Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální rozvoj a územní plánování - přednášky

Regionální rozvoj a územní plánování - přednášky

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor deseti přednášek se soustřeďuje na regionální rozvoj a územní plánování. Uvádí jejich cíle, nástroje i principy. Charakterizuje základní programy a dokumenty vztahující se k regionálnímu rozvoji v ČR a EU. Vysvětluje pojmy územní plánování, územní plán obce a regulační plán. V závěru jsou představeny dokumenty, které jsou vyžadovány pro zahájení stavební činnosti.

Obsah

1.Teorie regionálního rozvoje
1.1
Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje
1.2
Regionální politika v územním plánování
1.3
Státní politiky a regionální rozvoj
2.
Regiony, jejich typologie a význam
2.1
Rostoucí význam regionů
2.2
Původní principy regionální a strukturální politiky Evropské unie
2.3
Cíle regionální politiky
2.4
Tři hlavní úrovně regionálního členění území
2.5
Regionální rozvoj v České republice
2.6
Hlavní regionální socioekonomické disparity a jejich hlavní příčiny
2.7
Hlavní projevy regionální disparit
3.
Krajské zřízení
3.1
Krajské zřízení znak kraje
3.2
Krajské zřízení zastupitelstvo
3.3
Krajské zřízení - krajský úřad
3.4
Krajské zřízení - orgány
3.5
Programy rozvoje kraje
3.5.1
Fond Vysočiny
4.
Evropské strukturální fondy
4.1
Evropský fond regionálního rozvoje
4.2
Evropský sociální fond
4.3
Integrovaný operační program
4.3.1
Operační program podnikání a inovace
4.3.2
Operační program životní prostředí
4.3.3
Operační program doprava
4.3.4
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
4.3.5
Operační program výzkum a vývoj pro inovace
4.3.6
Operační program lidského zdroje a zaměstnanost
4.4
Regionální operační programy
4.4.1
Regionální operační program Jihovýchod
4.5
Evropská územní spolupráce
5.
Politika venkovského rozvoje
5.1
Rozvoj venkova
5.2
Program obnovy venkova
5.3
Financování projektů z evropských programů
5.4
Etapy projektového cyklu
5.5
Smlouva o poskytnutí dotace
6.
Projektové řízení
6.1
Vhodné použití projektového řízení
6.2
Projekt
6.3
Procesy projektového řízení
6.4
Zásady úspěšných projektů
6.5
Zásady pro projektový tým
6.6
Postavení projektového řízení ve světě u nás
7.
Co je územní plánování
7.1
Historie územního plánování
7.2
Základní nástroje územního plánování
7.3
Úkoly územního plánování
7.4
Orgány územního plánování
7.5
Orgány kraje
7.6
Politika územního rozvoje
8.
Územní plán obce
8.1
Návrh na pořízení územního plánu
8.2
Návrh zadání
8.3
Koncept územního plánu
8.4
Návrh územního plánu
8.5
Řízení o územním plánu
8.6
Vydání územního plánu
8.7
Vymezení zastavěného území
9.
Regulační plán
9.1
Pořízení regulačního plánu
9.2
Pořízení regulačního plánu z podnětu
9.3
Řízení o regulačním plánu
9.4
Vydání regulačního plánu
9.5
Územní rozhodnutí
9.6
Žádost o vydání územního rozhodnutí
9.7
Zahájení územního řízení
10.
Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení + stavební řízení
10.1
Terenní úpravy a zařízení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
10.2
Ohlášení
10.3
Stavební řízení
10.4
Stavební povolení
10.5
Užívání staveb
10.6
Kolaudační souhlas
10.7
Autorizovaný inspektor
10.8
Evidence katastru nemovitostí
10.9
Vlastnické právo

Úryvek

"2.REGIONY, JEJICH TYPOLOGIE A VÝZNAM
-Reálné nebo také analytické regiony -Regiony vymezené lidskými aktivitami a činnostmi –
- Regiony, které jsou jako regiony vnímány nebo s nimiž se aktéři identifikují
ROSTOUCÍ VÝZNAM REGIONŮ
- V současné době nejsou regiony považovány jenom za formální vyjádření prostorové klasifikace, ale za prvek společenské a ekonomické strukturace. Regiony získávají na významu i v procesu evropské integrace, z tohoto důvodu bylo i v naší republice přistoupeno k samosprávnému dělení na kraje, vymezeno zákonem o VÚCS č.347/1997 sb., v roce 2000 proběhly 1. krajské volby.
DIMENZE RŮSTU VÝZNAMU REGIONŮ
• Politická -Ekonomická -Sociálně kulturní -Ekologická -strategická (plánovací)
REGIONÁLNÍ POLITIKA EU – evropský integrační proces – jeden z cílů – snaha o snižování rozdílů v hospodářské úrovni regionů a členských států . Hlavní nástroj – evropské strukturální fondy.

PŮVODNÍ PRINCIPY REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU
• Princip koncentrace -Princip partnerství -Princip programování
• Princip adicionality/doplňkovosti - Princip monitorování a vyhodnocování
• Princip solidarity -Princip subsidiarity
INICIATIVY A INSTITUCE FINANCUJÍCÍ FONDY, REGIONÁLNÍ A STRUKTURÁLNÍ POLITIKU EU DO R. 2006
Strukturální Fondy:
Evropský fond regionálního rozvoje /ERDF/, Evropský sociální fond /ESF/, Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond /podpůrná
sekce/-EAGGF, Nástroj na podporu rybolovu –FIFG, Fond soudržnosti /FS, CF/, Evropská investiční banka /EIB/Iniciativy společenství, INTERREG III A,B,C, URBAN, LEADER+
PROGRAMOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ V V LETECH 2000-2006
Programování v EU je založeno na povinnosti zpracovávat víceleté rozvojové programy, strukturální fondy nepřispívají na jednotlivé akce, ale na programy , které mají svůj rozpočet členěný na priority a opatření.
Struktura programů:
• analytická část, SWOT analýza, strategie včetně rozpracování jednotlivých opatření, vymezení finančního rámce včetně financování EU a spolufinancování národními veřejnými nebo soukromými prostředky
CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY 2007-2013
V tomto období 3 cíle
• Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii.
• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle
Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha.
CÍLE REGIONÁLNÍ POLITIKY 2007-2013
Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony"

Poznámka

Odborné výrazy jsou zvýrazněny tučně. Práce je zpracována formou odrážek. Rozsah jednotlivých přednášek je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22350
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse