Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Předpoklady úspěšného outdoorového tréninku - bakalářská práce

Předpoklady úspěšného outdoorového tréninku - bakalářská práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce Předpoklady úspěšného outdoor tréninku se věnuje outdoor tréninkům jako metodě použitelné pro firemní vzdělávání. Teoretická část nahlíží na zvolené téma z pohledu vzdělávání dospělých, řízení lidských zdrojů, představuje problematiku měření efektivity vzdělávání a seznamuje s principy outdoor tréninků popsanými v odborné literatuře. V analytické části je popisován vývoj outdoor tréninku u nás, srovnání situace firemního vzdělávání v České republice se zeměmi EU a parafráze výsledků výzkumů zaměřených na používání outdoor tréninku v ČR. Stěžejní, empirická část této bakalářské práce popisuje průběh kvalitativního výzkum založeného na principech zakotvené teorie. Představuje model outdoorových kurzů, závěry a doporučení plynoucí z výzkumu a studované teorie.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1.
Upřesnění pojmů.
2.
Proces vzdělávání
2.1.
Dospělý účastník
2.2.
Cíl a obsah
2.
3. Prostředky k dosažení cílů
2.3.1.
Didaktické zásady
2.3.2.
Nehmotné výukové prostředky
2.3.3.
Hmotné výukové prostředky
3.
Rámec řízení lidských zdrojů.
3.1.
Personální práce a její úloha v organizaci
3.2.
Firemní vzdělávání
3.2.1.
Postavení vzdělávání v řízení lidských zdrojů
3.2.2.
Systém vzdělávání pracovníků v organizaci
3.2.3.
Vzdělávání jako řízení změny
4.
Efektivita vzdělávání dospělých
4.1.
Spolehlivost a objektivita
4.2.
Různé pohledy a přístupy k efektivitě
4.2.1.
Klasifikace výsledků výuky
4.2.2.
Hodnocení výuky účastníky či odborníky
4.2.3.
Hodnocení práce lektora
4.2.4.
Přínos vzdělávání pomocí ekonomických ukazatelů
4.3.
Nejobvyklejší přístupy
5.
Specifika outdoor tréninku
5.1.
Teoretické modely
5.1.1.
Zážitkové vzdělávání
5.1.2.
Procesní model vzdělávání
5.1.3.
Metaforický model
5.1.4.
Model cyklu aktivního učení
5.1.5.
Holistický model
5.2.
Základní kameny outdoor tréninku
5.2.1.
Zážitek „nereálně reálných“ situací
5.2.2.
Vykročení z komfortní zóny
5.2.3.
Sociální skupina bez formální struktury
5.2.4.
Příroda jako nové pozadí
5.2.5.
Reflexe a rozbor (review)
5.3.
Dramaturgie
5.3.1.
Dramaturgická vlna
5.3.2.
Pět stupňů dramaturgie
5.4.
Fenomén HRY
5.5.
Role lektora
5.6.
Možnosti využití outdoorových programů
5.6.1.
Příklady využití outdoor tréninku pro firemní vzdělávání
5.7.
Problémy při využívání outdoorových tréninků
Analytická část
6.
Historické vlivy outdoor tréninku
6.1.
Před rokem 1989
6.2.
Prázdninová škola Lipnice
6.3.
Další vlivy po roce 1989
6.4.
Důsledky pro současnost
7.
Firemní vzdělávání v ČR/EU (statistická data)
7.1.
Výzkum CVTS (1999, 2005)
7.2.
Definice pojmů
7.3.
Statistické výsledky
8.
Využívání outdoor tréninků v ČR
Empirická část
9.
Výzkum
9.1.
Předmět výzkumu
9.2.
Výzkumná strategie
9.2.1.
Technika sběru dat
9.2.2.
Výzkumný vzorek, sběr dat
9.2.3.
Omezení výzkumné metody
9.2.4.
Zpracování dat
9.3.
Výsledky výzkumu
9.3.1.
Model tří zakázek
9.3.2.
Model outdoor tréninku
9.3.3.
Efektivita vzdělávání, definice úspěšného kurzu
9.3.4.
Rozdíl mezi outdoor tréninkem a kurzem typu „zábava“
10.
Vlastní návrhy řešení
10.1.
Outdoor trénink v systému vzdělávání a řízení změn
10.2.
Konkurenční výhoda vzdělávacích agentur
Závěr
Seznam obrázků
Přílohy

Úryvek

"II.TEORETICKÁ ČÁST
1. Upřesnění pojmů
V první kapitole bych rád objasnil význam některých pojmů, jak je vnímá kontext této práce. Široká veřejnost dnes vnímá slova „outdoor“, „outdoor trénink“, „outdoorový kurz“, „teambuilding“ aj. jako synonyma a často má každý jinou představu, co vyjadřují (viz kap. 6.4). Poněkud černobílé rozdělení nám pomůže v orientaci. Pod pojmem „outdoor trénink“ vnímejme metodu vzdělávání, tedy akci, jejímž primárním cílem je dosažení změny na straně účastníka (viz kap. 1). Druhou polohou outdoorových kurzů jsou akce typu „zábava“. Jejich cílem je zpravidla pobavení účastníků v neformální atmosféře, nikoli však jejich vzdělávání (přesto i na těchto akcích může dojít ke změně v účastnické skupině či u jednotlivce). Toto rozdělení berme jako pomůcku k lepšímu pochopení principů s vědomím toho, že reálné akce mívají často aspekt obou poloh, avšak v různé míře.
Pojem „lektor“ je zde používán spíše pro označení náplně práce pořádající agentury (příprava, realizace, hodnocení tréninku…), než označení pro jednoho konkrétního jedince.
2. Proces vzdělávání
Jelikož tato práce zkoumá outdoorové akce typu „vzdělávání“, druhá kapitola představuje teoretická východiska andragogiky. Chápejme vzdělávání jako permanentní celoživotní proces, kde naše připravovaná akce je pouhou malou částí celku. Naším snažením je posilovat význam té malé části celku. „V životě člověka má výchova a vzdělávání významnou hodnotu profesní i sociální. Z míry uvědomění si těchto hodnot vyplývá i stupeň aktivity vychovávaného, ochota a snaha „být vychováván.“ Bez splnění těchto předpokladů nelze dosáhnout žádoucích výchovných a vzdělávacích efektů.“ (Barták, 2003, s. 13) Pro jednodušší vhled do problematiky ji s pomocí autorů Bartáka (2003), Jíry (2004) a Švarcové (2005) rozdělíme na několik kategorií.
2.1. Dospělý účastník
Podle Bartáka (2003, s. 17-18) se dospělý účastník vyznačuje určitou úrovní sociální zralosti, vyrovnaností, ustáleným životním způsobem, systémem hodnot, smyslem pro reálné cíle a pro praktický život. Z hlediska výchovně vzdělávacího působení musíme respektovat několik charakteristik: Určitý vzdělávací „deficit starších“; diferencované a kritické přijímání poznatků; potřebu uplatnit při studiu životní a pracovní zkušenosti; dobrovolný, aktivní, tvořivý vztah na základě zralé životní orientace; zvýšený význam samostatného myšlení a jednání; výrazné rozdíly mezi účastníky z hlediska pozornosti, rozdíly v pružnosti myšlení, zvláštnosti průběhu úrovně praktického myšlení, logického myšlení, paměti, paměťových schopností (v závislosti na věku); rozdíly v odolnosti a stabilitě vnímání, celkovou nejistotou (př.: vůči dalším účastníkům akce, obhajoba statutu, obavy z neúspěchu, aj.); vnější tlaky (obtíže studijní, rodinné, pracovní, aj.). Z tohoto vyplývá, že je třeba zejména dbát na přiměřenost a adekvátnost vzdělávacího procesu vůči motivaci a zájmu účastníka, na uspokojování potřeb orientace účastníka v rovinách: poznávací, emotivně hodnotové (přijetí zprostředkovaných vizí, hodnot, symbolů, stylů chování a jednání, aj.) a operační (utváření a zdokonalování vlastních dovedností). (Barták, 2003) Tedy čím lépe známe účastníky tréninků, tím spíše dosáhneme požadovaných rozvojových výsledků.
2.2. Cíl a obsah
Ještě před plánováním aktivity je třeba si podle Jíry (2004) rozmyslet, čeho chceme dosáhnout. Tedy stanovit cíl, jeho dimenze a ověřitelnost jeho splnění. Míra obecnosti může jít od rámcových cílů obecnějšího charakteru až po konkrétní cíle pro jednotlivé aktivity. Je třeba zvážit časovou dimenzi, bude-li cíl naplněn během dvoudenní akce či po dvou letech pravidelného snažení. Při formulaci cílového stavu bychom jej měli porovnat se stavem výchozím. Ve vzdělávání dospělých se zpravidla snažíme o dosažení změny v dovednostech, znalostech, postojích, hodnocení, porozumění účastníků. Cíl tak většinou formulujeme jako posun v rozvoji osobnosti vzdělávaného, jako změnu jeho kvalit. Obsahem se zpravidla míní strukturovaná soustava poznatků, zkušeností a činností. Ta by se pak měla podle stanovených postupů transformovat do znalostí, dovedností, návyků, schopností, postojů a přesvědčení účastníků."

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Reader (*Pdf). Obsahuje tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 24 stran. Součástí textu jsou i přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19684
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse