Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Příbuzenství: kulturní interpretace biologické reprodukce

Příbuzenství: kulturní interpretace biologické reprodukce


Kategorie: Antropologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Seminární práce zprostředkovává antropologickou koncepci příbuzenství, která klade důraz na sociální vztahy vyplývající z kulturně podmíněných interpretací biologické reprodukce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je to příbuzenství
2.1.
Příbuzenství a sociální organizace
2.2.
Univerzalita versus variabilita
3.
Formy příbuzenství
3.1.
Rodičovství
3.1.1.
Paternita a maternita
3.2.
Incest
4.
Příbuzenská terminologie
5.
Závěr

Úryvek

"1. Co je to příbuzenství
V občanském zákoníku České republiky je příbuzný považován za osobu blízkou a „stupeň příbuzenství dvou osob se určuje podle počtu zrození, jimiž v řadě přímé pochází jedna od druhé a v řadě pobočné obě od nejbližšího společného předka“. Pod vlivem perspektivy sociální a kulturní antropologie lze i v tomto právním předpisu rozeznat dva zásadní poznatky o příbuzenství: jedná se o termín, který označuje určité sociální vztahy , a tyto sociální vztahy vycházejí ze schopnosti biologické reprodukce.
Podobně jako právní předpisy zdaleka nejsou dokonalým odrazem příbuzenských vztahů v dané společnosti, ale spíše nástrojem napomáhajícím organizaci života na jejím území, příbuzenské vztahy nejsou synonymem vztahů biologických, nýbrž kulturním konstruktem sloužícím k organizaci sociálního života.

1. 1. Příbuzenství a sociální organizace
Příbuzenství jakožto společenská instituce není nijak izolovanou složkou lidské společnosti. Dle Skupnika jsou sice příbuzenské principy v západních společnostech na rozdíl od nezápadních výrazně odděleny od věcí veřejných čili politické organizace, nicméně i zde jsou v přímé souvislosti s oblastmi jako je nástupnictví, dědictví a další principy vlastnictví, náboženství či ekonomická směna.
Dědictví a nástupnictví, jenž jsou součástí přenosu zdrojů z jedné generace na druhou, pojednává také T. H. Eriksen, který připomíná některá z jejich pravidel souvisejících z příbuzenstvím, aniž by je uváděl do vztahu příčinnosti. Primogenitura je označení pro pravidlo, které říká, že větší část majetku dědí nejstarší syn. Ultimogenitura přisuzuje naopak dědictví synovi nejmladšímu. Významný je také způsob, jakým lidé odvozují svůj původ od společných předků. Tak je v antropologii rozlišována například patrilinearita, matrilinearita či bilinearita. První pojem je označením pro princip definování práv, povinností a členství v příbuzenské skupině přes mužskou rodovou linii. Následující vztahuje tyto principy k ženské rodové linii. Bilinearita mezi mužskými a ženskými předky nerozlišuje. Tato pravidla mohou být ukázkou rozličných podob stejné instituce existující v různých společnostech."

Poznámka

Katedra sociologie a andragogiky

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514cbf979f8e4.zip (34 kB)
Nezabalený formát:
Pribuzenstvi_kulturni_interpretace_biologicke_reprodukce.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse