Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky z managementu

Přednášky z managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek z managementu se v úvodu zabývají základními pojmy, cíli či strukturou managementu a poté toto téma propojují s problematikou osobní zodpovědnosti. Následující přednášky se zabývají posunem v paradigmatech managementu, rolí a analýzou změn a principy vůdcovství. Další oddíly objasňují vybrané manažerské techniky a přístupy osobního managementu. Nakonec pozornost patří analýze okolního prostředí, metodám plánování, znalostnímu managementu a individuálnímu vůdcovství.

Obsah

1.
Přednáška 1
1.1.
Účel studia předmětu management
1.2.
Hlavní úkoly teorie a praxe managementu pro počátek 21. století
1.3.
Vymezení základní pojmů v managementu
1.4.
Obsahové roviny managementu
1.5.
Obecný cíl managementu
1.6.
Systém managementu
2.
Přednáška 2
2.1.
Osobní odpovědnost
2.2.
Jaké jsou na studenty požadavky v praxi?
2.3.
Harmonický a úspěšný život
2.4.
Proč je vnímání reality pro nás tak důležité?
2.5.
Znázornění manažerského systému (schémata)
2.6.
Příklad osobní vize
2.7.
Příklad vize podnikatelského subjektu
2.8.
Růst osobní odpovědnosti
2.9.
Závěr
3.
Přednáška 3
3.1.
Moderní vědecký přístup k managementu
3.2.
Posuny paradigmatu v managementu
3.2.1.
Posun paradigmatu od industriálního modelu k postindustriálnímu
3.2.2.
Změny premis managementu
3.2.3.
Posun paradigmatu od operačního k procesnímu managementu
3.2.4.
Posun paradigmatu managementu k principiálnímu vedení
4.
Přednáška 4
4.1.
Role změny
4.2.
Analýza úspěšných změn
4.3.
Úloha vnímání reality
4.4.
Leadership (schéma)
4.5.
Osobní management
4.6.
Manažerský nástroj – řízení výkonnosti metodou podle cílů
4.7.
Vztah mezi vynaloženým úsilím a výsledky (graf)
4.8.
Manažer nebo leader?
4.9.
Cesta ke správnému, pozitivnímu vůdcovství
4.10.
Inspirující leadership
4.11.
Niterný leadership podle Bendera
4.12.
Uvolnit lidský potenciál k vyšší výkonnosti
5.
Přednáška 5
5.1.
Vybrané manažerské techniky
5.2.
Manažerské techniky ovlivněné ekonomickými rozhodnutími
5.3.
Manažerské techniky využívající cash flow (graf, tabulka)
5.4.
Manažerská technika užití zákona normálního rozdělení
5.5.
Manažerská technika užití Paretova zákona
5.6.
Postavení osobního managementu v systému managementu (schéma)
5.7.
Dva přístupy k osobnímu managementu
5.8.
Proces sebepoznání
6.
Přednáška 6
6.1.
Přístup k osobnímu managementu v pojetí zvýšení výkonnosti znalostního pracovníka
6.2.
Přístup k osobnímu managementu v pojetí posunu paradigmatu k principálnímu vedení
6.3.
Komponenta okolního prostředí
6.3.1.
Doporučený metodický přístup analýzy okolního prostředí
6.3.2.
Podmínky
6.3.3.
Obecné a oborové okolí
6.3.4.
Porterův model
6.3.5.
Analýza trhu
6.3.6.
Analýza „stakeholders“
6.3.7.
Analýza kulturního rámce
6.4.
Komponenta plánování
6.4.1.
Druhy plánů
6.4.2.
Některé metody plánování
6.4.2.1.
Příklad plánu klíčových událostí
6.4.2.2.
Příklad plánu časových bodů
6.4.2.3.
Příklad plánu pomocí sloupcového grafu
6.4.2.4.
Aplikace plánování pomocí síťových grafů
7.
Přednáška 7
7.1.
Vznik znalostního managementu
7.2.
Pojem znalostního managementu
7.3.
Znalostní management
7.4.
Lidský potenciál v řízení organizací
7.5.
Znalost
7.6.
Hierarchie znalostí
7.7.
Základní typy znalostí
7.8.
Konverze znalostí
7.9.
Definice znalostního managementu
7.10.
Perspektivy znalostního managementu
7.11.
Znalostní hierarchie
7.12.
Styly realizace znalostního managementu
7.13.
Znalostní strategie
7.14.
Přístupy ke znalostním strategiím
7.15.
Tvorba znalostní strategie
7.16.
Metodika zavádění znalostního managementu
7.17.
KM-Beat-It
7.18.
Nepřetržitý znalostní management
7.19.
Kritické faktory úspěšnosti
8.
Přednáška 8
8.1.
Klíčové požadavky na moderní individuální vůdcovství
8.2.
Charakteristické rysy moderního individuálního vůdce
8.3.
Ilustrace postupu „cesty“ k modernímu individuálnímu vůdcovství

Úryvek

"Přednáška č. 3
Přednášející: Vágner
(6. 10. 2011)
Osnova přednášky
1. Moderní vědecký přístup k managementu
2. Posuny paradigmatu v managementu
3. Vybrané techniky v managementu

1. MODERNÍ VĚDECKÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU
Nejmodernější vědecký přístup - vědecký aparát založený na tzv. paradigmatu a jeho posunu, přičemž paradigma je determinováno relevantními axiomy, resp. principy, resp. premisami.
Tento moderní vědecký přístup vznikl díky Thomasu Khunovi.
Paradigma - nosná myšlenka vědecké disciplíny, určité schéma myšlení a konání, logika uvažování. Je to určitá víra vědecké komunity, že to jak jednám a myslím, je to správné.
Je to teorie, výklad nebo model určitého komplexního jevu. Je dobově podmíněné, vychází z koncepce platné jenom určitou dobu, a proto je závislé na čase. Je založeno na soustavě axiomů, resp. principů, které vytvářejí určitou koncepci myšlení.
Paradigma se sestává z různých tvrzení (axiomy, pro nás principy) – oni se nezdůvodňují.
Premisa je určitý předpoklad, určuje na co se obr zaměří a co bude považovat za nedůležité.

Posun paradigmatu - změna platnosti starých axiomů, resp. principů, resp. premis a vytvoření axiomů, resp. principů, premis nových.
Axiomy - tvrzení v rámci technických a přírodních věd, dtto principy - tvrzení v rámci společenských věd, která se považují za základní pravdy vysvětlující vzájemné vztahy dvou a více proměnných v rámci určité vědecké teorie a nedokazují se.
Premisy (předpoklady) - týkají se reality, tvoří paradigmata každé společenské vědy, určují, na co se obor soustředí, determinují, co jsou v oboru fakta a dokonce, co je jeho předmětem a co se naopak nepovažuje za důležité.

2. POSUNY PARADIGMATU V MANAGEMENTU
• Od industriálního k postindustriálnímu managementu – zastává např. Vysoká škola ekonomická, je materialistický, schéma firmy (okénka generální ředitel a struktury, améby – středem jsou zástupci jednotlivých améb)
• Změny premis managementu
• Od operačního k procesnímu managementu
• Od managementu lidských zdrojů k principiálnímu vedení

a) Posun paradigmatu od industriálního modelu k postindustriálnímu
Industriální model
• Zvyšování konkurenceschopnosti snižováním nákladů
• Aplikace klasické liniově-štábní organizační struktury
• Spolupráce s externími partnery klasickými formami s malou flexibilitou (outsourcing, strategické aliance)
Postindustriální model
• Virtuální organizační struktura
• Flexibilita prostřednictvím améb a týmové spolupráce
• Výměna informací a znalostí jak uvnitř OJ, tak i s externími partnery pomocí informačních a komunikačních technologií

b) Změny premis managementu

Neplatné a zpochybněné premisy
Soubor premis - týká se podstaty managementu jako vědy
• Management rovná se podnikový management
• Existuje jediná správná organizační struktura (jedna struktura, která zajišťuje výkon, a potom je tu i maticová struktura)
• Existuje jediný správný způsob vedení lidí – způsobů vedení lidí je celá řada
Nejjednodušší členění: autokritické, demokratické, liberální

Soubor premis - týká se praxe managementu
• Technologie, trhy a koneční uživatelé jsou jednou provždy daní
• Působnost managementu je právně vymezena
• Management je interně orientován
• Ekonomika definovaná hranicemi státu je „životním prostorem“ OJ a jeho managementu"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně, kurzívou či podtržením.
Součástí práce jsou schémata, grafy, tabulky a kopie textů, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24290
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse