Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Řecká otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Řecká otrokářská společnost a její kultura - maturitní otázka

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace, Havířov - Prostřední Suchá

Charakteristika: Třetí maturitní otázka z dějepisu k ústní části maturitní zkoušky charakterizuje počátky řeckých dějin. Je zde blíže charakterizováno období minojské Kréty, mykénské kultury, Sparty, Athén a Makedonie. Jsou zde popsána všechna období Řecka – temné, archaické, klasické a nechybí ani kultura starověkého Řecka.

Obsah

1.
Počátky Řeckých dějin
1.1.
Minojská Kréta
1.1.1.
Dějiny starověké Kréty
1.1.1.1.
Tři nejdůležitější paláce
1.1.2.
Minojské paláce
1.1.2.1.
Největší krétské paláce
1.1.3.
Společnost
1.2.
Mykénské období
1.2.1.
Mykénská kultura
1.2.2.
13. – 12. Století př. n. l.
1.2.3.
Společnost
1.2.4.
Mykénské hrady
1.2.5.
Řecké mýty
1.2.5.1.
Kosmologické
1.2.5.2.
Genealogické
1.2.5.3.
Civilizační
1.2.5.4.
Aitiologické
1.2.5.5.
Metamorfóza
1.3.
Temné (Homérské) období
1.3.1.
Temné období
1.3.2.
Homérské období
2.
Archaické období
2.1.
Polis
2.1.1.
Politické zřízené městského státu
2.1.1.1.
Oligarchie
2.1.1.2.
Demokracie
2.1.1.3.
Aristokracie
2.1.1.4.
Tyrania
2.2.
Velká Řecká kolonizace
2.2.1.
Příčiny
2.2.2.
Kolonie
2.2.3.
Nejvýznamnější kolonie
2.2.4.
Důsledky
2.2.4.1.
Kladné
2.2.4.2.
Záporné
2.3.
Raná řecká tyranida
2.3.1.
Tyran
2.4.
Sparta
2.4.1.
Lakedaimoňané
2.4.1.1.
Sparťané
2.4.1.2.
Perioikové
2.4.2.
Helióti
2.4.3.
Politické řízení
2.4.3.1.
Efoři
2.4.3.2.
Rada starších
2.4.3.3.
Lidové shromáždění
2.4.4.
Peloponéský spolek
2.5.
Athény
2.5.1.
Metoikové
2.5.2.
Státní správa
2.5.2.1.
Archonti
2.5.2.2.
Aristokratická rada
2.5.2.3.
Sněm
2.5.3.
Drakonovy a Solonovy reformy
2.5.3.1.
Drakon
2.5.3.2.
Solon
2.5.3.2.1.
Zrušení všech dluhů
2.5.3.2.2.
Rozdělení do čtyř majetkových tříd
2.5.3.2.3.
Zavedl radu čtyř set
2.5.3.2.4.
Lidový porotní dvůr
2.5.4.
Tyranida Peisistratovců
2.5.4.1.
Peisistratos
2.5.4.2.
Hippias
2.5.5.
Kleisthonovy reformy
2.5.5.1.
Kleisthnes
3.
Klasické období
3.1.
Řecko-Perské války
3.1.1.
Peršané
3.1.2.
Povstání maloasijských řeckých měst
3.1.2.1.
Dareios I
3.1.3.
První perská výprava do Řecka
3.1.3.1.
Miltiades
3.1.3.2.
Bitva u Marathonu
3.1.3.2.1.
Themistokles
3.1.4.
Druhá výprava do Řecka
3.1.4.1.
Xerxes
3.1.4.1.1.
Protiperská koalice
3.1.4.2.
Bitva u Thermopyl
3.1.4.2.1.
Leonidas
3.1.4.3.
Bitva u Salamini
3.1.4.4.
Bitva u Plataj
3.1.5.
Athénský námořní spolek
3.2.
Peloponéská válka
3.2.1.
Spatra
3.2.2.
Athény
3.2.3.
Perikles
3.2.4
.Průběh peloponéské války
3.2.4.1.
První fáze
3.2.4.1.1.
Kleon
3.2.4.1.2.
Nikias
3.2.4.1.3.
Bitva u Aigospotamoi
3.2.4.1.3.1.
Mírové podmínky
3.3.
Thébská hegemonie
3.3.1.
Théby
3.3.2.
Bitva u Leukter
3.3.3.
Epameinondas
3.4.
Krize polis
3.4.1.
Federace
3.4.2.
Polis
4.
Makedonská nadvláda a vznik helénistických států
4.1.
Filippos a ovládnutí Řecka
4.1.1.
Makedonie
4.1.2.
Bitva u Chaironcie
4.2.
Alexandr a vznik impéria
4.2.1.
První bitva
4.2.2.
Bitva na Issu
4.2.3.
Bitva u Gaugamel
4.2.4.
Výprava do Indie
4.3.
Vznik helénistických říší
4.3.1.
Diadochové
4.3.1.1.
Antigonos Jednooký
4.3.2.
Egypt
4.3.3.
Sýrie
4.3.4.
Makedonie
4.3.5.
Menší helénistické říše
4.3.6.
Helénismus
5.
Kultura starověkého Řecka
5.1.
Náboženství
5.1.1.
Bohové
5.1.1.1.
Zeus
5.1.1.2.
Héra
5.1.1.3.
Hádes
5.1.1.4.
Poseidon
5.1.1.5.
Athéna
5.1.1.6.
Artemis
5.1.1.7.
Hymén
5.1.1.8.
Hestia
5.1.1.9.
Demeter
5.1.1.10.
Ares
5.1.1.11.
Erot
5.1.1.12.
Apollon
5.1.1.13.
Hefaistos
5.1.1.14.
Hermes
5.1.1.15.
Asklepia
5.1.1.16.
Prometheus
5.2.
Jazyk a literatura
5.2.1.
Jazyk
5.2.2.
Eposy
5.2.2.1.
Hesiod
5.2.2.1.1.
Paláce a dni
5.2.2.1.2.
Zrození Bohů
5.2.3.
Lyrika
5.2.4.
Divadlo
5.2.4.1.
Tragédie
5.2.4.2.
Komedie
5.2.4.2.1.
Aristofanes
5.2.5.
Rétorika
5.2.5.1.
Demosthenes
5.2.6.
Dějepisectví
5.2.6.1.
Homérovy eposy
5.2.6.1.1.
Děj Iliady
5.2.6.2.
Herodotos
5.2.6.3.
Thukydides
5.2.6.4.
Xenofon
5.2.6.5.
Polybios
5.3.
Věda
5.3.1.
Filozofie
5.3.1.1.
První období
5.3.1.2.
Druhé období
5.3.1.2.1.
Sokrates
5.3.1.2.2.
Platón
5.3.1.2.3.
Aristoteles
5.3.1.3.
Helénistické období
5.3.1.3.1.
Epikuros
5.3.2.
Přírodní vědy
5.3.2.1.
Pythagorova věta
5.3.2.2.
Eukleidova věta
5.3.2.3.
Thaletova kružnice
5.3.2.4.
Archimédův zákon
5.3.3.
Lékařství
5.3.3.1.
Hippokrates
5.4.
Architektura a výtvarné umění
5.4.1.
Architektura
5.4.1.1.
Slohy
5.4.1.2.
Chrámy
5.4.1.3.
Korinský sloh
5.4.1.4.
Héřin chrám v Olympii
5.4.1.5.
Apollonův chrám v Korintu
5.4.1.6.
Divadlo
5.4.1.7.
Závodiště
5.4.1.8.
Obytné domy
5.4.2.
Sochařství
5.4.3.
Malířství
5.4.3.1.
Nástěnné malby
5.4.3.2.
Krétské malby
5.4.3.3.
Mykénské malby
5.4.3.4.
Krétská keramika
5.4.3.5.
Mykénská keramika
5.4.3.6.
Geometrický výtvarný styl
5.4.3.6.1.
Černofigurovaný
5.4.3.6.2.
Červenofigurovaný

Úryvek

"POČÁTKY ŘECKÝCH DĚJIN
MINOJSKÁ KRÉTA
2. Tisíciletí př. n. l. vznik minojské civilizace
Znali a používali hieroglyfické lineární písmo A a lineární písmo B
DĚJINY STAROVĚKÉ KRÉTY
2000 př. n. l. – vznik prvních měst s paláci
Období prvních paláců
Na Krétě neexistoval centralizovaný stát
1700 př. n. l. – paláce zničeny přírodní katastrofou – zemětřesení => období druhých paláců – největší rozkvět
15. Století př. n. l. – Krétu sužovaly katastrofy => oslabení využili řečtí Achájové – ovládni Knossos – nejvýznamnější palác => paláce ztratily mocenské postavení – upadaly
14. Století př. n. l. Knosos vyvrácen => minojská civilizace zaniká
TŘI NEJDŮLEŽITEJŠÍ PALÁCE
Knossos
Faistos
Mallia
Nejspíše ani jeden nebyl sídlem panovníka
MINOJSKÉ PALÁCE
Paláce většinou ležely uprostřed města
Kréťané neznali monumentální chrámy jako Řekové – v každém paláci domácí svatyň
NEJVĚTŠÍ KRÉTSKÉ PALÁCE
Knossos
Faistos
Mallia
Zakro
SPOLEČNOST
Paláce = sídla panovníků, správní a hospodářské středisko => palácové hospodářství
Z paláce se rozdělovaly potraviny, obilniny, suroviny, řemeslné výrobky, dobytek a otroci
Dálkový obchod s Egyptem, Kyprem a Malou Asií => později s mykénským Řeckem => obstarávali si suroviny – měď, stříbro, cín, zlato, slonovina, jantar, polodrahokamy
Vývozní zboží – dřevo, vlna, barevné tkaniny, řemeslné výrobky, kůže, víno a olivový olej
Ženy poměrně významné postavení – bohyně = matka
1400 př. n. l. – seznámení s Řeckými bohy => většina obyvatel zůstala věrná
Posvátné zvíře – býk – hraje podstatnou roli v minojských mýtech
MYKÉNSKÉ OBDOBÍ
Centrum Peloponés
2000 př. n. l. – příchod Achájů – jeden z prvních Řeckých kmenů => zničení původní heladské kultury
MYKÉNSKÁ KULTURA
Vznik po příchodu Achájů
Vrchol 14. – 13. Století př. n. l. => monumentální paláce a hrady – nejznámější Mykény
13. – 12. STOLETÍ PŘ. N. L.
Vpád mořských národů
Příchod nových Řeckých kmenů = Dórové, Severozápadní Řekové
Zničení mykénských sídlišť
SPOLEČNOST
Znalost písma – literární písmo B – převzali od Kréťanů
Palác – hospodářské a správní centrum
Námořní obchod – Kréta, Egypt, Sýrie, Palestina
Vznik Mykénských oblastí – malá Asie, Itálie
MYKÉNSKÉ HRADY
Nejvýznamnější – Mykény, Tiryns
Hradby uchvátí svou mohutností
Nalezeno několik královských šachtových hrobů
Hrady – Athény, Théby, Sparta, Arga, Iolek a Pyl
ŘECKÉ MÝTY
KOSMOLOGICKÉ
Vznik a uspořádání světa, původ bohů a některých kultů
GENEALOGICKÉ
Vyprávění o héroích, jako by to byla pravda – stali se zakladateli mocných rodů
CIVILIZAČNÍ
Pověsti o hrdinech – zbavování nebezpečných zvířat, založení města a o vynálezech
AITIOLOGICKÉ
Vysvětlení původu zvyklostí a slavností
Vykládají také některé přírodní jevy
METAMORFÓZA
Pověsti o proměnách lidí ve zvířata, rostliny či neživé předměty
Vyprávění o vzniku různých souhvězdí
TEMNÉ (HOMÉRSKÉ) OBDOBÍ
Dórové se s původním obyvatelstvem vyrovnali dvojím způsobem => splynuly nebo vytvořili oddělenou vládnoucí vrstvu
TEMNÉ OBDOBÍ
Příchod Dóru (Řecké kmeny ze Severu) => úpadek kultura a vzdělanosti
HOMÉRSKÉ OBDOBÍ
Napsány eposy Illias a Odysea (spisovatel Homér – básník)"

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24533
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse