Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie: biologické základy psychiky, charakteristika osobnosti - výpisky z přednášek

Psychologie: biologické základy psychiky, charakteristika osobnosti - výpisky z přednášek


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje výpisky z přednášek psychologie. Nejdříve uvádí obecné definice a vysvětluje základní pojmy. Poté se věnuje biologickým základům psychiky, zejména mozku, vědomí, spánku, pozornosti, vnímání, paměti, učení, myšlení, emocím a úzkosti. Dále práce charakterizuje osobnost. Definuje nejen temperament, jáství, schopnosti a vlohy, ale také inteligenci a různé poruchy. Zabývá se ontogenezí, stručně charakterizuje jednotlivá vývojová stádia i stres. Další kapitola patří sociální psychologii. Popisuje postoje, předsudky i kolektivní chování. Závěr je věnován zaměřením a formám odborné psychologické činnosti a metodám psychologie i psychologické intervenci a výcviku.

Obsah

1.
Psychologie
1.1.
Definice
1.2.
Dějiny psychologie
1.2.1.
Psychologii ovlivnily
1.2.2.
Období renesance
1.2.3.
17.století
1.2.4.
Poč. 20.století
1.3.
Behaviorismus
1.4.
Neobehaviorismus
1.5.
Gestaltismus
1.6.
Psychoanalýza
2.
Biologické základy psychiky
2.1.
Mozek
2.1.1.
Plasticita mozku
2.1.2.
Otisková období
2.1.3.
Neurony
2.1.4.
Neurotransmitery
2.1.5.
Jak členit mozek
2.2.
Vědomí
2.3.
Spánek
2.3.1.
Fáze spánku
2.3.2.
Co může být obsahem snů
2.4.
Pozornost
2.4.1.
Druhy pozornosti
2.4.2.
Vlastnosti pozornosti
2.5.
Vnímání
2.5.1.
Funkce vnímání
2.5.2.
Transdukční systém
2.5.3.
Zrakové vnímání
2.6.
Paměť
2.6.1.
Paměťové procesy
2.6.2.
Typy paměti
2.6.3.
V učení a v paměťových procesech rozeznáváme dva procesy
2.7.
Učení
2.7.1.
Základní učení
2.8.
Myšlení
2.8.1.
Základní myšlenkové operace, které slouží k řešení problémů
2.8.2.
Druhy myšlení
2.9.
Emoce
2.9.1.
Složky emocí
2.9.2.
Fyziologické základy
2.9.3.
Specifická reakce na emoce = agrese
2.10.
Úzkost
2.10.1.
Úzkost jako trvalá charakteristika osobnosti
2.10.2.
Tělesné projevy úzkosti
2.10.3.
Anticipační úzkosti
3.
Charakteristika osobnosti
3.1.
Temperament
3.1.1.
Eysenckova teorie temperamentu
3.1.2.
Lindner: amplituda a frekvence změn
3.1.3.
Kretschmerova typologie (konstituční)
3.2.
Jáství
3.2.1.
Jak si člověk ve svém jáství uvědomuje sám sebe
3.2.2.
Adaptační mechanismy
3.3.
Schopnosti a vlohy
3.3.1.
Charakteristika vloh a schopností
3.4.
Inteligence
3.4.1.
Charakteristika
3.4.2.
Základní funkční koncepce inteligence
3.4.3.
Struktura inteligence
3.5.
Porucha
3.5.1.
Abnormalita
3.5.2.
Indikátory duševního zdraví
3.5.3.
Úzkostné poruchy
3.5.4.
Fóbie
3.5.5.
Obsedantně kompulzivní poruchy
3.5.6.
Poruchy nálad
4.
Ontogeneze
4.1.
Vývoj psychiky
4.2.
Základní pojmy
4.3.
Stádia vývoje
5.
Stres
5.1.
Znaky stresových situací
5.2.
Psychické reakce na stresor
5.3.
Psychoimunologie
5.4.
Typy vzorců chování
5.5.
Ventilace emocí
5.6.
Stresory
5.7.
Devatero první pomoci ve stresu
6.
Sociální psychologie
6.1.
Sociální role
6.2.
Sociální pozice
6.3.
Sociální status
7.
Postoje
7.1.
Kognitivní disonance
7.2.
Atribuce
7.3.
Sociální percepce a interakce
7.4.
Konformita
8.
Předsudky
8.1.
5 stádií vývoje etnických předsudků
8.2.
Vysvětlení předsudků
8.3.
Principy etnických předsudků
8.4.
Změna předsudků
9.
Kolektivní chování
9.1.
Davy
9.2.
Hromadné chování
10.
Zaměření a formy odborné psychologické činnosti
10.1.
Psychologický výzkum
10.2.
Psychologická expertizní činnost
10.3.
Poradenská činnost
10.4.
Klinické přístupy
11.
Metody psychologie a psychologie práce
11.1.
Pozorování
11.2.
Experiment
11.3.
Rozhovor a dotazník
11.4.
Psychologické testy
11.5.
Sociometrie
11.6.
Studium objektivních materiálů
11.7.
Studium průběhu a výsledků pracovní činnosti
11.8.
Profesiografie
12.
Metody psychologické intervence a výcviku

Úryvek

"Úzkost
- úzkost nemá konkrétní předmět
- je to obava z něčeho nejistého, nespecifického
- strach konkrétní příčinu má
- úzkost se spojuje s budoucností
- strach se spojuje s přítomností
- separační úzkost = v 7. – 8. měsíci – když máma někam odchází
- úzkost je jeden ze symptomů deprese

Úzkost jako trvalá charakteristika osobnosti:
- emoční labilita = nepředvídatelnost chování
- sklon k pocitům viny
- zvýšená úroveň vnitřního napětí a dráždivosti
- nedůvěra v sebe sama
- podezíravost
- váhavost
- zvýšená vnímavost vůči nebezpečí

Tělesné projevy úzkosti:- zrychlená srdeční činnost
- zvýšené svalové napětí
- dýchání je mělké
- častá bolest na hrudi
- nutkání na zvracení
- průjmy
- pocení

Anticipační úzkosti
= úzkosti, které mají konkrétní předmět (vypadají, že jsou konkrétní)
- strach ze smrti
- strach ze ztráty zaměstnání
- strach z nebezpečí

- s úzkostí se vypořádáme pomocí egodefenzivních mechanismů (neboli obrané
mechanismy)
- přejídání patří také k projevům úzkosti


Charakteristika osobnosti
- psychologie osobnosti vytváří nástroje k popisu lidského vědomí, prožívání, jednání
a vytváří teorie k objasnění příčin, podmínek a důsledků našeho prožívání a jednání

Odpovídá na 3 otázky:
1) proč člověk dělá, to co dělá = oblast naší motivace
2) jak dobře člověk dokáže zvládnout určitou činnost
= oblast našich schopností (nadání, talent, inteligence, dovednosti)
3) jakým způsobem se člověk chová a vykonává různé činnosti
= oblast našeho temperamentu a charakteru

- rys osobnosti = psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání,
chování a prožívání


Temperament
- temperament máme vrozený
- je nejvíce určen vnitřní výbavou
- je to nejnižší vrstva ve struktuře osobnosti, která není ničím specificky lidská
- projevy temperamentu lze korigovat, ale nelze je předělat
- temperament je určen vlastnosti hormonální a nervové soustavy
- temperament je dispozice k projevům emocionality

- Hypokrates: temperamentová typologie
- Ewald: - Biotonus = míra životní energie
- lidé s vysokým biotonusem = lidé energičtí, odolní vůči stresu a zátěži
- lidé s nízkým biotonusem = lidé s málo energií, málo odolní vůči zátěži a stresu

Eysenckova teorie temperamenstu
- vychází z popisu tří dimenzí:
1) první dimenze
= dimenze neurocitizmu (posuzuje se na ose lability a stability)
- faktory lability: kolísání nálad, nespavost, nervozita, citlivost, zmatenost,

2) druhá dimenze
= dimenze extroverze a introverze
- charakteristika extroverze: sociabilita (= společenskost), impulzivita, bezstarostnost,
vtipnost (zkouší být vtipný), bystrost (rychlost reakcí)
sociální smělost
- charakteristika introverze: samotářství, reflexivnost (= promítání dovnitř), vážnost,
ustaranost, pomalost, sociální plachost

3) třetí dimenze
= dimenze psychotismu

Lindner: amplituda a frekvence změn
- amplituda = kolísání duševních stavů
- popis temperamentů: cholerik – v lidech vyvolává vzdor
sangvinik – v lidech vyvolává pocit blízkosti a pohody
flegmatik – vyvolává pocit nudy a lhostejnosti
melancholik – vyvolává pocit účasti, soucitu a chuti poskytnout pomoc


Kretschmerova typologie (konstituční):
- vznikla v psychiatrické léčebně
- cyklické střídání nálad

Typy: a) pyknická konstituce
= postavy zavalitější – u žen bříško
= cykloidní temperament
- základní charakteristika: - jsou nekomplikované povahy, lidé realističtí se
zájmem o okolní svět
- typické je pro ně střídání smutné a veselejší nálady


b) astenická konstituce
= vytáhlá postava – u žen problematické partie: zadek a hýždě
= schizoidní temperament
- základní charakteristika: - složité, komplikované povahy
- přecitlivělost na druhé straně až tupost
- jeho projevy často nebývají jednoznačné, srozumitelné

c) atletická konstituce
= viskózní temperament
- základní charakteristika: - pomalost
- důkladnost
- houževnatost
- nedostatek kreativity, fantazie – rigidní myšlení
- pracovitost
- smíšené typy – je jich více
- je to jen typologie podpůrná

Jáství
= já sám ego - sebeobraz
= nejvyšší složka ve struktuře osobnosti
- není vrozená
- je daná interakcí člověka s jeho prostředím zejména s druhými lidmi
- já zahrnuje v sobě 2 aspekty: 1) vyjadřuje jak individuum vidí sebe sama (kdo jsem,
jaký jsem)
2) jáství je jednotící struktura našeho života
- já je jak jsme psychicky integrovaní

Jak si člověk ve svém jáství uvědomuje sám sebe:
1)Přes své tělo
- v ranné ontogenezi dochází k rozpoznání a ovládání schématu vlastního těla (v dětství)
- Wilhem Reich – Teorie sedmi prstenců
- neurotičtí lidé prožívají své tělo jinak než lidé neneurotičtí
- neustálé frustrace neurotické jedince dostávají do tělesné tenze a tělo používají jako
krunýř (např. oční kontakt – lidé bez jiskry, úsměv – křeč), který je chrání vůči
ohrožujícím vlivům
- s tělem souvisí i disociace těla a osobnosti = oddělení těla a osobnosti – tělo je jen
nástroj (např. prostitutky)

2) Jako svoji osobnost - sebepojetí
- varianty poznání sebe sama: a) reálné já
- je obraz sebe sama vytvořený na základě toho jaký
objektivně jsem
- vytváří se na základě kontaktu s druhými lidmi
b) percipované (vnímané) já"

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Obsahuje hrubé pravopisné chyby a věcné chyby v cizích pojmech.
Čerpáno z: http://books.google.cz/books?id=NRjJ3YO5x2UC&pg=PA62&lpg=PA62&dq=%22eliminuje+zm%C3%ADn%C4%9Bnou+nev%C3%BDhodu+rozhovoru+%22&source=bl&ots=tSLc1TZ2Vt&sig=sWeSA5Xehpyr3rZUgH8j6Yco-CE&hl=cs&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA67,M1.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse