Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právo životního prostředí, zvláštní část - vypracované otázky

Právo životního prostředí, zvláštní část - vypracované otázky

Kategorie: Právo, Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti práva životního prostředí. Jsou směřování především k ochraně jednotlivých částí životního prostředí. Zejména ochraně vnějšího ovzduší, ozónové vrstvy, ochraně podzemních a povrchových vod, i ochraně přírody a krajiny. Dále se zabývají ochranou zvířat proti týrání a ochranou lesa. Další část je věnována odpadovému právu, zejména povinnostem fyzických osob a obcí.

Obsah

1.
Ochrana vnějšího ovzduší – hlavní instituty, nástroje
2.
Ochrana ozónové vrstvy Země, ochrana klimatického systému Země – nástroje
3.
Nástroje ochrany vod
4.Nakládání s vodami
5.
Ochrana množství a jakosti povrchových a podzemních vod, ochrana vodních děl a vodních toků
6.
Ekonomické nástroje ochrany vod
7.
Ochrana před povodněmi
8.
Ochrana půdy jako složky životního prostředí, prameny právní úpravy
9.
Ochrana přírody a krajiny – základní instituty obecné ochrany
10.
Ochrana přírody a krajiny – základní instituty zvláštní územní ochrany
11.
Ochrana přírody a krajiny - základní instituty zvláštní druhové a individuální ochrany
12.
Ochrana zvířat proti týrání
13.
Ochrana lesa, hlavní instituty, nástroje
14.
Plánování v lesním hospodářství
15.
Obecné užívání lesa a ochrana lesa
16.
Ochrana lesa při hospodaření v lesích
17.
Odpadové právo –základní pojmy – odpad, komunální odpad, nebezpečný odpad
18.
Základní povinnosti při nakládání s odpady
19.
Práva a povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem
20.
Práva a povinnosti fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
21.
Nakládání s vybranými druhy odpadů a zařízení – přehled, základní charakteristika
22.
Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí při nakládání s odpady
23.
Ochrana životního prostředí při nakládání s obaly
24.
Ochrana životního prostředí při nakládání s chemickými látkami
25.
Prevence závažných havárií

Úryvek

"5. Ochrana množství a jakosti povrch. a podzem.vod, ochrana vod.děl a vod.toků

► Ochrana kvality (jakosti, čistoty) vody

- zdroje ohrožení kvality vody:
a) odpadní vody = vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z uvedených zařízení odtékající, mohou-li ohrozit jakost povrch. nebo podzem.vod
- lze je vypouštět jen na základě povolení, a to jak do vod povrch., tak podzemních
- při povolování vypouštění odpad.vod vodopráv.úřady vychází z hodnot ukazatelů přípust.znečištění vod stanov.nařízením vlády
- ukazatelé přípust.znečištění vod charakterizují maximál.znečištění vod, do kt.mají být vody vypouštěny (nejčastěji povrch.vody ve vodním toku) a dále se s jejich pomocí vymezuje maximál.míra znečištění vypouštěných odpad.vod

b) ▪ závad.látky
= látky, kt.nejsou odpad. ani důlními vodami a kt. mohou ohrozit jakost povrch. nebo podzem.vod
- narozdíl od pr.režimu odpad.vod jsou uživatelé závad.látek povinni učinit taková přiměřená opatření, aby tyto látky nemohly vniknout do povrch. nebo podzem.vod a ohrozit jejich jakost
▪ nebezpeč.závad.látky
- přísnější režim je dále spjat s nakládáním se ▪ zvlášť nebezpeč.závad.látkami, popř. s větším množstvím závad.látek či zvlášť nebezpečným způsobem nakládání s nimi → odpovídající opatření + povinnost zapracovat havarij.plán
- nakládání se závad.látkami je zpravidla upraveno zvl.pr.předpisy (hnojiva, chemic.látky apod.)

c) havárie = v případě mimořád. a závaž.zhoršení nebo ohrožení jakosti povrch. nebo podzem.vod→ třeba zajistit opatření vedoucí k odvrácení a minimalizaci jejích následků (zejména původce havárie; provedení náprav.opatření může vodopr.úřad nebo ČIŽP původci závad.stavu uložit)

► Ochrana kvantity (množství) vody
- spočívá ve stanovení:
a) minimální zůstatkový průtok = průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku, tzv. objem vody, kt. musí protékat korytem vždy
- stanoví jej VPÚ při udělení povolení k nakládání s vodami, které může mít za následek snížení průtoku vodního toku

b) minimální hladiny podzemních vod = hladina, kt.ještě umožňuje trvale udržitelné užívání vodních zdrojů a při které ještě nedojde k narušení ekologické stability, tzn. v případech, kdy dochází k problémům sesuvů či schopnosti dalšího zavodnění území
- stanoví ji VPÚ v povolení nakládání s vodami"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství zkratek.
Práce obsahuje doslovné citace Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dále nepřiznaně čerpá ze zdroje: www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/spravni.../ZPovzdusi.ppt.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 2 stran.
Text je barevně rozlišen.
Práce pro předmět Právo životního prostředí na PF UPOL.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18605
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse