Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Problematika vývoje dítěte v podmínkách ústavní výchovy

Problematika vývoje dítěte v podmínkách ústavní výchovyKategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Úspěšně obhájená bakalářská práce, zabývající se vlivem ústavní výchovy na dítě. První část je zaměřena především na popis a charakteristiku druhů ústavních zařízení, jejich ukotvení v zákoně a jejich účelem. Zabývá se také náhradní rodinnou péčí.
Ve druhé části se věnuje především dítěti a vlivu na jeho psychickou a emocionální stránku. Ukazuje také na možná rizika spojená s dlouhodobou ústavní výchovou.
Připojen je také projekt, ve kterém popisuji a zhodnocuji působení nadace na tyto dětské domovy.

Obsah

ÚVOD
1
NÁHRADNÍ PÉČE
1.1
Charakteristika ústavní a ochranné výchovy a její historie
1.2
Charakteristika předběžného opatření
1.3
Charakteristika preventivně výchovné péče
1.4
Charakteristika školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a jejich typy
1.5
Příčiny umístění dítěte do ústavní výchovy
1.6
Proces umístění dítěte do ústavní výchovy
1.7
Náhradní rodinná péče
2
SPECIFIKA EMOCIONÁLNÍ STRÁNKY DÍTĚTE A JEHO SOCIALIZACE V DŮSLEDKU INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE
2.1
Specifika rizik vývoje u dětí v dětském domově
2.2
Pasivita a syndrom ústavní závislosti
2.3
Deprivační syndrom
2.4
Důsledky ústavní péče z hlediska životní perspektivy dítěte
2.5
Role výchovně vzdělávacího týmu v procesu socializace dítěte
3
SPOLUPRÁCE NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A DĚTSKÉHO DOMOVA - PŘÍKLAD
3.1
Představení projektu
3.2
Hodnocení projektu, analýza hodnocení
3.3
Zhodnocení a závěr projektu
ZÁVĚR
POUŽITÉ ZDROJE:

Úryvek

"Poručenská péče je považována za vyšší typ pěstounské péče, protože se poručník stává zároveň také zákonným zástupcem dítěte. Podmínkou této formy péče je právní uvolnění dítěte. Od osvojení se poručenská péče liší především tím, že poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné dávky státní sociální podpory jako pěstoun.
Poručnickou péči upravuje opět zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, v ustanoveních § 78 až § 82.
Poručníka ustanoví soud tehdy, jestliže rodiče: zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu či byl výkon jejich rodičovské zodpovědnosti pozastaven.
Poručník má právo a povinnost dítě: vychovávat, zastupovat, spravovat jeho majetek.
Na vztahy poručníků a dětí se přiměřeně vztahují ustanovení o právech a povinnostech rodičů a dětí.
Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.
Poručenství zaniká zletilostí dítěte, úmrtím poručníka či dítěte, případně opětovným nabytím rodičovské odpovědnosti původních rodičů dítěte a také na základě rozhodnutí soudu, pokud je poručník pro svou funkci nezpůsobilý, případně porušuje-li své povinnosti.


Svěření do péče jiné fyzické osobě než jsou rodiče

Tento typ náhradní rodinné péče je nejméně vhodným typem, neboť není dostatečně vyřešena otázka vyživovací povinnosti dítěte. Upravuje jej zákon č 94/1963 Sb. o rodině.
Osoba, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nemá k dítěti žádnou vyživovací povinnost.
Jedná se o svěření do výchovy jiné fyzické osobě než rodiči, nejčastěji prarodičům
nebo jiným příbuzným.

Další zajímavou možností je tzv. hostitelská péče pro děti pobývající v ústavní výchově. Zákon termín hostitelská péče neuvádí, běžně se jím však označuje pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou. Tato možnost vyplývá od 1. 4. 2000 z § 30 zákona č. 359/1999Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí.
O pobytu dítěte v hostitelské péči rozhoduje ředitel, popřípadě jiný pověřený pracovník
ústavního zařízení. Zákon nestanovuje žádné hmotné zajištění pro hostitelskou rodinu.
Dlouhodobá hostitelská péče je vhodná pro děti, které by měly přejít do osvojení
nebo pěstounské péče a nejsou ještě splněny všechny podmínky k tomuto kroku potřebné. Hostitelská péče je vhodná pro děti odrostlejší, aby se mohly pohybovat v prostředí fungující rodiny a získaly více zkušeností a přehledu o chodu života mimo ústavní péči.
Naopak je tato péče nevhodná pro menší děti, které se velmi snadno a rychle citově zaangažují a jsou poté traumatizovány následnými návraty do ústavu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a grafy, které zabírají cca 3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5322ca9a5ab1c.zip (254 kB)
Nezabalený formát:
Bakal__sk__pr_ce.doc (570 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse