Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Problematika zavedení eura v ČR - bakalářská práce

Problematika zavedení eura v ČR - bakalářská práce

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou zavádění eura v ČR. Skládá se ze dvou částí. První popisuje evropský měnový systém, historii tohoto platidla a jeho zavádění v některých členských zemích EU. Druhá část se podrobně věnuje Národnímu plánu na zavedení eura v ČR, podrobné charakteristice průběhu tohoto procesu a jeho úskalím. Snaží se také analyzovat, jaká jsou očekávání od zavedení eura, dopady na malé a střední podnikání a jak velká je informovanost o dané problematice mezi podnikateli v Ústeckém kraji.

Obsah

0.
Úvod
1.
Evropská měnová integrace
1.1
Wernerova zpráva
1.2
Evropský měnový systém
1.2.1
ECU
1.2.2
ERM
1.3
Maastrichtská smlouva
1.3.1
Maastrichtská kritéria konvergence
1.4
Eurozóna
1.4.1
Pakt stability a růstu
1.5
Evropská centrální banka
1.5.1
Měnová strategie ECB
1.5.2
Nástroje měnové politiky ESCB
1.5.2.1
Operace na volném trhu
1.5.2.2
Disponibilní úvěrové zdroje
1.5.2.3
Minimální rezervy úvěrových institucí (bank) u ESCB
1.5.3
Organizace Evropské centrální banky
2.
Historie eura
2.1
Eurobankovky a euromince
2.1.1
Euromince
2.1.2
Eurobankovky
2.1.2.1
Ochranné prvky na eurobankovkách
2.1.3
Výměna původních bankovek a mincí
2.2
Euro ve světě
3.
Národní plán zavedení eura v ČR
3.1
Základní principy zavedení eura v ČR
3.2
Harmonogram zavedení eura v ČR
3.3
Institucionální zabezpečení příprav na euro
3.4
Plnění konvergenčních kritérií
3.5
Názory nejsilnějších politických stran v ČR na přijetí eura
3.5.1
ČSSD
3.5.2
ODS
3.6
Filozofie a cíle ČNB
3.6.1
Způsoby dosažení cenové stability
3.6.1.1
Cílování měnového kurzu
3.6.1.2
Cílování peněžní zásoby (peněžních agregátů)
3.6.1.3
Cílování inflace
4.
Analýza vlivu zavedení eura na malé a střední podniky v ČR
4.1
Výhody přijetí eura pro podnikatele
4.1.1
Odstranění kurzového rizika
4.1.2
Snížení transakčních nákladů
4.1.3
Nižší úrokové sazby
4.2
Nevýhody a možná rizika z přijetí eura
4.2.1
Jednorázové náklady na zavedení eura
4.2.2
Ztráta samostatné měnové politiky
4.2.3
Riziko vnímané inflace
5.
Zhodnocení připravenosti MSP na zavedení eura
5.1.
Očekávání spojená s eurem
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury
8.
Seznam příloh
8.1
Tabulka přínosů zavedení eura pro podnikový sektor
8.2
Tabulka nákladů zavedení eura na podnikový sektor
8.3
Tabulka složení ECU v době vzniku (13. března 1979)
8.4
Tabulka se členskými státy eurozóny - rok přistoupení a oficiální přepočítací koeficient
8.5
Tabulka s lhůtami centrálních bank eurozóny pro výměnu národních bankovek a mincí
8.6
Tabulka se stádii budování Hospodářské a měnové unie

Úryvek

„ 4. Analýza vlivu zavedení eura na malé a střední podniky v ČR
V České republice existuje přibližně dva a půl milionů podnikatelských subjektů, jedná se o malé živnostníky až po velké nadnárodní společnosti. Všechny tyto podniky se budou muset na zavedení eura důkladně připravit. Budou muset vytvořit hodnocení účelnosti vynaložených prostředků a měly by při tom zvolit takové metody, které budou maximálním přínosem pro jejich podniky. Rozsah a intenzita příprav na zavedení eura se budou lišit vzhledem k velké rozmanitosti podnikatelských subjektů, avšak za klíčové faktory můžeme označit velikost podniku a činnost podnikání.
Po zavedení nové měny se bude od podniků vyžadovat provedení celé řady nezbytných změn. Jakýsi návod se snaží nastínit Národní plán zavedení eura, v té části, kde konkretizuje úkoly pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele.
Zavedení eura ověří řídící schopnosti každé firmy. Doporučuje se, aby si každá firma zvolila svého pana či paní euro jako odpovědnou osobu za koordinaci příprav na euro i za vlastní přechod z koruny na euro. Ve spolupráci se všemi řídícími složkami firmy by tato osoba měla vytipovat konkrétní činnosti, které budou muset být v souvislosti se zavedením eura upraveny. Plán zavedení eura by pak měl všechna tato zjištění obsahovat.

(schéma)

Aby podnik zjistil, jakým způsobem se ho zavedení eura dotkne, musí posoudit tyto následující oblasti:
1. Právní instrumenty
Firma musí zvážit, zda si zavedení eura vyžádá úpravu dokumentů potřebných pro podnikatelskou činnost či jak se tato změna projeví v předem sjednaných smlouvách. Jedním z hlavních principů zavedení eura v České republice je princip právní jistoty, což znamená, že všechny uzavřené smlouvy (hypoteční, pojistné, nájemní a další) obsahující údaje v českých korunách, zůstanou po zavedení eura nadále platné, pouze se pomocí přepočítacího kurzu převedou korunové částky na eurové. Již existující smlouvy tedy nebude nutné měnit, u nově uzavíraných smluv bude potřeba zvážit úpravu jejich formální stránky.

2. Hotovostní peníze
Pokud je podnik v přímém kontaktu s drobnými odběrateli, což se týká zejména maloobchodu, bude muset promyslit rozsah předzásobení eurem. Komerční banky poskytnou eurobankovky a euromince podnikovému sektoru jeden měsíc před přechodem koruny na euro, podle předem uzavřené objednávky, která bude specifikovat požadovaný objem a strukturu hotovosti. Pokud firma nebude moci odhadnout předpokládané optimální množství eurové hotovosti, může se obrátit na komerční banky a další zodpovědné instituce, např. Hospodářskou komoru, které podnikatelům poradí.
Zkušenosti ze států, které již euro zavedly, ukazují, že v maloobchodě mohou být požadavky na hotovost v prvních dnech po zavedení eura 3 až 5 krát větší oproti běžnému stavu.

3. Cenová politika a marketing
Přibližně šest měsíců před zavedením eura bude oznámen přepočítací koeficient, podle kterého se peněžní částky v českých korunách převedou na eura. Uvádět peněžní částky v eurech i korunách, tedy tzv. duální označování cen, bude pro obchodníky a poskytovatele služeb povinné. Veškeré podrobnosti budou uváděny v Obecném zákoně o zavedení eura. Podle harmonogramu Národního plánu zavedení eura se přepokládá, že duální označování cen bude zavedeno půl roku před zavedením eura a potrvá rok po jeho zavedení.
V této souvislosti by si měl každý podnikatel rozmyslet, jak vhodně upravit ceník nabízeného zboží a služeb. Zavedení evropské měny by nemělo být zneužito k neodůvodněnému zvýšení ceny. Firma by měla spíše uvážit, zda přechod na novou měnu nevyužije jako marketingovou příležitost k získání konkurenční výhody. Oznámení, že podnik upravil ceny ve prospěch zákazníka, by se určitě dobře vyjímalo např. v reklamních materiálech. Dá se tedy říci, že euro otevírá nové možnosti ke zlepšení marketingové politiky podniku.

4. Školení zaměstnanců
Větší pracovní zátěž čeká na osoby, které budou v prvních dnech po zavedení eura, přicházet do přímého styku s hotovostí. Dva kalendářní týdny budou muset pracovat s oběma měnami najednou, přičemž eura už budou jen vracet. Zejména maloobchod se stane přirozeným kanálem pro výměnu hotovosti, jak ukazují zkušenosti z ostatních států. Je třeba řádně proškolit zaměstnance, kteří budou manipulovat s hotovostními penězi, o ochranných prvcích eurobankovek.
Řádně proškoleni musejí být i zaměstnanci, kteří budou přeceňovat zboží. Dostatečný počet pracovníků bude muset být zajištěn i pro převoz peněz a jejich uskladnění během období duální cirkulace.“

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 30 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Studijní program: Ekonomika a management, Studijní obor: Podniková ekonomika a management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18258
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse