Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie jako vědní obor, psychologie v ekonomické praxi

Psychologie jako vědní obor, psychologie v ekonomické praxiKategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsáhlé přednášky v první části představují psychologii jako vědu, její vývoj a vybrané problémy, druhá část pak kromě všeobecného úvodu do psychologie přináší také poznatky psychologie relevantní pro ekonomickou praxi.

Obsah

1.
Psychologie jako věda
2.
Vývoj psychologie od antiky po současnost
3.
Etické problémy
4.
Učení
5.
Volný čas, psychohygiena, únava, tréma
6.
Spánek
7.
Psychologie v ekonomické praxi
7.1.
Psychologie práce
7.2.
Psychologie jako věda
7.3.
Metody psychologie
7.4.
Poznávací procesy
7.5.
Motivace
7.6.
Temperament
7.7.
Charakter pracovníka
7.8.
Poruchy osobnosti
7.9.
Komunikace
7.10.
Pracovní skupina
7.11.
Konflikty
7.12.
Výkonnost pracovníka, stres
7.13.
Získávání, výběr a přijímání nových zaměstnanců
7.14.
Kariéra pracovníka v podniku

Úryvek

"PSYCHOLOGIE JAKO VĚDNÍ OBOR


Kuhn T.: Struktura vědeckých revolucí
- paradigma = základní výkladové schéma, ve kt. je řečeno, kt. obsah jevů je legitimní, co se ještě počítá do vědy a co už ne, jaké jsou nástroje, metody poznávání, vysvětlující teorie
- psychologie – předparadigmatická věda (polověda, „pavěda“)
- anomálie – jevy, kt. nedokáže věda vysvětlit, je tendence je odmítat, časem narůstají skokem a ž do období krize, kdy je paradagima otřeseno – revoluce – změna paradigmatu
- věda se vyvíjí nelineárně

dvě různá paradigmata: /paradigmatu se věnovala Sedláková/
1. přírodovědné
Wundt – ps. jako empirická a experimentální věda, introspekce
Ebbinghaus – bilogicky podložená, experimentální, analyzující a
kauzálně vysvětlující psychologie
Skinner

2. duchovědné
Dilthey – důležité je vcítění, pochopení, znovuprožití
- metodou výkladu hermeneutika /původně teorie interpretace/
- pochopit význam duš. jevů v urč. kult. kontextu a ve vztahu k hodnotám
Rogers

Popper K.R.: Logika vědeckého zkoumání (falzifikace)
- doplňuje Kuhla
- falzifikace hypotéz
- teorie – soustava hypotéz spjatá s modelem, soustava tezí
- hypotéza – ověřitelný předpoklad, doměnka
- indukce, ale v psychologii hlavně dedukce

František Krejčí: Základy vědeckého systému psychologie
- napsal 6 dílů, původně v rámci filozofického semináře pod vedením Masaryka
- Postaveno na psychofyzickém paralelismu
- Ucelistvuje a doplňuje svoje původní dílo
- koncepce psychofyzického paralelismu
o čití a vnímání
o představivost a imaginace
o emoce

Páteřní disciplína: Obecka (souvisí úzce s dějinami)
Zákl. žebra: – vývojovka, osobnost, sociální, srovnávací /Mettrie/, patopsychologie, biologická psychologie
Kostrč: psychopatologie
Aplikované: psych. práce a organizace, forenzní, životní prostředí, zdraví /Křivohlavý/, psychotechnika /Munssterberg/, klinická, psychoterapie
Superaplikované: terapie, astronom. psych., poradenství
Pomocné disciplíny: logika, mat. stat. vědy
Zvláštní postavení: filosofie

Vývoj předmětu psychologie – od počtku k osobnosti
- duše – anima, psyché, Antika
- vědomí – Decartes
- vědomí Wundt – statický pohled, strukturalismus, analytická introspekce, počitky, reakční čas
- podvědomí /mimovědomí/ Freud – vydobyl pro psychologii novou pevninu
- chování – behavioristi USA x Evropa – prožívání, osobnost, vnitřní zkušenost
- osobnost – Allport, psychologie už byla vyzrálá
- mysl /kognitivní?/

Rozsah psychologie
- (Tělo) Somatologie .. máme blízko ke všem lékařským a biologickým profesím – psychologie výživy, poruchy příjmy potravy
- Ekonomické vědy – řízení lidksých zdrojů, public relations, psychologie práce, personální psychologie
- Social and humanities –
- Filosofie – směry a základy
- Kybernetika – mysl jako výpočet, matematické vědy, kognitivní

Mysl
- mysl jako celek – neevolucionistická hypotéza /Brichcín/
- mysl se vyvinula k tomu, aby usměrňovala a řídila vnitřní prožívání a činnost a jejím prostřednictvím vnější činnost a chování
- cílem je přežít"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ffc1e9de6a1.zip (89 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_veda_ekonomicka_praxe.doc (333 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse