Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Recenze, anotace a jazykové rozbory do bohemistiky

Recenze, anotace a jazykové rozbory do bohemistiky

Kategorie: Nauky o českém jazyce, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce kompletuje texty vytvořené do hodin bohemistiky. Obsahuje xeroxovou reprodukci knihy Komplexní jazykové rozbory od Marie Čechové a předkládá několik vypracovaných jazykových rozborů a recenzí. Rovněž přináší deset krátkých anotací novinových a časopiseckých článků.

Obsah

1.
Xeroxová reprodukce Komplexních jazykových rozborů Marie Čechové
1.1.
Několikanásobný větný člen
1.2.
Přísudek
1.3.
Věta vedlejší
1.4.
Větný člen
1.5.
Způsob oznamovací
1.6.
Odvozování
1.7.
Souřadné spojení
1.8.
Souvětí
1.9.
Vlastní jméno
1.10.
Zájmeno
2.
Tvůrčí komplexní jazykový rozbor
2.1.
Příruční mluvnice češtiny
2.1.1.
Rozbor komunikativní situace a výstavby textu
2.1.2.
Rozbor syntaktický
2.1.3.
Rozbor lexikální a slovotvorný
2.1.4.
Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný
2.1.5.
Rozbor zvukové a grafické stránky
2.2.
Cosmopolitan
2.2.1.
Rozbor komunikativní situace a výstavby textu
2.2.2.
Rozbor syntaktický
2.2.3.
Rozbor lexikální a slovotvorný
2.2.4.
Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný
2.2.5.
Rozbor zvukové a grafické stránky
2.3.
Němcová, Božena: Babička
2.3.1.
Rozbor komunikativní situace a výstavby textu
2.3.2.
Rozbor syntaktický
2.3.3.
Rozbor lexikální a slovotvorný
2.3.4.
Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný
2.3.5.
Rozbor zvukové a grafické stránky
3.
Na co se nás často ptáte: Anna Černá, Ivana Svobodová, Josef Šimandl, Ludmila Uhlířová – recenze
4.
Moje zkušenosti s výukou českého jazyka na základní a střední škole
5.
Kde leží zakopaný pes výuky českého jazyka na české škole aneb Janoušek, či Kostečka? – recenze novinového článku
6.
Pavel Eisner: Rady Čechům, jak se hravě přiučiti češtině – recenze
7.
Vladimír Just: Slovník floskulí – recenze
8.
Anotace novinových článků
8.1.
Adam Robert: Máte něco proti mámině sezení v tátovu křesle?
8.2.
Adam Robert: K otázce kodifikační pravomoci
8.3.
Milan Jelínek: Má Naše řeč kodifikační pravomoc?
8.4.
Chejnová Pavla: Děkování a přijímání díků
8.5.
Svobodová Diana: Cizojazyčné lexikální přejímky užívané v komunikaci na chatu
8.6.
Říhová Milada: Přezdívky na chatu
8.7.
Adam Robert: O Boryšovi, půrku a kozím přístupu k lingvistické argumentaci
8.8.
Lišková Michaela: Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout
8.9.
Lišková Michaela: Text a obraz v nových médiích - Čeština doma a ve světě
8.10.
Chromý Jan: Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací
9.
Závěr: Jak jsem psala textové podklady ke zkoušce z úvodu do bohemistiky
10.
Použitá literatura a prameny

Úryvek

"Tvůrčí komplexní jazykový rozbor
Hyponymum jednoho hyperonyma může být na jiném stupni zobecnění zároveň hyperonymem další podřazené jednotky. Vztahy nadřazenosti a podřazenosti, které je možno považovat za hlavní organizující princip celého slovníku, vytvářejí v lexikální rovině jazyka vícestupňové hierarchické struktury.

(Příruční mluvnice češtiny, Praha 1995, strana 83)
I. Rozbor komunikativní situace a výstavby textu
a) Čeho se uvedený odstavec týká? (Vztahu mezi slovy nadřazenými a podřazenými a vzniku
hierarchické struktury)
b) Je text výstižný? (Ano, v jedné větě vysvětluje vzájemné vztahy hyponymií a hyperonymií)
c) Je text určený laikovi? (Ne, vzhledem k užití latinských názvů by měl čtenář uvedené téma znát) Pokud ne, tak kdo by jej měl využít? (Nejlépe student českého jazyka, odborník, popř. člověk se zájmem o jazyk český a se znalostmi latinské terminologie) Lze zjistit význam latinských slov v textu? (Ano) Kde bys jej hledal? (V terminologickém slovníku)
d) Jak spolu souvisí věty v textu? (Souvětí doplňuje první větu jednoduchou o další
informace, rozšiřuje ji)

II. Rozbor syntaktický
a) Kolik vět tvoří druhé souvětí? (Dvě věty) Proč ses tak rozhodl? Zdůvodni své tvrzení: (V souvětí jsou dva přísudky, ve větě hlavní a ve větě vedlejší, která je do věty hlavní vložená)
b) Jedná se o souvětí podřadné nebo souřadné? (Podřadné) Zdůvodni svou odpověď: (Ve větě je pouze jedna věta hlavní, do níž je vložena věta vedlejší)
c) Jakého druhu je věta vedlejší? (Přívlastková) Jak se na ni v rámci souvětí ptáme? (Jaké vztahy?)
d) Urči základní skladební dvojici v první větě: (Hyponymum – podmět, může být – přísudek) Napiš latinské termíny pro základní skladební dvojici: (Subjekt a predikát)
e) Urči větné členy zobecnění, hyperonymem, podřazené jednotky, lexikální rovině: (Přívlastek neshodný, předmět, přívlastek shodný, příslovečné určení místa)
f) Přívlastek shodný ve druhém souvětí změň na neshodný (Organizující princip – princip organizace)
g) Jakou modalitu text vyjadřuje? (Způsob oznamovací) Jak jej lze změnit na podmiňovací? (Např. uvozením spojky kdyby)

III. Rozbor lexikální a slovotvorný
a) Rozlož následující slova na morfémy: zobecnění (z – předložka, obec – kořen, ně- přípona, ní - koncovka), podřazená (pod – předpona, řaz – kořen, en – přípona, á - koncovka), vícestupňové (více – předložka, stup – kořen, ňov – přípona, é - koncovka)
b) Jak skloňujeme termíny hyponymum a hyperonymum? (Hyponymum, - nyma, stejně tak i hyperonymum, - nyma) Jakého jsou rodu? (Středního)
c) Vysvětli pojem slova struktura: (Uspořádání; v tomto textu se jedná o uspořádání vztahů mezi hyponymii a hyperonymii)
d) Vysvětli pojem princip a uveď synonymum (Princip – zásada, podle které se řídíme, synonymum např. báze, zásada, pravidlo)
e) Nahraď synonymem slovo hlavní: (podstatný)

IV. Rozbor slovnědruhový a tvaroslovný
a) Urči slovní druhy následujících slov: jednoho (číslovka), hyperonyma (podstatné jméno), na (předložka), zobecnění (podstatné jméno), podřazené (přídavné jméno)
b) Urči druh a vzor následujících přídavných jmen: jiném (tvrdé adjektivum, vzor mladý), další (měkké adj., vzor jarní), organizující (měkké adj., vzor jarní), celého (tvrdé adj., vzor mladý), hierarchické (tvrdé adj., vzor mladý) Jaký druh adjektiva schází? (Posesivní)"

Poznámka

Seminární práce do předmětu Úvod do studia bohemistiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22450
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse