Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Reklama, publicita

Reklama, publicita


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma reklama a publicita. Rozebírá, co je cílem reklam a jaké jsou jejich druhy.

Obsah

1.
Reklama:
1.1.
Cíle reklamy
1.2.
Druhy reklam
2.
Publicita

Úryvek

"Reklamou rozumíme placenou formu neosobní masové komunikace
- Cílem je informování spotřebitelů a ovlivňování jejich kupního chování
- Zaměřuje se na různé cílové skupiny
- Působí celoplošně nebo jen v určité oblasti
- Podle účelu dělíme reklamu na: 1) Informativní = Informuje zákazníky o novém výrobku
2) Přesvědčovací = Podněcuje zákazníka k nákupu
3) Připomínací = Připomíná zákazníkům že výrobek je

- Cíle reklamy: - Stanovují se na základě strategického podnikového plánování
- Cíle musí být jasné, měřitelné, vyhodnotitelné
- Hlavní cíle: 1) Tvorba silné značky: - Jak veřejnost vnímá určitý výrobek
- Vychází z přímých zkušeností kupujících
- Cílem je aby veřejnost o značce věděla
2) Zvýšení poptávky: - Firma chce vyšší poptávkou zvýšit tržby z prodeje,
z toho vyplývá větší zisk a likvidace konkurence
- Při zvýšené poptávce můžeme zvýšit cenu
3) Posílení finanční pozice: - Reklama ukazuje a propaguje úspěchy firmy
a tím přiláká nové investory a zákazníky
4) Vytváření pozitivní image: - Vytvoření nového a lepšího obrazu firmy
5) Motivace vlastních pracovníků: - Reklama vytvářející příznivý obraz
firmy vytváří dobrý vztah zaměstnanců
6) Zvýšení možnosti distribuce: - Jestli se výrobek často objevuje v různých
formách komunikace je více požadován

- Druhy reklam: 1) Televizní reklama: - Je nejsledovanější, nejúčinnější a nejmasovější
- Je neosobní a placená
- Přirozená segmentace umožňuje využití a zacílení reklamy na
určitý segment zákazníků nebo na určitou část trhu
- Reklama je účinná jestliže se sdělení týká širokého okruhu
spotřebitelů a měla by být doplněna i dalšími formami stimul.
- Výhody: - Vizuální médium
- Efektivnost působení
- Má velmi široké pokrytí
- Nevýhody: - Přepínání programů
- Informační zmatek
- Je drahá
- Pomalá reakce na změnu

2) Rozhlasová reklama: - Její význam stoupá
- Každá stanice je zaměřena na určitý okruh posluchačů
- Výhody: - Levná
- Masovost
- Velmi rychle reaguje na změnu
- Nevýhody: - Působí jen na jeden smysl
- Některé produkty nejde popsat
3) Tisková reklama: - Noviny, časopisy zasahují specifický okruh spotřebitelů z hlediska povolání, vzdělání, zájmů
- Výhody: - Obsah může jít více do hloubky
- Obsah může být delší
- Obsah může být přečten několikrát
- Reklamu můžeme uchovat
- Celostátní působnost
- Je levná
- Pružnost, velikost, barevné provedení
- Nevýhody: - Lidé je čtou rychle a nepozorně a pak je vyhodí
- Nepřehlednost = na jedné stránce je více reklam
- Méně kvalitní tisk
- Je zaměřená jen na určitý segment

4) Exteriérová reklama: - Firemní štíty, Billboardy, Poutače, Výlohy, Na autech a lidech
- Hlavní funkce je připomínací
- Reklama musí být kontrastní
- Jednoduchý zapamatovatelný text
- Výhody: - Nízké náklady
- Umístěno do míst, kde se pohybuje více lidí
- Vysoká pružnost
- Nevýhody: - Poskytuje omezené informace"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5421ce8bb8d7d.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reklama_publicita.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse