Regionální politika EU

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 24 zpracovaných otázek ke zkoušce z regionální politiky EU. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z regionální politiky evropských zemí včetně České republiky. V otázkách je vymezen vztah české regionální politiky k Evropské unii, popisuje programy EU na podporu ekonomiky ČR jako celku i jednotlivých regionů. Zpracované otázky se zabývají také vývojem regionální politiky EU a podrobně popisují zejména jednotlivé fondy pomoci evropským zemím.

Obsah

1.
Regiony a jejich klasifikace
1.1
Vymezení a definice regionu
1.1.1
Ekonomické pojetí
1.1.2
Politicko-geografický koncept
1.2
Kritéria ohraničení regionů
1.2.1
Kritérium homogenity
1.2.2
Kritérium funkčnosti
1.2.3
Region jako systém
1.2.4
Region jako
1.3
Klasifikace regionů v EU
1.3.1
Základní principy klasifikace NUTS
1.3.1.1
Struktura NUTS jednotek
1.3.2
Územní jednotky NUTS v ČR
1.4
Euroogiony
2.
Ukazatelé regionálních disparit
2.1
Regionální disparity
2.1.1
Základní ukazatelé regionálních rozdílů
2.1.1.1
HDP
2.1.1.2
Standard kupní síly
2.1.2
Analýza vývoje regionálních disparit v zemích EU
2.2
Klíčové ukazatele politiky EU
2.2.1
Strukturální ukazatelé
2.3
Srovnání států a regionů v EU
2.3.1
Regionální disparity v EU
2.3.2
Regionální disparity v ČR
3.
Regionální rozvoj a jeho význam
3.1
Rozvoj z ekonomického hlediska
3.2
Definice regionálního rozvoje
3.3
Hlavní faktory v regionálním rozvoji
3.4
Teorie regionálního rozvoje
3.5
Regionální nerovnováha a problémové regiony
3.6
Regionální politika (cíle, definice, motivy pro realizaci)
4.
Nástroje regionální politiky
4.1
Definice regionální politiky
4.2
Typy a nástroje regionální politiky
4.2.1
Nástroje koordinační
4.2.2
Makroekonomické nástroje RP
4.2.2.1
Typy uplatňovaných politik
4.2.3
Mikroekonomické nástroje regionální politiky
4.2.3.1
Nástroje realokace pracovních sil
4.2.3.2
Nástroje realokace kapitálu
5.
Typy regionální politiky
5.1
Základní přístupy v regionální politice (exogenní a endogenní)
5.2
Charakteristika a zaměření exogenní a endogenní regionální politiky
5.3
Asociativní model regionálního rozvoje
6.
Vývoj regionální politiky v Evropě
6.1
RP vybraných států Evropy
6.1.1
Velká Británie
6.1.2
Francie
6.1.3
Itálie
6.1.4
Ostatní země Evropy (Německo, Nizozemí skandinávské a postkomunistické země)
6.2
Evropská charta regionálního plánování
7.
Vývoj regionální politiky EU
7.1
Hlavní mezníky formování RP EU
7.2
Vývoj regionální a strukturální politiky EU
7.2.1
Etapa 1958-1973
7.2.2
Etapa 1974-1985
7.2.3
Etapa 1986-1993
7.2.4
Etapa 1994-1999
7.2.5
Etapa 2000-2006
7.2.6
Etapa 2007-2013: budoucnost
7.3
Strukturální politika
8.
Institucionální a legislativní rámec regionální politiky EU
8.1
Legislativní rámec regionální politiky EU
8.1.1
Tři základní smlouvy Evropské integrace
8.1.1
Typy právních aktů Evropského společenství (Základní smlouvy o ES a EU, nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska, rezoluce, Zelené a Bílé knihy)
8.2
Sekundární legislativa v regionálním rozvoji
9.
Řízení regionální politiky na úrovni EU
9.1
Hlavní instituce pro realizaci strukturální a regionální politiky EU
9.1.1
Evropská Komise
9.1.2
Hospodářský a sociální výbor
9.1.3
Výbor regionů
9.1.4
Evropská investiční banka
9.2
Charakteristika a hlavní funkce
9.3
Hodnocení regionální politiky
10.
Regionální politika EU
10.1
Postavení RP v rámci celkové politiky EU
10.2
Hlavní cíle a důvody pro koordinovanou RP
10.3
Principy provádění RP EU
11.
Strukturální fondy EU
11.1
Zdroje financí strukturálních fondů
11.2
Charakteristika a zaměření pomoci strukturálních fondů
11.2.1
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
11.2.2
Evropský sociální fond (ESF)
11.2.3.Evropský zemědělský podpůrný a garanční
11.2.4.Fond (EAGGF) - podpůrná část
11.2.5
Finanční nástroj pro řízení rybolovu (FIFG)
11.2.6
Evropský rybářský fond – EFG
11.2.7
Evropský zemědělský záruční fond
11.2.8
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
12
Fond soudržnosti
12.1
Charakteristika
12.2
Zaměření a podmínky poskytnutí pomoci
12.3
Fond solidarity – příklady využití
13
Cíle regionální politiky EU 2000-2006
13.1
Oblasti reformy RP období po roce 2000-2006.
13.2
Cíle pro období 2000-2006
13.2.1
Charakteristika
13.2.2
Způsobilé regiony
13.2.3
Alokace prostředků ze strukturálních fondů
14
Iniciativy Společenství a inovační akce 2000 - 2006
14.1
Obecná charakteristika a alokace prostředků ze strukturálních fondů.
14.2
Charakteristika, financování a zaměření jednotlivých iniciativ
14.2.1
Iniciativa Interreg III
14.2.1.1
Interreg IIIB
14.2.1.2
Operační program Nadnárodní spolupráce ( Interreg IVB)
14.2.1.3
Interreg IIIC
14.2.1.4
Operační program Meziregionální spolupráce (OPMS, Interreg IVC)
14.2.2.
Iniciativa Společenství EQUAL
14.2.3
Iniciativa Společenství Urban II
14.2.4
Iniciativa Společenství Leader
14.3
Inovační činnost
15
Organizace pomoci ze strukturálních fondů
15.1
Základní pojmy – zaměření pomoci, priorita, opatření, akce, základní principy koordinace pomoci, institucionální zabezpečení)
15.2
Programování strukturální pomoci v EU (plán, program, opatření, systém programování)
15.2.1
Hlavní etapy programování, zásady pro programování, základní dokumenty
15.3
Struktura pokynu pro programy 2000 – 2006
15.3.1
Regionální konkurenceschopnost
15.3.2
Evropská strategie zaměstnanosti
15.3.3
Rozvoj měst a venkova
15.4
Institucionální zabezpečení, monitoring
16
Reforma politiky soudržnosti pro období 2007-2013
16.1
Cíle reformy politiky soudržnosti a jejich vazba na strategické dokumenty EU
16.2
Třetí zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti
16.3
1Hlavní principy reformy
16.4
Cíle politiky soudržnosti pro období 2007-2013)
16.4.1
Cíl „Konveregence“
16.4.2
Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“
16.4.3
Cíl „Evropská územní spolupráce“
17
Politika soudržnosti 2007-2013
17.1
Soudržnost v rozšířené EU
17.2
Struktura programových dokumentů SF EU
17.3
Strategické obecné zásady Společenství
17.4
Zásady a hlavní priority pro politiku soudržnosti.
17.5
Finanční perspektiva 2007-2013.
17.6
Alokace prostředků podle priorit, nová pravidla pro čerpání)
18
Legislativní rámec politiky soudržnosti 2007-2013
18.1
Nová nařízení k politice soudržnosti.
18.2
Struktura nařízení č. 1083/2006
18.3
Základní programové dokumenty pro období 2007-2013.
18.4
Iniciativy pro období 2007-2013
18.4.1
JASPERS
18.4.2
JEREMIE
18.4.3
JESSICA
19
Předvstupní nástroje v regionální politice EU
19.1
Obecná charakteristika předstupních nástrojů
19.1.1
Acquis communautaire
19.1.2
Agenda 2000
19.2
Nástroje předvstupního financování
19.2.1
Program Phare
19.2.1.1
Charakteristika, priority programu a mechanismy podpory
19.2.1.2
Uplatnění programu Phare v ČR
20
Předvstupní nástroje ISPA a SAPARD
20.1
Charakteristika, oblasti zaměření, příklady projektů, situace v ČR
20.1.1
Nástroj předvstupní pomoci Evropské unie „ISPA“
20.1
.2 Program předvstupní pomoci Evropské unie „SAPARD“
20.1.3
Nástroj předvstupní pomoci Evropské unie – „IPA“
21
Regionální politika ČR
21.1
Vývoj české regionální politiky
21.2
Legislativní rámec
21.3
Podpora regionálního rozvoje ČR
21.4
Organizační a programové zabezpečení
22
Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013
22.1
Regionální programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
22.1
Regiony se soustředěnou podporou státu
22.2
Programy regionálního rozvoje
22.3
Organizační zabezpečení RR v ČR.
22.4
Koordinace hospodářské a sociální soudržnosti
22.5
Nástroje regionální politiky v České republice
23
Programy strukturální pomoci v ČR v letech 2004-2006
23.1
Základní programové dokumenty v ČR a jejich charakteristika
23.1.1
Národní rozvojový plán ČR 2004-2006
23.1.2
Rámec podpory Společenství
23.1.3
Operační programy
23.1.3.1
Společný regionální operační program
23.1.3.2
Průmysl a podnikání
23.1.3.3
Rozvoj lidských zdrojů
23.1.3.4
Infrastruktura
23.1.3.5
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
23.1.4
Jednotné programové dokumenty
23.2
Institucionální zabezpečení programů)
24
Operační programy v ČR pro období 2007-2013
24.1
Alokace prostředků a prioritní oblasti.
24.2
Programové dokumenty a jejich charakteristika
24.3
Srovnání s předchozím programovým obdobím

Úryvek

• funguje od roku 1962 a do systému SF patří jeho podpůrná sekce – ta podporuje rozvoj venkova v souladu s cíly RP, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby.
• Záruční část slouží k financování společné zemědělské politiky EU

Záruční část
• Tvoří okolo 95% všech výdajů fondu a slouží v naprosté většině případů pro financování Společné zemědělské politiky.
• Pouze nepatrná část z těchto prostředků může být v souladu s Nařízením Rady EC č. 1257/1999 využita pro podporu některých opatření v rámci Cíle 2.

Podpůrná část (patří do strukturálních fondů EU)
- Tvoří okolo 5 % všech výdajů fondu a je určena na financování regionální politiky,
- Tato část se podílí na financování operací spadajících zejména pod Cíl 1 a v některých specifických případech i pod Cíl 2 při rozvoji venkova.- LEADER+

EAGGF v právu Evropské unie
Smlouva o EU čl. 33/ex-čl. 39 - Společná zemědělská politika
„Cílem společné zemědělské politiky je (mj.):
a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťování racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracující síly
b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělské komunity, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství.“

Obecné oblasti podpory CAP (podle nařízení Rady (ES) 1257/1999)
• zlepšení struktur zemědělských hospodářství a struktur pro zpracování a prodej zemědělských výrobků
• přestavby a změny zaměření zemědělského výrobního potenciálu, zavádění nových technologií a zlepšování jakosti výrobků
• podněcování nepotravinářské výroby
• trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství
• diverzifikace činností s cílem zavádět doplňkové nebo alternativní činnosti
• zachování a posílení životaschopných sociálních struktur ve venkovských oblastech
• rozvoje ekonomických činností a zachování a rozvoje zaměstnanosti s cílem zajistit lepší využití stávajícího vrozeného potenciálu
• zlepšení pracovních a životních podmínek
• zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy
• ochrana posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které respektuje požadavky ochrany životního prostředí
• odstraňování nerovností a posílení stejných příležitostí pro muže i ženy, zejména podporováním projektů iniciovaných a realizovaných"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata - čistého textu je cca 134 stran. Některé otázky jsou zpracované pouze v rozsahu 3 stran, některé mají i přes 10 stran. Dílčí témata otázek se zde opakují a doplňují.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse