Psychologie pro pedagogyKategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje tři obsáhle zpracované otázky z psychologie se zaměřením na pedagogiku. První otázka sleduje duševní vývoj v mladším školním věku, charakterizuje adaptaci dítěte na školu i vliv učení na kognitivní rozvoj dítěte. Prostor má zde i problematika sebehodnocení žáka. Druhá otázka se soustředí na sociální a citový vývoj školáka a poslední na sociální interakci, percepci a komunikaci.

Obsah

1.
Duševní vývoj v mladším školním věku. Adaptace dítěte na školu. Vliv učení na kognitivní rozvoj dítěte. Problematika sebehodnocení
2.
Sociální a citový vývoj školáka. Role žáka a spolužáka. Mravní normy chování, sociální a citové připoutání k rodičům, sourozencům a vrstevníkům
3.
Sociální interakce, percepce a komunikace. Chyby ve vnímání osob, interpersonální chování a komunikační styly

Úryvek

"Duševní vývoj v mladším školním věku. Adaptace dítěte na školu. Vliv učení na kognitivní rozvoj dítěte. Problematika sebehodnocení.

Slovníček pojmů:
 Duše:- duchovní podstata, která je vlastní živým bytostem
 Adaptace: - přizpůsobení
- reakce organismu na vnější stres (trénink). Probíhá na úrovni funkčních, biologických, metabolických a psychických změn. Jsou to pro organismus výhodné děje.
- patří mezi největší lidské schopnosti
 Kognitivní rozvoj:- u dětí se tak označuje rozvoj dětských schopností poznávání okolního světa (v této době je tento vývoj nejdynamičtější). Jedná se o jednotlivé (ostře ohraničené) etapy kognitivního vývoje dětí. J. Pieget uvádí etapu senzomotorickou, preoperační, konkrétně-operační a formálně operační
 Senzomotirka: činnosti, na nichž se nerozdělitelně a bezprostředně podílí smyslové a motorické schopnosti. Tzv. souhra smyslových orgánů (respektive jejich vjemů) a tělesného pohybu = reakce na podněty. Soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou.

Kognitivní vývoj předškolního dítěte: percepce (vnímání) je globální, dítě vnímá celek jako souhrn jednotlivostí, kde zatím není schopno rozlišovat základní vztahy. Nechá se snadno upoutat výrazným detailem, zvláště má-li nějaký vztah k jeho aktuálnímu zájmu nebo potřebě. (Například na obsahově rozsáhlém obrázku si všimne dítěte pojídajícího zmrzlinu, na kteou má samo chuť, ve velké a členité výkladní skříni postihne okamžitě malinkého plyšového pejska.) Rozvíjí se zraková a sluchová diferenciace, která je nezbytná pro pozdější proces analýzy a syntézy při čtení a spaní. Vnímání prostoru je dosud nepřesné, opět stačí výrazný podnět, který ho dokáže zcela poplést. Nepřesně vnímá časové úseky- přeceňuje čas, který tráví nezajímavým způsobem, a naopak. Čas umí posoudit jen ve vztahu ke konkrétní činnosti (př. Ještě se třikrát vyspím a pojedu k babičce; Až se naobědvám, přijde bratr ze školy aj). Jen postupně předškolák přechází od smyslů vázaných na hmat ke smyslům vázaných na zrak či sluch (distální smyly).
Duševní vývoj v mladším školním věku
- Rozvoj logiky, logického třídění a kombinování, paměti
- Rozvoj řeči (dítě ovládá asi 5000 slov), získávání informací (souvisí se čtením), kritického myšlení (odklon od dětské naivity)
- Největší změnu v psychickém vývoji dítěte způsobuje nástup do školy. Nejen samotné školní povinnosti, ale i kolektiv dětí a samotný učitel.
- Ve volném čase se dítě nadále věnuje hře, která je ale více tvořivá, má v oblibě také stolní a skupinové hry, provozuje sport, začíná se věnovat četbě, a to nejen zábavné, ale i poučné.
- Chlapci a děvčata se spolu příliš nebaví. Začínají se však zajímat o sex.
- Pro tento věk je velmi důležitá rodina. Matka pomáhá dítěti s orientací v novém prostředí a hlavně probíhá mezi ní a dítětem otevřená komunikace. Otec se projevuje jako autorita, vzor (hlavně pro kluky)."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 5 až 19 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ee1c10018d5.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_pro_pedagogy.doc (255 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse