.10.
Změna závazkových právních vztahů
50.11.
Zajištění závazkových právních vztahů
50.12.
Zánik závazkových právních vztahů
51.
Odpovědnost za škodu
51.1.
Funkce odpovědnosti za škodu
51.2.
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
51.3.
Způsob náhrady škody
51.4.
Promlčení práva z odpovědnosti za škodu
52.
Odpovědnost za bezdůvodné obohacení
53.
Dědická posloupnost, dědění ze závěti a ze zákona
53.1.
Pojem
53.2.
Dědění ze závěti (formy závěti, obsah závěti)
53.3.
Nabytí dědictví
53.4.
Ochrana oprávněného dědice
54.
Práva k nehmotným statkům (předmět, členění)
54.1.
Základy práva duševního vlastnictví
55.
Autorská práva a práva příbuzná
55.1.
Pojem autorské právo
55.2.
Práva související s právem autorským
55.3.
Kolektivní správa práva
56.
Průmyslová práva
56.1.
Práva k výsledkům tvůrčí činnosti
56.2.
Práva na označení
57.
Pojem, předmět a prameny obchodního práva
57.1.
Pojem obchodního práva
57.2.
Předmět obchodního práva
57.3.
Prameny obchodního práva
58.
Charakteristika práva firemního, společenstevního, závazkového, soutěžního, konkursního a práva cenných papírů
58.1.
Firemní právo a obchodní rejstřík
58.2.
Společenstevní právo
58.3.
Závazkové právo
58.4.
Soutěžní právo
58.5.
Konkursní právo
58.6.
Právo cenných papírů
59.
Subjekty obchodního práva
59.1.
Pojem podnikatelé
59.2.
Jiné subjekty obchodního práva
59.3.
Zahraniční osoby jako subjekty obchodního práva
59.4.
Jednání podnikatelů
60.
Charakteristika práva zahraničního obchodu, mezinárodní ekonomické právo a jeho prameny
60.1.
Charakteristika oblasti úpravy a dotčených vztahů
60.2.
Mezinárodní ekonomické právo
60.3.
Právo zahraničního obchodu
61.
Právo regulující obchodní transakce s mezinárodním prvkem
61.1.
Metoda kolizní
61.2.
Metoda přímá
62.
Civilní proces a jeho zásady
62.1.
Soudy a soudci
63.
Účastníci řízení a jejich procesní úkony
63.1.
Subjekty civilního řízení
63.2.
Soud
63.3.
Účastníci řízení
63.4.
Procesní úkony
64.
Řízení v prvním stupni
64.1.
Dispoziční úkony účastníků
64.2.
Rozhodnutí
65.
Opravné řízení
65.1.
Obecné principy
65.2.
Odvolání
65.3.
Obnova
65.4.
Dovolání
66.
Zvláštní typy řízení
66.1.
Exekuční řízení
67.
Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR - pojem, prameny právní úpravy. Vzájemný vztah soudnictví a veřejné správy, základní rozdíly
67.1.
Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR – úvod
67.2.
Organizace soudnictví a organizace veřejné správy v ČR – základní pojmy
67.3.
Prameny právní úpravy
67.4.
Vzájemný vztah soudnictví a veřejné správy, základní rozdíly
68.
Soustava soudů a státních zastupitelství, jejich druhy, uspořádání a hlavní zásady činnosti
68.1.
Soustava soudů – druhy soudů, jejich uspořádání
68.2.
Hlavní zásady činností soudů
68.3.
Územní členění soudů
68.4.
Státní zastupitelství
68.5.
Postavení soudců, přísedících a státních zástupců
69.
Uspořádání veřejné správy, ústřední orgány státní správy
69.1.
Uspořádání veřejné správy – kritéria členění, subjekty a vykonavatelé veřejné správy
69.2.
Ústřední orgány státní správy
70.
Decentralizované orgány veřejné správy, územní samospráva

Úryvek

"70. DECENTRALIZOVANÉ ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA

Pro výkon veřejné správy na místní nebo oblastní úrovni má rozhodující význam organizace územní samosprávy. Ústřední roli tu plní Ústava, která územní samosprávu upravuje samostatně.

Podle Ústavy ČR se Česká republika člení na obce a kraje, dohromady vytvářejí systém územní samosprávy.

Podle Ústavy ČR jsou obce a kraje územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávního celku.

Obce i kraje jsou samostatně spravovány zastupitelstvy, která realizují samostatnou působnost obce nebo kraje. Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného rovného a přímého volebního práva na čtyřleté funkční období.

Obce jsou základním článkem pro výkon veřejné správy na místní úrovni. V rámci přenesené působnosti, totiž vykonávají státní správu v rozsahu určeném zvláštními zákony. Orgánem, jenž na úrovni obce výkon této přenesené působnosti zajišťuje, je obecní úřad případně pověřený obecní úřad.

Ústavním zákonem o vytvoření územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona se vytvářejí na území České republiky tyto vyšší územní samosprávné celky:
1. Hlavní město Praha, vymezený územím hlavního města Prahy,
2. Středočeský kraj se sídlem v Praze,
3. Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích,
4. Plzeňský kraj se sídlem v Plzni,
5. Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech,
6. Ústecký kraj se sídlem v ústí nad Labem,
7. Liberecký kraj se sídlem v Liberci,
8. Královehradecký kraj se sídlem v Hradci Králové,
9. Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích,
10. Vysočina se sídlem v Jihlavě,
11. Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
12. Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci,
13. Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě,
14. Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

V rámci svého práva na samosprávu vykonává kraj samostatnou působnost a rovněž vykonává na svém území správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností kraje. Orgánem, jenž na úrovni kraje výkon této přenesené působnosti zajišťuje, je zejména krajský úřad.

K decentralizovaných orgánům státní správy, specializovaným jen pro výkon určitých činností veřejné správy pak patří například finanční úřady a finanční ředitelství, katastrální úřady, okresní úřady práce apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12619
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse