Název Goodness Staženo

Problematika vývoje dítěte v podmínkách ústavní výchovy

Úspěšně obhájená bakalářská práce, zabývající se vlivem ústavní výchovy na dítě. První část je zaměřena především na popis a charakteristiku druhů úst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální


270x

Prevence kriminality na základní škole - bakalářská práce

Bakalářská práce pojednává o prevenci kriminality na základních školách. V úvodu jsou nastíněny pravděpodobné příčiny nárůstu delikvence dětí a mládež... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

121x

Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním - bakalářská práce

Tato bakalářské práce analyzuje podmínky vzdělávání a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se zaměřením na jedince s chronickým onemocně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

39x

Integrace žáka se zrakovým postižením do ZŠ - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených dětí do základních škol. V teoretické části jsou popsány druhy zrakových vad a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

36x

Diagnostika a terapie vývojové dysfázie v české a německé odborné literatuře

Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a terapie vývojové dysfázie. V úvodní části jsou podrobně analyzována teoretická východiska práce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

29x

Rehabilitační metoda hipoterapie - bakalářská práce

Bakalářská práce představuje rehabilitační metodu hipoterapii, která k léčbě využívá spolupráci pacienta s koněm. První část obsahuje teoretické infor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

20x

Slyšící dítě neslyšících rodičů, specifika vývoje a jejich odraz v dospělosti - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je přinést základní poznatky o specifikách vývoje slyšících dětí neslyšících rodičů a přispět tak k lepší informovanosti předev... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

13x

Možnosti využití interaktivní tabule při výuce českého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na základní škole - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití interaktivních technologií, především interaktivních tabulí, při výuce českého jazyka u dětí s dyslex... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

9x

Problémy a zkušenosti učitelek mateřských škol běžného typu se vzděláváním autistických dětí

Bakalářská práce pojednává o problémech a zkušenostech učitelek mateřských škol běžného typu se začleňováním autistických dětí do procesu vzdělání a v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

4x

Integrace postižených dětí do běžné třídy mateřské školy

Práce je zaměřena na Integraci postižených dětí do běžné třídy mateřské školy za pomoci pohybových her. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

3x