Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie - vypracované okruhy

Psychologie - vypracované okruhy


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky pro státní závěrečnou zkoušku z psychologie. Text se zabývá biologickou a sociokulturní determinací psychiky a psychologií učení. Popisuje poznávací procesy, psychický vývoj jedince, osobnost učitele, i poruchy učení. Vypisuje specifika nadaných dětí a psychologické zvláštnosti výchovných metod. Věnuje se socializaci jedince, i způsobům využívání volného času.

Obsah

1.
Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: Biologické a sociokulturní determinace psychiky
1.1.
Zpracování informace
2.
Psychologie učení
2.1.
Druhy lidského učení lze třídit i jinak
2.2.
Podmínky a zákony učení
2.3.
Teorie učení
2.3.1.
J. Watson
2.3.2.
E. Thorndike
2.3.3.
B. F. Skinner
2.3.4.
Edward Tolman
2.3.5.
Bruner
2.3.6.
P. J. Galperin
2.3.7.
A. Bandura
2.3.8.
L. Vygotskij
2.4.
Učební přístupy
3.
Poznávací procesy
3.1.
Kognitivní (poznávací) procesy
3.2.
Vnímání
3.3.
Čití
3.4.
Představivost
3.5.
Paměť
3.6.
Myšlení
3.7.
Řeč
4.
Emoce. Koncept emocionální inteligence. Intenzita emocí, diferenciace emocí.
4.1.
Koncept emocionální inteligence
4.2.
Emocionální inteligence
4.3.
Intenzita emocí
4.4.
Afekty
4.5.
Třídění emocí
4.6.
Agrese
4.7.
Emoce jako hodnotící procesy
5.
Motivace a vůle (motivace poznávací, výkonová, sociální, pojetí vůle)
5.1.
Druhy motivace
5.2.
Vůle
6.
Psychický vývoj a jeho zákonitosti, etapy
6.1.
Zákonitosti vývojových změn
6.2.
Biologické a sociokulturní determinanty psychického vývoje
6.3.
Ontogeneze lidské psychiky – etapy
7.
Periodizace psychického vývoje - etapy psychosociálního, kognitivního vývoje
7.1.
Etapy psychosociálního vývoje
7.2.
Etapy kognitivního vývoje
7.3.
Mravní usuzování dítěte - Vývoj morálního usuzování - Kohlberg
8.
Utváření a vývoj osobnosti. Osobnost v biologických a sociokulturních souvislostech.
8.1.
Pojetí Já, Jáství, vývoj Jáství
8.2.
Teorie osobnosti
9.
Osobnost jako systém, přístupy a pojetí (C. G. Jung, S. Freud, H. Eysenck)
9.1.
Struktura osobnosti
9.2.
Jungova typologie
9.3.
H. J. Eysenck
10.
Komplexní osobnostní procesy (smysl a cíl, osobní svoboda, zodpovědnost, duchovní dimenze)
10.1.
Osobní svobody
10.2.
Duchovní dimenze osobnosti
11.
Náročné životní situace a jejich zvládání
11.1.
Tři stádia stresu
11.2.
Psychické obranné reakce na náročné životní situace
11.3.
Management stresu = ovládání řízení stresu.
11.4.
Obranné frustrační mechanizmy
11.5.
Desatero pro učitele
12.
Nejčastější duševní poruchy a poruchy chování
12.1.
Psychopatologie
13.
Poruchy chování a emocí se začátkem v dětství a adolescenci
14.
Osobnost učitele a jeho kompetence
14.1.
Osobnost učitele
14.2.
Úspěšnost učitele
14.3.
Vlastnosti učitele
14.4.
Citová stabilita
14.5.
Postoje učitele
14.6.
Styl učitele
14.7.
Hodnota učitelova výkladu
14.8.
Učitelský stres
14.9.
Determinanty úspěchu učitele
14.10.
Kompetence učitele
15.
Obecné a specifické determinanty učebního výkonu
15.1.
Inteligence
15.2.
Vědomosti
15.3.
Funkce názorného materiálu
15.4.
Zapomínání
15.5.
Vývojová stádia v řešení úloh
16.
Specifické poruchy učení, diagnostika, prevence a náprava
16.1.
Poruchy učení
16.2.
Dopady na osobnost dítěte
17.
Specifika nadaných dětí a jejich rozvoj (škola, rodina)
17.1.
Nadaná osobnost
18.
Očekávání ve třídě a jeho vliv na výkonové a vztahové proměnné
18.1.
Tři typy projevů vůči žákovi působící na jeho sebevědomí
18.2.
Očekávání směřující k učiteli
19.
Interakce a komunikace ve škole
19.1.
Komunikace
19.2.
Komunikační chyby
19.3.
Pedagogická interakce
19.4.
Flandersovy kategorie pro analýzu interakce
20.
Sociální skupina a její efektivita (struktura a dynamika malé sociální skupiny)
20.1.
Klasifikace sociálních skupin
21.
Socializace, její podstata a druhy
21.1.
Charakteristiky socializace
21.2.
Deviantní socializace
22.
Sociální a morální vývoj
22.1.
Vývoj sociálních vztahů
22.2.
Stádia morálního vývoje (Kohlbergava )
23.
Psychologické zvláštnosti výchovných metod
23.1.
Výchovní činitelé
23.2.
Účinky trest
23.3.
Přesvědčování
23.4.
Působení modelu
23.5.
Celkové styly výchovy
24.
Školní třída jako sociální skupina (diagnostika interpersonálních vztahů a klimatu ve třídě)
24.1.
Sociální klima
24.2.
Atmosféra ve třídě
25.
Psychologické aspekty tvořivosti žáků a její podpora (Fontana)
26.
Podpora učební motivace učiteli a rodiči
26.1.
Činitelé ovlivňující motivaci učení
26.2.
Motivování aktualizací potřeb žáka
27.
Psychologické vedení problémových žáků
28.
Psychohygienické aspekty výchovy a vzdělávání
29.
Vážné poruchy chování žáků ve školním i mimoškolním prostředí (agresivita, šikana)
29.1.
Šikana
30.
Psychologická diagnostika a možnosti učitele
30.1.
Obsahové problémy
30.2.
Klinické metody
31.
Funkce pedagogicko-psychologických poraden
32.
Aktivní a receptivní způsoby využívání volného času mládeže a dětí
33.
Vyhoření (burnout) u žáků a učitelů
33.1.
Zdroje zátěže
33.2.
Projevy stresu
33.3.
Syndrom vyhoření
33.4.
Frustrace
33.5.
Hlavní projevy únavy
33.6.
Životní styl
33.7.
Autogenní trénink
34.
Psychologické základy výchovy a vzdělání
34.1.
Činitelé působící na učení

Úryvek

"1. Člověk jako bytost bio-psycho-sociální: Biologické a sociokulturní determinace psychiky
BIO problematika biologické determinace je vyjádřena třemi tématy: 1. NS 2. dědičnost 3. chování
- vzájemné ovlivňování psychiky a činnosti organismu (psych. reguluje čin. org.)
- vývoj jedince- adaptivní mechanismy : fyziologické procesy a chování (učeni ze zkušeností)
- aktivita organismu
o endogenní (potřeba potravy)
o exogenní (životní prostředí)
NS zpracovává události ve vnitřním a vnějším prostředí a vypracovává adaptivní odpověď' na celkovou situaci. Dědičnost ~ vrozené: - největší váha v oblasti IQ a temperamentu,
- korigováno výchovou a vlivem prostředí, s věkem vliv dědičnosti klesá (vliv zkušeností) dědičnost v širším slova smyslu: smyslové orgány, reflexy, instinkty
v užším slova smyslu: vlastnosti rodičů a jejich přenos na děti
GENETIKA - zkoumá přenos těl. a psych. vlastností, dispozic z jedné generace na druhou (chromozomy, gen, genotyp- souhrn dědičných genů, fenotyp- soubor pozorovatelných vlast.,Mendel) NS dvě soustavy: - gnostická: umožňuje poznávání životního prostředí
- hodnotící: zpracování z významového hlediska pro život
NS sbírá a vyhodnocuje informace, vypracovává program adaptivního chování - apetence: přitažlivost, přibližování
- averze: odpudivost, oddalování
(NS regulace vztahů organizmu k ŽP) - kreativnost: schopnost NS reagovat na stimulaci recepčních orgánů - plastičnost: schopnost učeni
3 úrovně regulační činnosti org.: 1. reflexivní 2. afektivní 3. kognitivní
Zpracování informace:
AFERENTNÍ SYNTÉZA v mozku syntetizovány informace „co", ,jak", „kdy`'. Základní parametry chováni.
DOMINUJÍCÍ MOTIVACE: aktuálně existující motivační stav, má dva zdroje
nerv., hormon. a metabolické proc.
zkušenosti -> výběr informací z hlediska existujících potřeb
SITUACNI AFERENCE: soubor všech stimulů, mající vztah k dané motivaci. Informuje org. jaká činnost bude nejlepší.
PAMĚŤ: minulá zkušenost určuje další postup ~ vzniká model očekávaných výsledků činnosti a aferentní syntéza je ukončena když důsledky vytvoří rovnováhu. Činnost org. je určována konvergencí nebo divergencí modelu „toho, co má být`` s modelem .,toho, co se stalo"
HOMEOSTÁZA: udržování určitých Fyziologických konstant (stálá těl. teplota,...). K udržení homeostázy ex. mechanismy. Org.je v kontaktu se ŽP. Porušení homeostázy Je doprovázeno vznikem fyziologických potřeb (hlad, žízeň)"

Poznámka

Čistý text dosahuje 109 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Každá z otázek dosahuje cca 3 stran.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://www.ucenischalupou2.chytrak.cz/psychologie/2.htm
www.mujweb.cz/www/servac/psychologie+1.html
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=17434&title=%26%2365533;it%26%2365533;
&s_lang=2.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18974
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse