Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Psychologie managementu - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Psychologie managementu - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)


Kategorie: Management, Psychologie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o tři vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu pedagogika a psychologie. První okruh se zabývá řízením a vedením lidí, osobností manažera, včetně zvládání konfliktních situací a asertivních dovedností. Druhá otázka seznamuje s psychoterapií. Uvádí přehled psychoterapeutických škol a směrů, včetně významných osobností. Pojednává rovněž o metodách a využití psychoterapie. Třetí okruh se věnuje psychopatologii. Definuje normalitu osobnosti, a popisuje transkulturální charakter psychických poruch. Závěr charakterizuje nejen poruchy osobnosti a neurotické poruchy, ale také schizofrenii apod.

Obsah

1.
Psychologie managementu
1.2.
Management a leadership
1.3.
Druhy vedení podle efektivity
1.4.
Styly vedení
1.5.
Historický pohled na styl vedení a řízení
1.5.1.
Fredrick Tailor
1.5.2.
Škola lidských vztahů
1.5.3.
Douglas Mc Gregor
1.5.4.
William Ouchi
1.6.
Osobnost managera
1.6.1.
Vývoj názorů na osobnost úspěšného managera:
1.6.2.
Druhy moci (autority)
1.7.
Jednání s obtížně zvládnutelnými
1.8.
Asertivita
1.8.1.
Asertivita je dle transakční analýzy model Do x Do
1.8.2.
Asertivní dovednosti
1.8.3.
Asertivita není manipulace
2.
Psychoterapie
2.1.
Výcvik v psychoterapii
2.2.
Cíle psychoterapie
2.3.
Společné faktory psychoterapie
2.4.
Terapeutický vztah
2.5.
Psychologický a psychoterapeutický přístup
2.6.
Komunikační dovednosti
2.7.
Naslouchání a empatie
2.7.1.
Empatické rozhovory
2.7.2.
Empatie
2.7.3.
Empatická reakce - základní složky
2.7.4.
Rozhovor by měl splňovat
2.7.5.
Projev porozumění, výklad, podpora
2.8.
Desatero psychoterapie
2.9.
Základní rozdělení psychoterapie na směry
2.10.
Hlubinná psychologie
2.10.1.
Psychoanalýza (Sigmund Freud)
2.10.2.
Psychologie objektních vztahů - Otto Kernberg
2.10.3.
Selfpsychologie -Heinz Kohut
2.10.4.
Adlerovská psychoterapie
2.10.5.
Analytická psychologie
2.11.
Dynamická a interpersonální psychoterapie
2.12.
Humanistická psychoterapie
2.12.1.
Rogersovská psychoterapie
2.12.2.
Logoterapie
2.12.3.
Kognitivní nebo behaviorální (případně kognitivně-behaviorální) terapie
2.13.
Behaviorální terapie
2.14.
Kognitivní terapie
2.15.
Kognitivně – behaviorální
2.16.
Transakční analýza
2.17.
Eklektická a integrativní pojetí psychoterapie
2.17.1.
Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových
2.18.
Transteoretický model
2.19.
Metody
2.19.1.
Přehled relaxačních a imaginativních technik
2.20.
Autogenní trénink a jeho využití v praxi
2.21.
Psychodrama
2.21.1.
J. L. Moreno
2.22.
Psychogymnastika (psychopantomima)
2.23.
Arteterapie
2.24.
Muzikoterapie
2.25.
Biblioterapie
2.26.
Transpersonální psychoterapie
2.27.
Využití – úzkost, fobie, duševní poruchy
2.28.
Krize, stres
2.29.
Dlouhodobé problémy
2.30.
Rodinné vztahy a rodinná terapie
3.
Psychopatologie
3.1.
Normalita osobnosti
3.2.
Obecná psychopatologie
3.2.1.
Poruchy pudů a instinktů
3.2.2.
Poruchy kognitivních procesů
3.2.3.
Poruchy motivačních a konativních procesů
3.2.4.
Poruchy vědomí a spánku
3.2.5.
Poruchy jednání
3.3.
Speciální psychopatologie, poruchy osobnosti
3.3.1.
Klasifikace poruch osobnosti podle MKN 10
3.3.2.
Mentální retardace
3.4.
Neurotické poruchy (neurózy)
3.4.1.
Názory na etiologii neuróz
3.4.2.
Nejčastější symptomy neuróz
3.4.3.
Klasifikace neurotických poruch
3.5.
Psychózy
3.5.1.
Afektivní poruchy
3.5.2.
Schizofrenie
3.5.3.
Poruchy s bludy
3.5.4.
Organicky podmíněné duševní poruchy včetně symptomatických
3.5.5.
Yatropatogenie
3.5.6.
Hospitalismus

Úryvek

"MANAGEMENT A LEADERSHIP
- management je nadřazený leadershipu
Management
= „řízení“
- zahrnuje různé činnosti (např. plánování, organizování a kontrolu)
- zaměřuje se na logickou, racionální a rozumovou stránku
- může mít i virtuální podobu (e-maily apod.)
Leadership
= „vedení“
- je součástí řídícího procesu à přímé, vzájemné působení osob, které ovlivňuje jejich chování
- zaměřuje se na emocionální a lidskou dimenzi
Vedení = proces, jehož podstatou je lidi přimět, aby plnili určité úkoly rádi a ochotně (Malone 1992); umění přimět lidi, aby realizovali vytčené cíle a dělali určité aktivity rádi, s pocitem vlastního uspokojení = efektivní vedení
Přímý nadřízený by neměl ovládat pouze management, ale i leadership

DRUHY VEDENÍ PODLE EFEKTIVITY
1) neúspěšné vedení
- podřízení odmítají změnit své chování dle potřeb organizace, odmítají plnit úkoly a cíle, neidentifikují se s vedením
2) úspěšné vedení
- podřízení plní cíle a úkoly, identifikují se s požadavky a normami vedoucího
3) účinné (efektivní) vedení = úspěšné + ještě něco navíc
- podřízení nejen plní úkoly, ale cítí osobní uspokojení + prožívají pocit seberealizace
- úspěšnost hodně závisí na: vstupní motivaci podřízeného
osobnosti managera
druhu vykonávané činnosti (horší u jednotvárné činnosti)

STYLY VEDENÍ
1) Autoritativní - vedoucí sám stanoví cíle a úkoly a striktně trvá na jejich dodržování à nepřipouští diskusi - převažuje kontrola a tresty
a) otcovský (já vím vše nejlíp, myslím to s vámi dobře, běda, budete-li odporovat)
b) cholerický (vybuchuje, neovládá se)
Malone: „Existuje jediný způsob řešení a to ten můj“
- takový vedoucí neumí lidem naslouchat
- nutný pokud jde o bezpečnost práce
2) Konzultativní - vedoucí vyslechne názory podřízených, po jejich zvážení učiní rozhodnutí
Malone: „Vyslechl jsem vás, zvážím vaše názory a rozhodnu“
3) Participativní - vedoucí umožní podřízeným zúčastnit se procesu rozhodování a přitom zůstává zodpovědným za toto rozhodnutí
Malone: „Dohodli jsme se, že to bude takto“
- důležitá síla osobnosti vedoucího + vědomí, že má lidi, kterým může důvěřovat, chce slyšet jejich názory
2) + 3) při nové koncepci
4) LASSER FAIRE (volné) - vedoucí dává podřízeným úmyslně volnost při řešení určitých úkolů à na bázi důvěry
Malone: „Věřím vám, že si s tím sami poradíte, když budete potřebovat pomoc nebo radu, obraťte se na mě“
à měly by být uplatňovány prvky všech stylů, vždy ale jeden převažuje
à záleží na: osobnosti vedoucího, druhu profese a konkrétní činnosti podřízených

HISTORICKÝ POHLED NA STYL VEDENÍ A ŘÍZENÍ
Fredrick Tailor
- zakladatel tzv. vědeckého řízení (začátek 20. století)
- metoda zvyšování efektivity práce à časové a pohybové studie (horší pracovníci - méně výkonní - dělají řadu zbytečných a neefektivních pohybů či úkonů)
- pojem Ekonomický člověk = dosahuje nejlepších VÝKONŮ s co největší ekonomičností úkonů (co nejméně úkonů)
Postup zvyšování výkonnosti:
1. podle nejlepších pracovníků stanovit nejlepší způsob vykonávání práce (ekonomická, NIKOLI psychologická produktivita)
2. podle těchto norem vybrat vhodné pracovníky
3. vybrané lidi vycvičit v nejlepším způsobu vykonávání práce
4. motivace pracovníků úkolovou mzdou (zavedl jako první, do té doby mzda časová)
5. přesunout odpovědnost z pracovníků na managery („za myšlení jsou placeni jiní)
Dnes tento styl např. při tréninku vrcholových sportovců, automatická práce, …
Absolutně se nehodí do intelektuální profesí, při práci s lidmi
Výhody: zvyšuje výkonnost X Nevýhody: odchod pracovníků"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.kps.zcu.cz/materials/apsychoter.rtf.; http://www.kps.zcu.cz/materials/bpsychoter.rtf.; http://www.ped.muni.cz/whealthedu/WEB/texty/krize_op.doc..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16604
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse