Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Prevence škod a odpovědnost za škody - 3/33

Prevence škod a odpovědnost za škody - 3/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně věnuje prevenci škod a odpovědnosti za ně. Všímá si prevence škod podle občanského práva, kde se zaměřuje nejen na obecný výklad problematiky, ale také na právní úpravu zásady a jednotlivé způsoby předcházení škodám. Sleduje obecný výklad o odpovědnosti za škodu, konkrétně její platnou právní úpravu, funkci a předpoklady jejího vzniku. Rozebírá protiprávní úkon, škodní události, zákonem kvalifikovanou událost, příčinnou souvislost i její teorie. Předkládá téma zavinění. Zabývá se subjekty odpovědnosti za škodu, společnou odpovědností více škůdců a spoluodpovědnost poškozeného na způsobené škodě a rozsahem a způsobem náhrady škody. V závěru si všímá promlčení a uplatnění práva z odpovědnosti za škodu i vzájemného vztahu práv z odpovědnosti za vady a práva z odpovědnosti za škodu. Předchozí část naleznete zde Vazby - 2/33, následující Podílové spoluvlastnictví - 4/33.

Obsah

1.
Prevence škod v občanském právu
1.1.
Obecný výklad
1.2.
Právní úprava zásady předcházení škodám
1.2.1.
Zvláštní právní předpisy
1.2.2.
Speciální prevenční povinnosti
1.3.
Jednotlivé způsoby předcházení škodám
1.3.1.
Tzv. všeobecná prevence škod v občanském právu (uložením obecné právní povinnosti, rozvedením právní povinnosti, stanovením, tj. hrozbou)
1.3.2.
Tzv. zvláštní (speciální) prevence škod v občanském právu (speciální úprava, právo na náhradu)
2.
Obecný výklad o odpovědnosti za škodu
2.1.
Platná právní úprava
2.1.1.
Vztahy obecné a zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu
2.1.2.
Zvláštní zákony
2.2.
Funkce odpovědnosti za škodu
2.2.1.
Reparační a satisfakční funkce (zajištění, zásada plné náhrady (reparace) škody)
2.3.
Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu
2.3.1.
Základ občanskoprávní odpovědnosti
2.3.2.
Předpokládané (presumované) zavinění
2.3.3.
Odpovědnost bez zavinění (objektivní odpovědnost)
2.3.4.
Úprava v zákoně
2.3.5.
Absolutní objektivní odpovědnost
3.
Protiprávní úkon nebo škodní události
3.1.
Porušení právní povinnosti
3.1.1.
Okolnosti vylučující protiprávnost (plnění zákonné povinnosti, výkon subjektivního práva, svépomoc, jednání v nutné obraně, zproštění jednání v nutné obraně, jednání v krajní nouzi, svolení poškozeného, dovolené riziko)
4.
Zákonem kvalifikovaná událost
4.1.
Škoda
4.1.1.
Škoda skutečná
4.1.2.
Ušlý zisk
4.1.3.
Třídění škody
5.
Příčinná souvislost (kauzální nexus)
5.1.
Vznik odpovědnosti za škodu
5.2.
Tzv. gradace příčinné souvislosti
5.3.
Komplikované příčinné souvislosti
6.
Teorie příčinné souvislosti (kauzality)
6.1.
Teorie podmínky
6.2.
Teorie adekvátní příčinné souvislosti
6.2.1.
Předvídatelnost
6.3.
Zásady příčinné souvislosti
7.
Zavinění
7.1.
Prvky, formy a stupně zavinění
7.1.1.
Úmysl
7.1.2.
Nedbalost
7.2.
Co zahrnuje zavinění odpovědného subjektu
7.2.1.
Náhrada škody
7.3.
Tzv. náhoda v právním smyslu
7.3.1.
Hrubá nedbalost
7.4.
Rozlišování jednotlivých forem zavinění
8.
Subjekty odpovědnosti za škodu
8.1.
Fyzické osoby
8.2.
Právnické osoby
8.3.
Stát a územní samosprávné celky (obce, kraje)
9.
Společná odpovědnost více škůdců a spoluodpovědnost poškozeného na způsobené škodě
9.1.
Společná odpovědnost více škůdců (mnohost – pluralita škůdců), její formy
9.1.1.
Odpovědnost společná a nerozdílná
9.1.2.
Odpovědnost dílčí
9.2.
Zavinění poškozeného
9.2.1.
Výlučně zaviněním poškozeného
9.2.2.
Také zaviněním (spoluzaviněním) poškozeného
10.
Rozsah a způsob náhrady škody
10.1.
Rozsah náhrady škody
10.1.1.
Obvyklá cena
10.1.2.
Co se nepromítá do výše ceny
10.2.
Co se nahrazuje při újmě způsobené na zdraví anebo na životě
10.2.1.
Účelné náklady spojené s léčením
10.2.2.
Ztráty na výdělku (náhrada na ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě)
10.2.3.
Bolestné a ztížení společenského uplatnění
10.2.4.
Náklady na výživu pozůstalých
10.2.5.
Přiměřené náklady spojené s pohřbem
11.
Promlčení práva z odpovědnosti za škodu
11.1.
Subjektivní a objektivní promlčecí doba
11.2.
Specifické otázky promlčení
12.
Vzájemný vztah práv z odpovědnosti za vady a práva z odpovědnosti za škodu
12.1.
Rozdíly mezi odpovědnostmi
13.
Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu

Úryvek

"H: Vzájemný vztah práv z odpovědnosti za vady a práva z odpovědnosti za škodu
- vznikne-li někomu v důsledku přenechání vadného předmětu plnění vedle majetkové újmy představované vadou znehodnocující samotný předmět plnění (výrobek či službu) navíc i další majetková újma v podobě škody (např. výbuchem vadného plynového kotle byla zničena část domu kupujícího nebo byla způsobena škoda – újma na zdraví), může se nabyvatel domáhat vedle práv z odpovědnosti za vady i práva z odpovědnosti za škodu § 510 a 600
- tyto dvě formy práva mají různé předpoklady odpovědnosti v OP jsou to práva samostatná a nezávislá

Rozdíly mezi odpovědnostmi
- Odpovědnost za vady je zvláštní objektivní odpovědnost x odpovědnost za škodu způsobenou vadami plnění spočívá jako obecná odpovědnost podle § 420 na subjektivním základě (zavinění)
- obsah práv z odpovědnosti za vady směřuje funkčně k nápravě majetkové újmy, kt. představuje vada samotného poskytnutého předmětu plnění a kt. jej jako takový znehodnocuje (snižuje užitnou hodnotu) x právo z odpovědnosti za škodu směřuje funkčně k nápravě až další vzniklé majetkové újmy tj. škody
- způsob uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyžaduje, aby byla nejprve oznámena (reklamována) řádně a ve stanovené lhůtě odpovědnému subjektu jinak dojde k zániku (prekluzi) x právo z odpovědnosti za škodu oznámení (notifikaci, reklamaci) škůdci (až na výjimky § 436, § 763 odst. 3) nevyžaduje a lze je uplatnit nezávisle na tom, zda vada byla nabyvatelem oznámena a nároky z odpovědnosti za tuto vadu uplatněny – platí zde speciální režim promlčení § 106

- uspokojení, kt. lze dosáhnout uplatněním některého ze zaniklých práv z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním práva z jiného právního titulu, tedy ani z titulu odpovědnosti za škodu
- právo na náhradu škody není v případě, kdy škoda vznikla následkem vadného plnění, dalším zvláštním právem z odpovědnosti za vady (tzv. dalším reklamačním právem) – lze se ho domáhat bez zřetele k tomu, bylo-li včas oznámeno (reklamováno) odpovědnému subjektu
- cestou práva z odpovědnosti za škodu nelze s úspěchem uplatnit u soudu to, co tvořilo po věcné stránce obsah práv z odpovědnosti za vady, kt. buď nebyla zciziteli však oznámena, nebo u kt. marně prošla lhůta k jejich uplatnění u soudu
- cestou obecné občanskoprávní odpovědnosti za škodu založenou na tom, že došlo k porušení mimosmluvní – zákonné povinnosti, kt. zakazují uvádět do oběhu vadné výrobky. V tomto případě by odpovídal nejen prodávající, ale i výrobce vadného výrobku (popř. oba společně a nerozdílně)
- od 1. června 1998 byla založena zvláštní skutková podstata přísné mimosmluvní objektivní odpovědnosti výrobce za škodu způsobenou vadou výrobku (škoda na zdraví, usmrcení nebo škoda na jiné věci)"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13597
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse