Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Prognostika - přednášky slovensky

Prognostika - přednášky slovensky

Kategorie: Statistika, Technické obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zaměřují na problematiku prognostiky. Začínají nástinem historického vývoje této vědy, definují základní související pojmy a také uvádějí prognostické principy, znaky a hlavní cíle. Následuje klasifikace metod, které jsou používány k predikci budoucnosti. Informují o možnostech jejich využití, poukazují na jejich výhody i nevýhody a také seznamují s postupy tvorby a výpočty. Podrobněji rozebírají metody sloužící k prognózování finanční situace podniků a charakterizují význam a funkce makroekonomické prognostiky. Prakticky ji pak využívají k nástinu slovenské ekonomiky.

Obsah

1.
Historický vývoj prognózování
1.1.
Logicko-historický vývoj předpovědí
1.2.
Vývoj prognostiky jako vědy
2.
Přístupy k budoucnosti, prognostika jako věda
2.1.
Přístupy k budoucnosti
2.2.
Základní pojmy
2.3.
Pojmy spojené s kategorií předvídání
2.4.
Rozdíl mezi hypotézou a prognózou
3.
Základní znaky prognózy, principy prognostiky
3.1.
Funkce
3.2.
Atributy prognostického myšlení
3.3.
Základní cíle a úlohy prognózování
3.4.
Úlohy prognostiků
4.
Klasifikace prognostických metod
4.1.
Podle objektu prognózy
4.2.
Podle délky časového období
4.3.
Podle rozlišovací úrovně
4.4.
Nejčastější členění
4.5.
Charakter vstupních informací
5.
Typologie prognóz, verifikace prognóz
5.1.
Typologie
5.2.
Pasivní, aktivní
5.3.
Normativní
5.4.
Verifikace
5.5.
Zdroje chybných předpovědí
5.6.
Problém v současnosti
5.7.
Zpracovatelé prognóz by měli
6.
Podněty pro prognostickou praxi
6.1.
Stabilizace rozhodování
7.
Hodnoty prognostické praxe
7.1.
Informační hodnota
7.2.
V ekonomických a společenských systémech
7.3.
Problémová situace
7.4.
Vědomostní hodnota
7.5.
Kulturní hodnota
7.6.
Řešení prognostických úloh modelovými přístupy
7.6.1.
Současné řešitelské postupy
7.6.2.
Základní operační kroky projekce
8.
Výběr reprezentativní vlastnosti prognózované skutečnosti
8.1.
Východiskové údaje musí splňovat podmínky
8.2.
Požadavky na časový řád
8.3.
Typy časových řad
8.4.
Úlohy analýza ČR
8.5.
Modelová reprezentace
8.6.
Přístupy k modelování ČR
8.7.
Základní princip modelu ČR
8.8.
Modelová reprezentace
9.
Prognózování na základě modelování časových řad
9.1.
Klasický formální model ČR
9.2.
Nejčastěji používané matematické funkce
9.3.
Odhad trendu
9.4.
Sezónní očišťování ČR
9.5.
Metoda sezónních odchylek
9.6.
Metoda sezónních indexů
9.7.
Modelování cyklické složky ČR
9.8.
Alternativní metoda
10.
Kauzální prognostický model
10.1.
Řešení
10.2.
Regresní úloha
10.3.
Jednoduchý lineární regresní model
10.4.
Odhad modelu, chyba, testování
11.
Box-Jenkinsonova metodologie
11.1.
Identifikace modelu
11.2.
Testování
11.3.
Autoregresní modely
12.
Bodová a intervalová předpověď
12.1.
Plusy extrapolace
12.2.
Nedostatky
12.3.
Řešení prognóz expertními přístupy
12.3.1.
Experti a jejich výběr
13.
Delfská metoda
13.1.
Zásady a předpoklady, cíle
13.2.
Etapy
14.
Metoda scénáře
14.1.
Účel, typy scénáře
14.2.
Přístupy
14.3.
Příklad osnovy
14.4.
Strom významnosti
15.
Další expertní metody
15.1.
Metoda analogická
16.
Metoda brainstorming
16.1.
Podstata, výhody, zásady, fáze
17.
Metoda hraní rolí
17.1.
Přehled záměrů, analýza souvislosti
18.
Metody prognózování finanční situace podniku
18.1.
Stručná historie
18.2.
Metoda bodového hodnocení
18.2.1.
Členění metod
18.2.2.
Tamariho rizikový index
18.2.3.
Rychlý test
18.2.4.
Heinrichova faktorová analýza
18.2.5.
Bilanční metody
19.
Prognózování finanční situace matematicko-statistickými metodami
19.1.
Rozdělení
19.2.
Jednorozměrná diskriminační analýza
19.2.1.
Baeverovy ukazatele
19.3.
Vícerozměrná diskriminační analýza
19.4.
Altmanova metodika
19.5.
Index bonity
19.6.
Diskriminančí funkce Beermana
20.
Prognózování metodou multikriteriálního hodnocení
20.1.
Metody
20.2.
Index celkové výnosnosti
21.
Význam a funkce makroekonomické prognostiky
21.1.
Spolehlivost makroprognóz
21.2.
Informace
21.3.
Prognostický model
21.4.
Prognóza změn v zaměstnanosti
21.5.
Fixního kapitálu
21.6.
Investice
21.7.
Možnosti analýzy využívání fixního kapitálu
21.8.
Dvojitý charakter investičního procesu
21.9.
Teorie absolutní úrovně důchodů
21.10.
Teorie permanentní úrovně důchodů
21.11.
Prognózování zahraničního obchodu
21.12.
Historický vývoj makroekonomického modelování
22.
Charakteristika makroekonomických modelů
22.1.
Dělení
22.2.
Kleinův meziválečný model
22.3.
Morishimův-Saitův model
22.4.
Japonský model
23.
Modelování slovenské ekonomiky
23.1.
Makroekonomické modelování
24.
Doprava jako předmět prognózy
24.1.
Prognostické informace pro dopravu
24.2.
Faktory ovlivňující prognózu dopravy
25.
Dopravní prognostické modelování
25.1.
Generování přitažlivosti obvodu

Úryvek

"- Pojmy spojené s kategóriou „predvídaní“
- Indukcia- úsudok smerujúci od zvláštnych prípadov k všeobecnej poučke
(faktor ktorý môže prognózu ovplyvnit)
- Dedukcia- úsudok, ktorý smeruje od všeobecnej poučky ku zvláštnemu prípadu, prognóza spolahlivá(prognozujem že pero padne na zem, niečo čo je všeobecne platné sa to na 100% stane)
- predikcia – špecifická aplikácia deduktívneho usudzovania (odhad vývoja, predpoveď, predpoklad)
- predvídanie – môže, ale vo väčšine prípadov nie je deduktívnou prognózou
o základ predvídania – vysvetľovanie (explanácia)
- Rozdiel medzi hypotézou a prognózou
- Rozhodujúce – miesto v štruktúre logického úsudku
- Hypotéza:
o tvrdenie je súčasťou úsudku
o môže slúžiť k odvodeniu iných tvrdení o už známych faktoch
- Prognóza
o tvrdenie je výsledkom úsudku
o vždy zameraná na budúcnosť

- 3. Základné znaky prognózy, princípy prognostiky, základné ciele a úlohy prognózovania
- Základné znaky prognózy
- Systematickosť informácie ktoré potrebujem musia existovat systematicky
- Systémovosť pri vytvárani prognozy musime dodrzat nejaký systém a lísi sa od toho akú metodu prognozovaniapouzijem
- Spoľahlivosťkazdú prognozu ktorú vypracujem musím dolozit mierou spolahlivosti
- Integrovanosť s plánom týka sa to prognoz pri podnikoch (pri plánovaní), musia byt napasované pre daní podnik
- Komplexnosť
- Funkcie prognózy - znak prognózy, ktorý vyjadruje pôsobenie výsledkov prognostickej činnosti
- Funkcie prognózy
- informačná
- heuristicka (rieši problém)
- analytická
- syntetizujúca
- hodnotiaca
- interpretačná
- realizačná
- Princípy prognostiky
- Vzťah časti a celku
- Vzťah príčiny a následku pri tvorbe prognozy pokial je to mozné musíme určit pricinu a následok
- Vzťah nutnosti a náhodnosti musím určit čo je nutné, čo dokázem presne opísat, ostatné mi znizuje hodnotu prognozovania
- Cieľavedomosť vývoja týka sa takých prognoz, ktorých cielom je usnernovanie,
- Determinizmus vývoja -filozofický názor, podľa ktorého je akékoľvek dianie nevyhnutne príčinne dané, ....prognozovanie musi brat do uvany nevycerpatelnu a vzájomnu spolahlivost procesov
- Atribúty prognostického myslenia
- Budúcnosť sa nedá predpovedať (na 100%)
- Budúcnosť nie je preddeterminovaná, budúcnost nie je predurčená
- Budúce výsledky sa dajú ovplyvniť, dajú sa ovpyvnit našim správaním a konaním
- Základné ciele a úlohy prognózovania
- vytvárať predstavy o reálne možnej budúcnosti a v jej rámci popisovať niektoré cesty ako možné
- skúmať pravdepodobné alternatívy
- na základe voľby vyvolať určitý prioritný trend
- Úlohy prognostikov"

Poznámka

Přednášky z předmětu Prognostika. Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství grafů, schémat, tabulek a vzorců. Rozsah čistého textu je cca 39 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22248
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse