Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Profil firmy Lázně Slatinice

Profil firmy Lázně Slatinice


Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Služby

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí profil společnosti Lázně Slatinice ve formě soupisu základních heslovitých informací o vnitřních a vnějších podmínkách firmy. Popisuje předmět, cíl a předpoklady jejího podnikání, přináší stručnou SWOT analýzu, přibližuje klientelu a konkurenci a nezapomíná ani na organizační strukturu či poskytované služby. Na závěr předkládá tabulku majetkové a kapitálové struktury Lázní Slatinice.

Obsah

1.
Název
2.
Adresa
3.
Předmět podnikání
4.
Cíl podnikání
5.
Podmínky a předpoklady podnikání
6.
Typ podniku
7.
SWOT analýza
8.
Klientela
9.
Konkurence
10.
Významné faktory ovlivňující podnik
11.
Typ a schéma organizační struktury
12.
Počet zaměstnanců
13.
Poskytované služby
14.
Majetková a kapitálová struktura
14.1.
Aktiva
14.2.
Pasiva

Úryvek

"Název firmy: Lázně Slatinice a. s.
Adresa: Slatinice 29, 783 42
Předmět podnikání: komplexní lázeňská péče
Cíl podnikání: dosažení zisku, heslo řízení: „minimální náklady = maximální úspěch“, zvyšování hodnoty podniku
Podmínky a předpoklady pro podnikání: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 18 let, doklad o daňových nedoplatcích, odborná způsobilost v oboru a praxe, (1 PO nebo 2 a více FO – a. s.)
Typ podniku: akciová společnost (a. s.), střední podnik
předseda představenstva: Mgr. Tomáš Kohoutek
předseda dozorčí rady: Ing. Jiří Vybíral
Charakteristiky SWOT analýzy podniku:
silné stránky: příznivá cenová relace nabízených služeb, stravování, ubytování, vysoká úroveň
slabé stránky: ne příliš velký sortiment nabízených služeb
příležitosti: kulturní a sportovní vyžití
hrozby: nedostatek ostatních služeb, špatná doprava do okolních měs
Klientela: senioři, rodiny s dětmi (česká i zahraniční)
Konkurence: Lázně Skalka
Významné faktory ovlivňující podnik: přírodní léčivé prameny, stav lázeňských domů, léčebné procedury, vesnické prostředí, čerstvý vzduch, packages
Typ organizační struktury: liniově štábní struktura

(schéma)

Schéma organizační struktury:
Počet zaměstnanců: 77 pracovníků (z toho 5 řídících)
Výrobní kapacita: letní sezóna: plná penze/polopenze - komplexní a příspěvková lázeňská péče, samoplátecké pobyty /parafín, infrasauna, oxygenoterapie, rašelinové zábaly, suché uhličité koupele, perličkové koupele, klasické ruční masáže, reflexní terapie, ajuvérdské a aromatické masáže, baňkování, rehabilitace), stravování, ubytování, služby recepce

Majetková a kapitálová struktura:
konečná rozvaha k 31. 12. 2007
Aktiva Pasiva
Dlouhodobý majetek 87 077 000,- Kč Vlastní kapitál 56 604 000,- Kč
DNM 0,- Kč Základní kapitál 60 800 000,- Kč
DHM 87 077 000,- Kč Kapitálové fondy 0,- Kč
DFM 0,- Kč Fondy ze zisku 406 000,- Kč
Krátkodobý majetek 10 447 000,- Kč HV min. období -10 484 000,- Kč
Zásoby 443 000,- Kč HV běž. období 5 882 000,- Kč
Dl. pohledávky 0,- Kč Cizí zdroje 41 072 000,- Kč
Kr. pohledávky 3 218 000,- Kč Rezervy 7 804 000,- Kč
Finanční majetek 6 786 000,- Kč Pohledávky 8 476 000,- Kč
Časové rozlišení 152 000,- Kč Dlouhodobé závazky 0,- Kč
Krátkodobé závazky 5 354 000,- Kč
Bank. úvěry a výpomoci 19 294 000,- Kč
Dohadné účty pasivní 144 000,- Kč
Aktiva celkem 97 676 000,- Kč Pasiva celkem 97 676 000,- Kč"

Poznámka

Součástí práce je drobné schéma organizační struktury firmy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4eeb45d92ae10.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Profil_firmy_Lazne_Slatinice.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse